Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Обществени поръчки", стая 15

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на резервни части зa западноевропейски автомобили, по зададена техническа спецификация”, за осигуряването на поддръжка и техническа изправност на автомобилите собственост на „ВиК” ЕООД, гр.Стара Загора.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34330000

Описание:

Резервни части за превозни средства, предназначени за превоз на стоки, камионетки и автомобили


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количествата ще се доставят периодично по заявка в зависимост от нуждите на Дружеството. Посочените в техническата спецификация количества са прогнозни.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ПСД при „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предлаганите изделия да отговарят на съответните национални и европейски стандарти. 1.Начин на образуване на цената: Сбор от сумите на единичните цени на всички резервните части- по зададена техническа спецификация /приложения №1 – 32 стр./, което може да бъде получено на горепосочения интернет адрес, поле "Профил на купувача"/, опция "Публични покани". Цената е в български лева без ДДС. 2.Срок за изпълнение на поръчката: Дванадесет месеца от датата на сключване на договора. 3.Срок за изпълнение на доставката след получена заявка – до 10 работни дни. 4.Гаранционен срок на доставените части – минимум 12 месеца. 5.Начин на плащане: По банкова сметка на Изпълнителя, в срок до 30 календарни дни, след изпълнение на доставката и издаване на фактура, в която задължително да са посочени №, дата и предмет на договора. 6.Критерий за възлагане на поръчката – най – ниска цена. - Участникът дал най-ниска цена по таблица № 3А получава 50 точки, следващия участник дал по-висока цена получава 25 точки и третия по цена – съответно 0 точки - Участникът дал най-ниска цена по таблица № 5Б получава 30 точки, следващия участник дал по-висока цена получава 15 точки и третия по цена – съответно 0 точки - Участникът дал най-ниска цена по таблица№ 26В получава 20 точки, следващия по цена участник получава 10 точки и третия по цена – съответно 0 точки Сбора на точките от трите таблици – № 3А, № 5Б и № 26В дава крайната състезателна цена за всеки участник, като максималния брой точки е 100 . Забележка: Указанията за попълване на таблиците в техническата спецификация се съдържа в Приложение №1- 32 стр. Участниците попълват всички таблици, с изключение на таблици № 3А, № 5Б и № 26В /в тях стойностите се изчисляват автоматично/ След попълване на стойностите съгласно указанията, всички таблици /34 бр./ се разпечатват (включително и тези, които програмата автоматично е изчислила) и се представят на хартиен носител, като всеки лист трябва да е подписан и подпечатан от представляващия участника. 7.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, съдържащ следните документи: - Копие на удостоверение за актуално състояние. - Попълнена от участника декларация, че предлаганите изделия отговарят на съответните национални и европейски стандарти. - Предлагана цена – в български лева без ДДС, подпечатана и подписана от представляващия участника, съобразно указанията дадени от Възложителя за попълване на 34 -те таблици. - Срок за изпълнение на доставката, след получена заявка - посочен в работни дни. - Гаранционен срок на предлаганите изделия-посочен в месеци (минимум 12 месеца). - Срок на валидност на офертата- минимум 30 календарни дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/05/2014 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Възложителят не приема за участие в поръчката оферти на участниците, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване. Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. Ако участникът представи документи на чужд език, те трябва да бъдат съпроводени и в превод на български език. Възложителят информира за резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, само класирания на първо място участник. За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл.313 от НК. Когато договорът се подписва от упълномощен представител се представя пълномощно.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/05/2014