BG-Ямбол

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Ямбол, ул."Г. С. Раковски" № 7, За: Цветелина Атанасова, РБългария 8600, Ямбол, Тел.: 046 681410, E-mail: tsvetelina_atanassova@abv.bg, Факс: 046 662247

Място/места за контакт: Дирекция "Стратегии и програми"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.yambol.bg.

Адрес на профила на купувача: www.yambol.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ ПО ПРОЕКТ „ПОДГОТОВКА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ОБЕКТИ В ОБЩИНА ЯМБОЛ - В ПОДКРЕПА ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71250000

Описание:

Архитектурни и инженерни услуги по измервания и заснемания


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предметът на обществената поръчка е изготвяне на технически паспорти, съгласно чл.176а от Закон за устройство на територията /ЗУТ/ на сгради публична общинска собственост на територията на Община град Ямбол по обособени позиции: - Обособена позиция № 1: „Изготвяне на Технически паспорт на Детска ясла "Слънчево детство"; - Обособена позиция № 2: „Изготвяне на Технически паспорт на Детска ясла "Мечо пух"; - Обособена позиция № 3: „Изготвяне на Технически паспорт на Целодневна детска градина "Свобода"; - Обособена позиция № 4: „Изготвяне на Технически паспорт на Художествена галерия Жорж Папазов”. ***Подробна информация за това изискване се съдържа в Раздел III "Техническата спецификация" от документацията на Възложителя, с която участниците следва да се съобразят при подаване на своите оферти. Обща стойност на поръчката 61 340 лева без ДДС, от които: - За обособена позиция № 1: „Изготвяне на Технически паспорт на Детска ясла "Слънчево детство" – 13 080 лева без ДДС - За обособена позиция № 2: „Изготвяне на Технически паспорт на Детска ясла "Мечо пух" - 13 840 лева без ДДС - За обособена позиция № 3: „Изготвяне на Технически паспорт на Целодневна детска градина "Свобода" - 12 370 лева без ДДС - За обособена позиция № 4: „Изготвяне на Технически паспорт на Художествена галерия Жорж Папазов” - 22 050 лева без ДДС ***Всеки участник може да подаде оферта само за една обособена позиция.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

61340 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Ямбол

NUTS:

BG343

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Оферта по Прил. 1 и списък на документите по Прил.2;2.Регистр. документи на участника:(ЕИК), съгласно чл. 23 от ЗТР или копие от документа за регистр.–копие заверено с подпис и печат на лицето определено по съдебна регистрация да представлява дружеството (за юридическо лице "юл", което е регистрирано в България);Когато не е представен ЕИК,съгласно чл.23 от ЗТР,участниците–юл или ЕТ,прилагат и удост. за актуално състояние.Чуждестранните юл прилагат еквивалентен документ за регистрация на съд.или адм.орган от държавата, в която са установени,като документът бъде представен в офиц. превод-преведен на бълг. език и легализиран(за юл, което не е регистрирано в Бълг.);документа за самоличност(копие)за участник-физическо лице "фл"; Копие от документа за регистрация по БУЛСТАТ за участници,к. не са рег. в Търг.Рег. към „Аг.Вп.”;Копие от удост. за регистрация по ЗДДС/ако участникът е регистриран/;3.Договор/Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице);4.Декл. за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал.5, т. 1 от ЗОП по образец( Прил. №.7);5.Декл.за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП по образец(Прил.№8);6.Декл. по чл.56,ал.1,т.8 от ЗОП за подизпълнители(Прил.4);7.Декл. за съгласие за участие като подизп.(Прил.5);8.Декл. за приемане на условията в проекта на договора(Прил. №6);9.Нот. зав. пълномощно от участника, упълномощаващо едно лице,че има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата и/ или в отношенията му с Възложителя(изисква се, когато избраното лице не представлява офиц. участника, съгл. документите за съд.регистрация)10.Адм. сведения(Прил.3);11.Списък на техническите лица,които участникът ще използва за изпълнение на поръчката за съответната об.позиция(Прил.11);12.Участникът трябва да разполага с екип от ключови експерти, който да включва минимум: a.Лице за изпълнение на обследване и упражняване на технически контрол на част „Конструктивна" или еквив.,b.Архитект,c.инженер „Конструктор“ - промишлено и гражданско строителство и/или строителство на сгради и съоръжения или еквив.,d.инженер „ОВ и К“ - топлотехника (отопление, вентилация и климатизация)или еквив.,e.„Електро“ инженер-специалност, въз основа на която се придобива квалификация електроинженерили еквив.,f.инженер „В и К“ - водоснабдяване и канализация или еквив.;13.Документи,удостоверяващи разположението на експертите,включени в Списъка на техническите лица–Декларация за разположение на експерт по Прил.12(ако участникът е консултант или проектант) и удостоверения за проектантска правоспособност(ако участникът е проектант) или Заверено копие с гриф „вярно с оригинала” с подпис и свеж печат на Валиден Лиценз съгласно Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор (само ако участникът е консултант по смисъла на ЗУТ)Забележка: Когато обследването се извършва от консултант, участникът следва да представи Копие на валиден Лиценз или Удостоверение за извършване на дейностите, предмет на общ. поръчка, издадено от Началника на ДНСК съгласно чл.166 ал.2 от ЗУТ. Лиценза/Удост. следва задължително да бъдат придружени от Списък на екипа от правоспособните физически лица от различните специалности.14.Техн.предложение(Прил.13);15.Ценово предложение(Прил.14);16.Работна програма за изпълнение на поръчката съгласно Техн. спецификация;*Под „услуги, сходни с дейностите по предмета на поръчката“ следва да се разбира – договори за извършване на обследване на строежи за установяване на характ. му, и/или съставяне на техн. паспорти и/или упражняване на строит. надзор на сгради;Изискванията продължават в раздел "Допълнителна информация" от обявлението.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Показател № 1 (П1) - “Работна програма за изпълнение на поръчката” с максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,60, който включва подпоказатели План за изпълнение на поръчката (P1) и План за управление на риска (P2);П 1= (Р1 +Р2) х 0,60;2. Показател № 2 (П2) – „Предложена цена”, с максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,40. П 2= С х 0,40; Комплексна оценка (КО) : КО = П 1 + П2

