Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Български пощи" ЕАД, ул. "Акад. Ст. Младенов" 1 , бл. 31, За: Стойка Чоновска, България 1700, София, Тел.: 02 9493119, E-mail: Stoika.Chonovska@BGPOST.BG, Факс: 02 8683274

Място/места за контакт: Дирекция "Информационни и комуникационни технологии"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bgpost.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Закупуване на оборудване за сканиране на баркодове за нуждите на „Български пощи” ЕАД.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

35126000

Описание:

Баркод четци


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

оборудване за сканиране на баркодове - 530 броя

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр.София, ул.”Академик Стефан Младенов” 1, бл.31

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Поръчката да се изпълни при спазване изискванията на Възложителя, посочени в Техническите изисквания /Приложение№ 1/. Офертите се събират под формата на писмени предложения, изготвени в отговор на поканата на възложителя и трябва да съдържат: 1. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. Чуждестранно юридическо лице представя еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която е установено. 2. Предлаганото оборудване трябва да бъде произведено съгласно прилагането на стандарта за качество ISO 9001:2008 или еквивалентен. Доказва се с приложен сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен за съответния производител. 3. Да е оторизиран доставчик от производителя или производител на техниката. Изискването се доказва чрез оторизационно писмо от производителя. 4. Участникът трябва да декларира, че доставеното оборудване ще бъде ново, неупотребявано и придружено от сертификати за произход. 5. Участникът следва да декларира възможност за гаранционно сервизно обслужване от сертифициран персонал за техническото оборудване. 6. Участникът трябва да декларира, че ще осигури гаранционна поддръжка на доставеното оборудване за срок не по-малък от заложения в Техническите изисквания (т.4.3.1). 7. Техническите параметри на предлаганите изделия трябва да се потвърждават с оригинален технически материал от производителя, съпроводени със сертификат от производителя, удостоверяващ съвместимостта с международно приетите стандарти за нива на шум, защита, електромагнитна съвместимост. 8. Срокът на стандартната фирмена гаранция да е указан в официално писмо на фирмата-производител. 9. Техническо предложение на участника за изпълнение на техническите изисквания на Възложителя /Приложение №2/. В образеца на техническото предложение, участникът следва да декларира и опише в свободен текст техническите възможности и условията за изпълнението на поръчката. 10. Ценово предложение - участникът предлага цена за изпълнение на поръчката без ДДС, в съответствие с изискванията на Възложителя съгласно образеца на ценово предложение /Приложение №3/, което задължително съдържа: 10.1. Предлаганата обща цена, следва да бъде в лева, без ДДС, съгласно образец на ценовото предложение (Приложение № 3). 10.2. Общата цена на поръчката е твърда и не подлежи на преразглеждане за срока на договора. 10.3. Подателят на офертата носи отговорност за грешки или пропуски в изчисляването на предлаганата от него цена. 11. Административни сведения за участника съгласно образец (Приложение № 4). 12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП съгласно образец (Приложение № 6). Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: 1. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на договора. 2. Документи съгласно чл.101е от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/05/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Възложителя осигурява пълен достъп по електронен път до всички приложения на публичната покана на интернет адреса си: www.bgpost.bg, в раздел " Профил на купувача"

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/05/2014