Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на икономиката и енергетиката, ул. "Славянска" № 8, За: Станка Добрева, Република България 1050, София, Тел.: 02 9407615, E-mail: s.dobreva@mee.government.bg

Място/места за контакт: Славянска № 8

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://www.mi.government.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на Медицински център за провеждане на предварителни и периодични медицински прегледи на служителите от Министерство на икономиката и енергетиката за срок от една година.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85100000

Описание:

Услуги на здравеопазването


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Медицинските прегледи са: 1. Предварителни медицински прегледи - Задължителните предварителни медицински прегледи се извършват с цел да се даде преценка за годността на лицата с оглед на здравословното им състояние да изпълняват длъжността, за която кандидатстват, вписана в картата за предварителен медицински преглед. Ориентировъчен брой – 10. 2. Профилактични медицински прегледи: Участникът, определен за Изпълнител, следва да осигури провеждането на профилактични медицински прегледи, включващи пакети за 423 жени и пакети за 166 мъже.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Периодът за извършване на профилактичните медицинските прегледи на служителите на Министерство на икономиката и енергетиката е от 02.06.2014 г. до 31.12.2014 г., а за предварителните медицински прегледи – в срок от една година от датата на сключване на Договора. Участникът, определен за Изпълнител, следва да има техническа възможност за изпълнение на поръчката. 1. Предварителни медицински прегледи - Задължителните предварителни медицински прегледи се извършват с цел да се даде преценка за годността на лицата с оглед на здравословното им състояние да изпълняват длъжността, за която кандидатстват, вписана в картата за предварителен медицински преглед. Ориентировъчен брой – 10. 2. Профилактични медицински прегледи: Участникът, определен за Изпълнител, следва да осигури провеждането на профилактични медицински прегледи, включващи следните пакети: Пакет за 423 жени: • Интернист /кардиолог/ + ЕКГ, разчитането й от кардиолог и измерване на кръвно налягане; • Преглед от офталмолог и изследване на зрителната острота и рефракции; • Преглед от гастроентеролог и обзорна ехография на коремни органи; • Преглед от гинеколог с цитонамазка и ехомамография; • Ендокринолог с ехография на щитовидна жлеза; • Клинико-лабораторни изследвания – ПКК /пълна кръвна картина - 18 показателя, вкл. левкоцити, хемоглобин и др./, СУЕ, кръвна захар, мастен профил - общ холестерол, триглицериди, HDL - холестерол. Пакет за 166 мъже: • Интернист /кардиолог/ + ЕКГ, разчитането й от кардиолог и измерване на кръвно налягане; • Преглед от офталмолог и изследване на зрителната острота и рефракции; • Преглед от гастроентеролог и обзорна ехография на коремни органи; • Преглед от уролог с ехография на простата; • Клинико-лабораторни изследвания – ПКК /пълна кръвна картина - 18 показателя, вкл. левкоцити, хемоглобин и др./, СУЕ, кръвна захар, мастен профил - общ холестерол, триглицериди, HDL-холестерол. Участникът, определен за Изпълнител, трябва да се съобрази и със следните допълнителни изисквания на Възложителя: • Взимането на кръв да се осъществи по предварително утвърден график в лаборатория. • Лабораторните резултати да се представят и разчитат при извършване на прегледа. • Да се попълнят карти за профилактични медицински прегледи на прегледаните със заключение за професионална пригодност, които да се предоставят на Службата по трудова медицина, с която министерството има сключен Договор, с копие (в запечатани пликове) за съответните служители. • На прегледаните служители с разкрити заболявания и съмнения за такива да се изготвят и връчат препоръки за по-нататъшни изследвания и лечение с копие до Службата по трудова медицина и да се приложат към картите за профилактични медицински прегледи. • Участникът, определен за Изпълнител, е длъжен да извършва услугите по настоящата процедура по предварително утвърден график, в събота и неделя. Забележка: Най-късно към датата на сключване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи гаранция за добро изпълнение на договора в размер на 3% (три процента) от прогнозната стойност на поръчката, без ДДС.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/05/2014 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допустими са офертите съдържащи следните документи: 1. Предложение за изпълнение на услугата (оферта), съдържащо данни за лицето, което прави предложението (ЕИК, седалище/адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail, банкова сметка, обслужваща банка, имена на представляващия дружеството), по образец; 2. Актуално удостоверение за регистрация на лечебното заведение, съгласно чл. 40 от Закона за лечебните заведения, от което да са видни видовете дейности, за които е регистрирано лечебното заведение. 3. Декларация относно отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, попълнена по образец; 4. Декларация относно отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, попълнена по образец; 5. Сертификат за провеждане на медико - лабораторни изследвания; 6. Списък на лицата, които ще извършват периодичните медицински прегледи, придружен с копие от дипломи на лицата, включени в списъка, удостоверяващи медицинското им образование и професионалната квалификация – съответната призната специалност на лицата; 7. Списък на наличната медицинска апаратура, необходима за изпълнение на услугата; 8. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, изготвено съгласно Техническите спецификации на Възложителя – в свободен текст; 9. Отделен плик с надпис „Предлагана цена”, по образец; 10. Списък на приложените документи. Забележка: Всички документи следва да бъдат представени в оригинал или като копие, заверено с подпис на представляващия и мокър печат на участника. Начина на представяне на предложенията: 1. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от Възложителя и се връща незабавно на участника. Не се приема и оферта в плик, който е прозрачен, незапечатан или с нарушена цялост. Такава оферта незабавно се връща на приносителя и това се отбелязва в регистъра на Възложителя. 2. Офертите трябва да бъдат адресирани до Министерство на икономиката и енергетиката, ул. „Славянска” № 8 и представени от участника или от упълномощено от него лице, в деловодството на министерството на ул. „Славянска” № 8 до 17:30 часа на крайната дата за подаване на оферти, посочена в Публичната покана. Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти, в случай, че се използва друг начин за представянето им. 3. Всяка офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес, както следва: • Адрес: Министерство на икономиката и енергетиката, гр. София, ул. „Славянска” № 8; • Име, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес на участника; • Следният надпис: „Избор на Медицински център за провеждане на предварителни и периодични медицински прегледи на служителите от Министерство на икономиката и енергетиката за срок от една година”. • Следното предписание: „Да не се отваря преди разглеждане от страна на комисията за оценяване и класиране”. Предложената цена: - трябва да бъде в лева, с точност до два знака след десетичната запетая; - оферти с цени, предложени в друга валута няма да бъдат разглеждани; - да се посочи единичната цена на 1 /един/ предварителен медицински преглед в лева, без вкл. ДДС; - да се посочи единичната цена на 1 /един/ профилактичен медицински преглед за жени в лева, без вкл. ДДС; - да се посочи единичната цена на 1 /един/ профилактичен медицински преглед за мъже в лева, без вкл. ДДС. В цената се включват всички разходи по изпълнение на поръчката, в това число за извършване на лабораторни изследвания, както и всички останали разходи, свързани с изпълнението на предмета на Договора. Предвижда се авансово плащане от страна на Възложителя в размер до 30 % от ценовото предложение, платимо в срок от 10 работни дниот подписване на договора, срещу надлежно издадена оригинална фактура.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/05/2014