Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Маркетинг и ОП", стая 15

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извършване на метрологична проверка на водомери за студена и топла вода за точност след ремонт и последващи периодични проверки за точност”. Метрологичната проверка да се извършва в лаборатория на Изпълнителя, оправомощена от Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) за извършване на последваща проверка на водомери със съответните максимални водни количества: от 3 m/h до 500 m/h. Възложителят осигурява транспортиране на водомерите, подлежащи на метрологична проверка, до и от оправомощената лаборатория на Изпълнителя в случай, че същата се намира на територията на гр. Стара Загора. В случай, че оправомощената лаборатория на Изпълнителя е извън територията на гр. Стара Загора, Изпълнителят се задължава да осигури за своя сметка транспортирането на водомерите, подлежащи на метрологична проверка до лабораторията за проверка и връщането им до адреса на Възложителя след извършване на проверката.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71631000

Описание:

Услуги по технически контрол и проверка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

От 2500 до 3000 бр., съобразно техническата спецификация /Приложение №1- 2 стр., което може да бъде получено на горепосочения интернет адрес, поле "Профил на купувача", опция "Публични покани"/. Посочените количества са прогнозни. Извършването на проверките ще бъде периодично, след заявка от Възложителя, в зависимост от нуждите на Дружеството.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

35000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Метрологичната проверка се извършва в оправомощена лаборатория на Изпълнителя.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителят трябва да разполага с лаборатория, еталони, спомагателно оборудване и обучен персонал за извършване на метрологична проверка на водомери. Водомерите се предават на представител на Изпълнителя, придружени от попълнено заявление за проверка (съгл. изискванията на Закона за измерванията). Изпълнителят е длъжен да предава проверените водомери с поставени пломбажна тел и оловна пломба, върху която е поставен знакът, съответстващ на резултата от метрологична проверка, като ги придружава с копие от входираното заявление, с което са заявени и копие от протокола с резултатите от проверката. 1.Начин на образуване на цената: Предлаганата цена се образува като сбор от единичните цени за проверка по групи водомери в български лева без ДДС. /Приложение №1- 2 стр./ 2.Срок за изпълнение на поръчката: Срок на действие на договора – 1 /една / година или до достигане на прогнозната стойност. 3. Срок за изпълнение на услугата след получена заявка – До 3 работни дни 4. Начин на плащане: По банкова сметка на Изпълнителя, в срок до 30 календарни дни след изпълнение на услугата и издаване на фактура, в която задължително са посочени №, дата и предмет на договора. 5.Критерий за възлагане на поръчката – най-ниска цена. - Участникът дал най-ниска цена по таблица № 1 получава 70 точки, следващия участник дал по-висока цена получава 35 точки и третия по цена – съответно 0 точки - Участникът дал най-ниска цена по таблица № 2 получава 20 точки, следващия участник дал по-висока цена получава 10 точки и третия по цена – съответно 0 точки - Участникът дал най-ниска цена по таблица№ 3 получава 10 точки, следващия по цена участник получава 5 точки и третия по цена – съответно 0 точки Сборът на точките от трите таблици – № 1, № 2 и № 3, дава крайната състезателна цена за всеки участник, като максималния брой точки е 100. 6.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособени позиции и за кои позиции се отнася, в който да се съдържат следните документи: - Копие на удостоверение за актуално състояние, - Документ, доказващ, че участника разполага със собствена или наета лаборатория, оправомощена от Председателя на ДАМТН за извършване на метрологична проверка за всички групи водомери, предмет на поръчката - водомери с максимален разход от 3 до 500 m3/h, с класове на точност А (R63R160). - Копие на валидна заповед за оправомощаване, издадена от Председателя на Държавна агенция за метрология и технически надзор за извършване на проверка на средствата за измерване, предмет на настоящата обществена поръчка- водомери с максимален разход от 3 до 500 m3/h, с класове на точност А (R63R160), - Декларация, че участникът има наличие на еталони /стендове/, с които ще се извършват проверките, спомагателно оборудване и обучен персонал за извършване на метрологична проверка на водомерите. - Предлагана цена – в лева без ДДС, представена на хартиен носител, като всеки лист е подписан и подпечатан от представляващия участника. - Срок за изпълнение на услугата след получена заявка – посочен в работни дни . - Срок на валидност на офертата – минимум 30 календарни дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/05/2014 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Възложителят не приема за участие в поръчката оферти на участниците, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване. Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. Ако участникът представи документи на чужд език, те трябва да бъдат съпроводени и в превод на български език. Възложителят информира за резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, само класирания на първо място участник. За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл.313 от НК. Когато договорът се подписва от упълномощен представител се представя пълномощно.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/05/2014