Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция по трансплантация, ул."Братя Миладинови" № 112, За: Даниела Петкова, България 1202, София, Тел.: 028135 010, E-mail: daniela.petkova@bgtransplant.bg, Факс: 029316 151

Място/места за контакт: София, ул. Братя Миладинови № 112

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bgtransplant.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bgtransplant.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Организиране на информационната кампания на проекта и осигуряване на необходимата публичност на изразходването на европейските средства“ по проект „Електронно обслужване на граждани и бизнес чрез изграждане на интегрирана информационна система, предоставяща административни услуги в ИАТ“ Предмета на обществената поръчка включва обезпечаване на две конференции по проекта, осигуряване на публичност чрез медии и изработка на рекламни материали, съгласно техническото задание за изпълнение.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79416000, 79952000

Описание:

Услуги в областта на връзките с обществеността
Услуги, свързани с организирането на събития


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно описание на предмета на поръчката публикувано на: http://www.bgtransplant.bg

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

54550 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на Р.България

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът трябва да има изпълнени минимум 3 (три) договора за последните 3 години, до датата на подаване на предложението, за поръчки с предмет сходен с предмета на настоящата поръчка, а именно за изработка и доставка на материали и организиране на събития, за изпълнението на които е получил референции /препоръки/. За доказване на поставеното от възложителя изискване, към предложението следва да бъдат приложени следните документи: - Списък на изпълнените от участника договори за извършване на услуги, изпълнени през последните 3 години до датата на подаване на предложението. Списъкът следва да съдържа подробно описание на обхвата и обема на изпълнените договори, стойност (изплатеното възнаграждение), начална и крайна дата на изпълнението, получателите (възложителите) с посочени телефони за контакт; - Референции (препоръки) за добро изпълнение по включените в списъка договори издадени след приключване на цялостното изпълнение. Други указания относно попълването на офертата са посочени в изискванията за участие, публикувани в профила на купувача на възложителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

П1 – Предложена обща цена за изпълнение на поръчката– с коефициент на тежест 0,3 (относителна тежест 30%) и максимален брой точки – 30 точки.; П2 – Предложен общ срок за организиране на всяко от събитията и изработка на всеки от материалите – с коефициент на тежест 0,7 (относителна тежест70%) и максимален брой точки – 70 точки. Оценката се изчислява по методика, публикувана на Обществени поръчки профил на купувача на електронната страница на Изпълнителна агенция по трансплантация.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/05/2014 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документите за участие са достъпни на: Достъп до документацията е осигурен в обществени поръчки - профила на купувача на електронната страница на Изпълнителна агенция по трансплантация - http://www.bgtransplant.bg. Изготвяне на офертата: Офертата трябва да съдържа техническо и ценово предложение и изричен текст, че се приемат всички условия и изисквания за изпълнението на поръчката. В офертата трябва да е посочен срок за валидност 45 дни от крайния срок за получаване на оферти. Офертата трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик лично или от упълномощено по надлежния ред лице, в Звеното за административно обслужване на Изпълнителна агенция по трансплантация. Върху плика се посочва наименование на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/05/2014