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/05/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

17.Участникът трябва да е реализирал оборот от услуги, сходни с дейностите по предмета на поръчката общо за 2011, 2012, 2013 г. или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си в размер не по-малко от: за ОП № 1: 15 000лв. без ДДС;за ОП № 2:15 000лв. без ДДС;за ОП № 3:15 000лв. без ДДС;за ОП № 4:25 000лв. без ДДС. Горното се доказва с представянето на Декл. по Прил. 9,както и чрез представяне на отчет за приходите и разходите (отчета за доходите)за посочените години.; 18.Участникът следва да има изпълнени за период от 3 години,считано до крайния срок за подаване на оферти или в зависимост от датата,на която е учреден или е започнал дейността си минимум 1 договор за обследване на строежи за установяване на характеристиките му, и/или съставяне на технически паспорти и/или упражняване на строителен надзор на сгради с РЗП 1000 кв.метра или повече, подкрепени с препоръки за добро изпълнение.Това се доказва с Декл.–списък на осн. договори за услуги,сходни с предмета на настоящата поръчка,които са изпълнени през последните 3 години по Прил.10 и с препоръки за добро изпълнение, които да съдържат инф. за предмет на договора, период на изпълнение,обхват на извършената работа,както и дали договорът е изпълнен професионално и в срок. 19.Офертата се подава на бълг. език,като в случай на участие на чуждестр. фл или юл или техни обединения следва да се спази чл. 56,ал.4 от ЗОП. 20.В случай, че Участникът участва като обединение (консорциум),което не е юл,съдружниците в него трябва да сключат договор за участие в откритата процедура.В случаите,ког. съдружниците в обед. са сключили договор за участие в процедури за възлагане на общ. поръчки,участникът трябва да представи допълн. писм. споразумение към този договор.В този договор/ споразумение съдружниците са длъжни да определят с какви ресурси ще участва всеки съдружник в обед.(конс.) и какво е разпределението на дейностите на отделните съдружници, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за общ. поръчка.Участниците в обед.(кон.) трябва да са определили в договора/ спораз. или в отделно пълномощно едно лице, което да представлява обединението пред Възл. и трети лица, по време на изп. на поръчката. В споразумението те трябва да са определили и наименованието на участника. В договора/ споразумението задължително се посочва представляващия. Договорът/ споразумението трябва да бъде представено от участника в нотариално заверено копие. В случай, че участникът участва като обед./сдружение/конс., договорът/ споразумението между лицата, участващи в последното, следва да отговаря на следните изисквания: - всички членове на обед. да са солидарно отговорни, заедно и поотделно, по закон за качественото изпълнение на общ. поръчка, независимо от срока, за който е създадено обед.; - представителят на обед. да е упълномощен да поема задължения, да получава указания за и от името на всеки член на обед.; - всички членове на обед. да са задължени да останат в него за целия период на изп. на договора и състава му няма да се променя след подаването на офертата. - не се допускат никакви промени в състава на обед. след подаването на офертата.В процедурата по възлагане общ.поръчка едно фл или юл може да участва само в едно обед.Лице, което участва в обединение, не може да представя самостоятелна оферта. 21.Пълен достъп до настоящата документация е предоставен на официалната интернет страница на Община Ямбол – www.yambol.bg, раздел „Обществени поръчки”, откъдето същата може да бъде изтеглена. Възложителят не предвижда документацията да бъде продавана. *Забележка:Когато участн. предвижда участие на подизп. се прилагат докум. съгласно чл. 56,ал.2 от ЗОП;Когато участникът в процедурата е обед., което не е юл-представя документи съгл.чл.56,ал.3във вр. с чл.25,ал.8от ЗОП;Ког.изпълн.е обед.,то следва да спази чл.49 от ППЗОП; *Всеки участник може да подаде оферта само за една ОП. Валидност на офертата-90дни

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/05/2014