Версия за печат

BG-Балчик

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА БАЛЧИК, ПЛ. "21 СЕПТЕМВРИ" №6, За: Славка Атанасова- старши специалист строителство отд.„ИДК”, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 9600, Балчик, Тел.: 0579 71044, E-mail: mayor@balchik.bg, Факс: 0579 74117

Място/места за контакт: ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.balchik.bg.

Адрес на профила на купувача: www.balchik.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА с предмет "Изкърпване на общинска пътна мрежа касаеща пътища със следните идентификатори: 1. DOB 3003 - /II-27 Добрич-Балчик/ - Дъбрава – Кремена. 2. DOB 2009 - /III-902, Оброчище – Кичево/ - Рогачево . 3. DOB 3160 - /DOB 1149, Топола – Балчик/ - граница Община Каварна - Община Балчик – к.к. Тузлата - /DOB 1149/. 4. DOB 3016 - /II-27/ Балчик, Помпена станция. 5. DOB 2001 - / DOB 1107, Храброво – Бобовец/ - Ляхово.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно изготвената КСС за обекта, същата неразделна част от публичната покана за възлагане на обществена поръчка, публикувана на ифициалната интернет страница на община Балчик - www.balchik.bg.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

249417 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На територията на Община Балчик

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Качествено и при спазване на технологичните правила за този вид дейност. Вложените материали при извършване на предмета на поръчката, включително строителните и монтажни работи да отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно “Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти”. Съответствието се удостоверява по реда на същата наредба. 5.1Икономически и финансови възможности Изискуеми документи и информация: 5.1.1 Валидна застрахователна полица на „Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, със срок на валидност не по – малък от 6/шест/ месеца, считано от датата на подаване на офертата. 5.1.2 Реализиран общ оборот от дейности по изпълнение на строително ремонтни работи на общинска пътна мрежа ІV(четвърти) клас през 2012 г. и 2013 г. в размер не по – малък от 200 000,00 лева с ДДС. Наличието на изискуемия минимален оборот следва да е виден от представено от участника копие на изпълнени договор/и за изпълнение СРР/строително ремонтни работи/ или СМР/строително монтажни работи/. 5.2 Технически възможности - Минимални изисквания: 5.2.1.Гаранционен срок за строителните и монтажни работи – да не е по-малък от минималните гаранционни срокове, съгласно изискванията на Наредба №2/2003г. на МРРБ. 5.2.2.Да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите. 5.3. Участникът следва да притежава: 5.3.1 Валидна застрахователна полица на «Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството» по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ; 5.3.2 Валидни Сертификати за управление на качеството ISO 9001, система за управление за околната среда ISO 14001 и за управление на здравето и безопасност при работа OHSAS 18001 или еквивалентни, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството или еквивалентни на тях – Представя се Валидни Сертификати за управление на качеството ISO 9001, система за управление за околната среда ISO 14001 и за управление на здравето и безопасност при работа OHSAS 18001, или еквивалентни; 5.3.3 Удостоверение за вписване в ЦПРС, ведно с валиден талон към него, удостоверяващ правоспособност за изпълнение на строежи 3(трета) категория. Чуждестранните лица представят документ, удостоверяващ правото да извършват дейността, съгласно националното си законодателство. 5.4. Изискуеми документи и информация: 5.4.1. Кратка анотация за досегашната дейност на участника. 5.4.2. Списък на договорите за строителни работи на общинска пътна мрежа ІV(четвърти) клас, изпълнени през 2012 и 2013 г. (Образец № 7), с посочена стойност, дата и място на строителството подписан и подпечатан от участника, придружен с препоръка за добро изпълнение с посочена стойност, дата и място на строителството за всеки един от представените договори. Участникът следва да е изпълнил професионално и в съответствие с нормативните изисквания не по малко от 2/два/ договора за изпълнение СРР/строително ремонтни работи/ или СМР/строително монтажни работи/ на общинска пътна мрежа ІV(четвърти) клас, всеки един на стойност не по – малка от 100 000 лв. с ДДС. Пълните изисквания за изпълнение на настоящата поръчка, Икономически и финансови възможност,Технически възможности,Изискуеми документи и информация,за професионална квалификация и опит на ключовите експерти са публикувани на профила на купувача - официалната интернет страница на община Балчик - www.balchik.bg, раздел "Обяви", "Публични покани"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

