BG-Ямбол

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" №7, За: Даниела Желева; Ваня Драгнева, Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681403; 046 681322, E-mail: dani_ri@abv.bg, Факс: 046 662247

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.yambol.bg.

Адрес на профила на купувача: www.yambol.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изпълнението на настоящата обществена поръчка се състои в строително монтажни работи и свързаните с изпълнението на предмета доставки и монтаж на детски съоръжения и паркова мебел, и затревяване на определени територии. С изпълнението на предмета ще се постигне изграждане на нови детски площадки и съоръжения за свободно, широко обществено ползване и други елементи от градското парково обзавеждане. Създаване на места за отдих, подходящи за различните възрастови групи, монтиране на съоръжения за игра изцяло съобразени с изискванията на Наредба №1/12.01.2009г. за условията и реда за устройство и безопасността на площадките за игра, изграждане на подходяща настилка около детските съоръжения, съгласно приложение №6 от Наредба №1 от 12 януари 2009 за условията и реда за безопасността на площадките за игра, поставяне на беседки и пейки. В предмета на настоящата поръчка се включва извършването на всички необходими действия преди въвеждане на площадките в експлоатация, включително и организиране осъществяването на проверка за съответствието на изпълнените площадки с изискванията за безопасност по реда на Наредба №1 и издаване на доклад и/или сертификат за качеството.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща извършване на СМР на 12 открити площадки за игра както следва: 1. Открита площадка за игра в ж.к."Хале" срещу вх. В и вх. Г на бл. 11 2. Открита площадка за игра в ж.к."Зорница" пред бл.8 - вх. Б и вх.В 3. Открита площадка за игра в ж.к. "Златен рог 1"между бл. 32 и бл. 33 4. Открита площадка за игра в ж.к."Диана" зад бл.2 5. Открита площадка за игра в ж. к. Диана бл.20, 21 и 23; 6. Открита площадка за игра в ж. к. "Граф Игнатиев" пред бл. 74; 7. Открита площадка за игра в ж.к. "Граф Игнатиев" между бл. 58 и бл. 60 8. Открита площадка за игра в ж.к. Първи жилищен район - ул.Стара планина №2 9. Открита площадка за игра в кв.Каргон на юг от бл.6 10. Открита площадка за игра в ж.к. "Златен рог 2" на запад от бл. 15 11. Открита площадка за игра в ж. к. Възраждане на юг от кафе Делина 12. Открита площадка за игра в ж.к. Бенковски бл.20, бл.21

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

259802 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изграждането открити площадки за игра ще се извърши на територията на гр. Ямбол

NUTS:

BG343

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участниците могат свободно да направят предварителен оглед на обектите. Неизвършването на оглед носи риск за участника при подготовката на неговата оферта. 2. Откритите площадки след завършването им следва да отговарят на всички изисквания за безопасност съгласно Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. 3. Участниците следва да гарантират, че при наличие на недостатъци на доставяните от тях продукти, същите ще бъдат подменени за тяхна сметка, като посочат и гаранционни срокове за доставяните продукти. 4. Дейностите по затревяване следва да бъдат извършени в съответствие с Правила за приемане на паркове и градини (публ., БСА, бр. 8 от 1987 г.) за I - ви етап: обръщане с права лопата, прекопаване с мотика и заравняване; II - ри етап: разхвърляне на тревно семе, зариване и валиране; III - ти етап: торене с амониева селитра и първа коситба. 5. Предмета на поръчката се счита за изпълнен след представяне на положителен доклад и/или сертификат за качеството нана площадките за игра в съответствие с чл. 63, ал. 2 от Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. 1. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за Търговския регистър – за българско юридическо лице или едноличен търговец. Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверение за актуално състояние, като с представянето им не отпада задължението за представяне на документа за регистрация. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от тях копие на документа за самоличност; Когато участникът е регистриран по Закона за търговския регистър е достатъчно само посочване номер на ЕИК в Приложение – Сведения за участника. Когато участникът е обединение/ консорциум на юридически и/ или физически лица се представя и акта за създаването му в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в превод на български език). В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да сочи представляващия обединението и да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението/ консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора и че всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение/ консорциум, или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. 2. Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС /когато участникът е регистриран/. 3. Техническо предложение на Изпълнителя, попълнено по образец на Възложителя. 4. Линеен график за реализация на обектите; 5. Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. 6. Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложените образци към настоящата документация. Декларацията се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника. Продълж. в Д. инфор *

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/05/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

*от Изискв. за изпълн. на поръчката.8. Участникът следва да притежава лице с необходимото образование, което да изпълнява функциите на технически ръководител в съответствие с изискванията на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ. За доказване съответствието с поставените изисквания е необходимо прилагането на копие от дипломата за придобито образование. 9. Участникът трябва да е изпълнявал през последните 5 (пет) години / от крайния срок за получаване на офертите, минимум два договора за възстановяване или изграждане на детски площадки и/или благоустрояване на зони за отдих. 9.1. Участникът следва да представи декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП, съдържаща списък с основните изпълнени договори, включително стойностите, датите и контрагентите. От описанието трябва да става ясно, че участникът е извършвал дейности по възстановяване или изграждане на детски площадки и/или благоустрояване на зони за отдих, съответстващи по вид и дейности описани в отделните количествени сметки. 10. Участникът следва да има реализиран общ оборот за последните три финансови години (2011, 2012 и 2013 год.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, в размер на не по – малко от 400 000 лева (четиристотин хиляди лева), както и оборот от строителство (СМР) в размер на не по – малко от 260 000 лева (двеста и шестдесет хиляди лева). 10.1. Участникът следва да представи Справка - Декларация за общия оборот и за оборота от строителство за последните три финансови години – 2011, 2012, 2013 г. (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си). 11. Ценово предложение по образец, заедно с приложения количествено стойностни сметки за всеки обекти, придружени с анализи за определяне на единичните цени. 12. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /когато е приложимо/ 13. Пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай че няма/т представителни функции. 14. Декларация за приемане клаузите на проекта на договора 15. Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от ІV-та група, мин. V – та категория – това обстоятелство се отразява в Техническото предложение 16.Копие на задължителната застраховка "Професионална отговорност", съгласно изискванията на чл. 171, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и гл. І, чл. 2, ал. 1, т. 3 и чл. 5, ал. 2 (съобразно категорията на строежа) от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството обн., ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г., валидна минимум за срока на валидност на офертата. 16. Оригинал на вносна бележка или банкова гаранция за участие. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. С оглед спазване на изискванията на чл. 101б, ал.2 от ЗОП, от датата на публикуване на настоящата покана, пълен достъп до документацията за участие и всички изискуеми образци на документи се предоставя на посочения интернет адрес на Община Ямбол.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/05/2014