Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД., гр. София 1612,р-н Красно село, ул. "Хайдушка поляна" № 8, За: Габриела Стоилова..........................................................., България 1612, София, Тел.: 02 9532233, E-mail: delovodstvobfn@bgpost.bg, Факс: 02 9531826

Място/места за контакт: гр. София 1612,р-н Красно село, ул. "Хайдушка поляна" № 8

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bgpost.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на форматирана хартия и картон за нуждите на печатната база в СП „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи“ ЕАД

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30197630

Описание:

Хартия за печатане


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Доставка на форматирана хартия и картон за нуждите на печатната база в СП „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи“ ЕАД

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София 1612, р-н Красно село, ул.„Хайдушка поляна“ № 8.

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Поръчката да се изпълни при спазване изискванията на възложителя, посочени в Техническото задание /Приложение №1/ към поканата. Документи, които следва да се представят към офертата: 1. Данни за лицето, което прави предложението - справка за административни сведения за участника /Приложение №2/; 2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. Чуждестранно юридическо лице представя еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която е установено; 3. Техническо предложение - изготвено от участника при спазване на техническите изисквания на възложителя /Приложение №3/; 4. Ценово предложение - участникът предлага цена за изпълнение на поръчката без ДДС , в съответствие с изискванията на Възложителя съгласно образеца на ценово предложение/приложение №4/; 4.1. Цената е твърда и не подлежи на преразглеждане за срока на договора; 4.2. Всички грешки или пропуски при изчисляването на предлаганата от участника цена са за негова сметка; 5. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП /Приложение № 6/ от законния представител на участника, че приема условията на приложения към поканата проект на договор /Приложение № 5/. 6. Участникът трябва да представи заедно с офертата: 6.1. Декларация за качество на хартията и картона, от производителя. 6.2. Сертификат за качество от участника ISO 9001:2008 /или еквивалентен/ с обхват „Продажба на хартия”. 6.3. Сертификат за качество на производителя – ISO 9001-2008 /или еквивалентен /. 6.4. Сертификат от производителя за управление на околната среда ISO 14001:2004 / или еквивалентен /. 6.5. Документ, от който е видно, че участникът е оторизиран от производителя да продава съответната хартия и картон. 7. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/. Върху плика се посочват - адресът, определен за предаване на офертите: гр. София 1612, ул. "Хайдушка поляна" № 8; името на участника; адрес за кореспонденция; телефон; факс; наименованието на поръчката: „Доставка на форматирана хартия и картон за нуждите на печатната база в СП „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи“ ЕАД Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: - Документи удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП; - Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от финансовия ресурс, заложен за изпълнение предмета на поръчката

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/05/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Възложителят осигурява пълен достъп, по електронен път, до всички приложения към публичната покана на интернет адреса си: www.bgpost.bg, в Раздел "Профил на купувача"

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/05/2014