„Икономически най- изгодна оферта”, при следните показатели:1. Цена за изпълнение с относителна тежест от 60%/точки; 2.Техническо предложение с отоносителна тежест 40 %/точки.Методика за оценяване: Максималният брой точки, който може да събере един кандидат е 100 точки Оценката по т. 1, 2 се формира по следния начин:4.1 ОЦ 1 - Оценка на предлаганата цена 4.1.1 Оценката по този показател се формира, като най-ниската обща предложена цена, без вкл. ДДС от участник, допуснат до оценяване, се разделя на общата цена, без вкл. ДДС, предложена от съответния участник, който се оценява и резултатът се умножава по 60 (шестдесет точки). минимална предложена цена _____________________________ х 60 точки цена, предложена от участника, където „минималната предложена цена без вкл. ДДС” е най-ниската предложена обща цена от участник, допуснат до класиране в лева, без вкл. ДДС); „цената, предложена от участника” е общата цена, предложена от конкретен участник за изпълнение на предмета на поръчката (в лева, без вкл. ДДС) Заб. Предложената обща цена се формира на база сбора на посочените цени в отделните количествено-стойностни сметки на отделните обекти, включени в предмета на поръчката. 4.2 – ОЦ 2 - Оценка от техническото предложение 4.2.1 Оценката по този показател се формира, като предложения брой точки от участник, допуснат до оценяване, се разделя на максималния брой точки по този показател (40т.) и резултатът се умножава по 40 (четиридесет точки). брой точки на оценявания участник __________________________________________________ х 40 точки максимален брой точки по този показател, който е 40т., ПОКАЗАТЕЛИ Степен на съответствие Брой точки ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ Макс. брой точки 40 Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й, в оферирания срок. Проверяват се представените от участниците описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; Организация и подход на изпълнение и Линеен график с приложена диаграма на работната ръка. На този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които не отговарят на изискванията на възложителя и не обезпечават качественото и срочно изпълнение на обекта, видно от представената техническа оферта. Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии: Фактори, влияещи на оценката: - Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката; - Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; - Организация и подход на изпълнение - Линеен график с приложена диаграма на работната ръка В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства: - Участникът последователно и в конкретика е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката; - Участникът ясно и подробно е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническите спецификации, в оптимална комбинация с предвидените за използване технически и човешки ресурси; - Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на технологичните изисквания към предложените видове материали, придружени със съответните сертификати, приложени към техническата оферта - Налице е пълно съответствие между описаната технологична последователност за изпълнение на предвидените видове СМР и представения линеен график с приложена диаграма на работната ръка Оферта, която отговаря на посочените изискания се оценява с 40 точки В техническото предложение е обърнато вни

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/05/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всяка оферта трябва да съдържа: - Попълнена съгласно образеца оферта Приложение 1; - Данни за лицето, което прави предложението- представяне на ЕИК за лицата, вписани в Търговския регистър /за служебна проверка/ или друг документ, удостоверяващ правосубектността на участника; - Заверено от участника копие на валидна застрахователна полица за сключена задължителна застраховка за професионалната отговорност на участника и неговите подизпълнители по чл. 171 от ЗУТ за строителство. - Копие на договори за изпълнение СРР или СМР на общинска пътна мрежа ІV(четвърти) клас за 2012 и 2013 г. и на стойност не по- малка от 100 000 лв. с ДДС, за всеки един от тях - Административни сведения – Приложение 2. - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП – Приложение 3. - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП – Приложение 4. - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП – Приложение 5. - КСС на обект " Изкърпване на общинска пътна мрежа касаеща пътища със следните идентификатори: 6. DOB 3003 - /II-27 Добрич-Балчик/ - Дъбрава – Кремена. 7. DOB 2009 - /III-902, Оброчище – Кичево/ - Рогачево . 8. DOB 3160 - /DOB 1149, Топола – Балчик/ - граница Община Каварна - Община Балчик – к.к. Тузлата - /DOB 1149/. 9. DOB 3016 - /II-27/ Балчик, Помпена станция. 10. DOB 2001 - / DOB 1107, Храброво – Бобовец/ - Ляхово. - Приложение 6. - Списък на договорите за ремонт на общинска пътна мрежа ІV (четвърти) клас изпълнени през 2012 и 2013 г. (Образец № 7) - Списък-декларация за техническото оборудване – свободен текст. - Списък на ключовите експерти, които участникът ще използва при изпълнението на обществената поръчка (Образец № 8) - Автобиография (Образец № 9), - Доказателства за професионална квалификация и опита на ключовите експерти. - Валидни Сертификати за управление на качеството ISO 9001, система за управление за околната среда ISO 14001 и за управление на здравето и безопасност при работа OHSAS 18001, или еквивалентни; - Удостоверение за вписване в ЦПРС, ведно с валиден талон към него, удостоверяващ правоспособност за изпълнение на строежи 3 (трета) категория. Чуждестранните лица представят документ, удостоверяващ правото да извършват дейността, съгласно националното си законодателство. . Пълните изисквания за изпълнение на настоящата поръчка, Икономически и финансови възможност,Технически възможности,Изискуеми документи и информация,за професионална квалификация и опит на ключовите експерти са публикувани на профила на купувача - официалната интернет страница на община Балчик - www.balchik.bg , раздел "Обяви", "Публични покани".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/05/2014