Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Български пощи" ЕАД, ул. "Акад. Ст. Младенов" 1 , бл. 31, За: Стойка Чоновска, България 1700, София, Тел.: 02 9493119, E-mail: Stoika.Chonovska@BGPOST.BG, Факс: 02 8683274

Място/места за контакт: Дирекция "Информационни и комуникационни технологии"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bgpost.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на термопечатащи устройства, необходими за работа с ИАСУТД – PAWN.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30170000

Описание:

Машини за етикетиране


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

термопечатащи устройства, необходими за работа с ИАСУТД – PAWN - от 500 до 600 броя

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр.София, ул.”Академик Стефан Младенов” 1, бл.31

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Поръчката да се изпълни при спазване изискванията на Възложителя, посочени в Техническите изисквания /Приложение№ 1/. Офертите се събират под формата на писмени предложения, изготвени в отговор на поканата на възложителя и трябва да съдържат: 1. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. Чуждестранно юридическо лице представя еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която е установено. 2. Предлаганите изделия трябва да са произведени от утвърден производител, притежаващ сертификат за качество ISO 9001: 2008 или еквивалент. Доказва се с приложен сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен за съответния производител. 3. Участника да е оторизиран доставчик от производителя или производител на техниката. Изискването се доказва чрез оторизационно писмо от производителя. 4. Участникът трябва да декларира, че доставеното оборудване ще бъде ново, неупотребявано и придружено от сертификати за произход. 5. Образци (мостри) на предлаганите устройства, които се приемат с приемо-предавателен протокол. 6. Техническите параметри на предлаганите изделия трябва да се потвърждават с оригинален технически материал от производителя, съпроводени със сертификат от производителя, удостоверяващ съвместимостта с международно приетите стандарти за нива на шум, защита, електромагнитна съвместимост CE Marking. 7. Срокът на стандартната фирмена гаранция да е указан в официално писмо на фирмата-производител. 8. Техническо предложение на участника за изпълнение на техническите изисквания на Възложителя /Приложение №2/. В образеца на техническото предложение, участникът следва да декларира и опише в свободен текст техническите възможности и условията за изпълнението на поръчката. 9. Ценово предложение - участникът предлага цена за изпълнение на поръчката без ДДС, в съответствие с изискванията на Възложителя съгласно образеца на ценово предложение /Приложение №3/, което задължително съдържа: 9.1. Предлаганата единична цена, следва да бъде в лева, без ДДС, съгласно образец на ценовото предложение /Приложение № 3/. 9.2. Единичната цена е твърда и не подлежи на преразглеждане за срока на договора. 9.3. Подателят на офертата носи отговорност за грешки или пропуски в изчисляването на предлаганата от него цена. 10. Административни сведения за участника съгласно образец (Приложение № 4). 11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП съгласно образец (Приложение № 6). Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: 1. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на договора. 2. Документи съгласно чл.101е от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/05/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Възложителя осигурява пълен достъп по електронен път до всички приложения на публичната покана на интернет адреса си: www.bgpost.bg, в раздел " Профил на купувача"

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/05/2014