BG-Брезово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА БРЕЗОВО, ул. Георги Димитров № 25, За: инж. Иван Баръмски, България 4160, Брезово, Тел.: 03191 2377, E-mail: director.global@brezovo.bg

Място/места за контакт: oba_brezovo@abv.bg

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.brezovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://brezovo.bg/page.php?38.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата поръчка е доставка на специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34144512 (DA05)

Описание:

Превозни средства, съоръжени със система за пресоване на събираните битови отпадъци (Втора упoтpeба )


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Един автомобил на стойност не-повече от 65 999 лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65999 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Брезово, ул. Георги Димитров № 25

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

а) Кандидатите трябва да са регистрирани като търговци по Търговския закон и да бъдат специализирани фирми с предмет на дейност в областта на доставките на сметосъбиращи и сметоизвозващи автомобили. б) Кандидатите трябва да имат оборот от договори за доставка сметосъбиращи и сметоизвозващи автомобили общо за последните три години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.) в размер на минимум 60 000 /шестдесет хиляди/ лева без ДДС. в) Кандидатите трябва да представят списък на изпълнени или в процес на изпълнение договори за доставка на сметосъбиращи и сметоизвозващи автомобили за последните 3 години , включително стойностите, датите и получателите. Справката трябва да е придружена от заверени копия на референции за включените в справката договори. Референциите трябва да вкючват информация за възложителите, предмета на договора, периода на изпълнение. Референциите задължително трябва да имат изходящ номер съгласно внедрената деловодна система на издателя. Кандидатът трябва да е изпълнил на минимум един договор за доставка насметосъбиращи и сметоизвозващи автомобили. г) Участникът да има собствена или наета сервизна база за гаранционна и извънгаранционна поддръжка на специализирани сметосъбиращи и сметоизвозващи автомобили за осъществяване на техническото обслужване и ремонт при възникнали неизправности по време на експлоатация. д) Участникът да представи сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на автомобилът със съответните спецификации или стандарти. е) Участникът да представи описание и задължителен снимков материал на базовия автомобил и сметосъбиращата надстройка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексната оценка (КО) се извършва по следните показатели: • Показател № 1 – „Предложена цена“ (Ц) - максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка - 80 %; • Показател № 2 – „Гаранционен срок“ (Г) - максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка - 20 %; Максималният брой точки, които може да получи един участник са 100. Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до третия знак след десетичната запетая.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/05/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/05/2014