Database error encountered

This script cannot continue. Съдържание на документ Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" Варна, ул."Марин Дринов" № 55, За: Иванка Кондова-Кръстева, Република България 9002, Варна, Тел.: 052 677035, E-mail: kondova@mu-varna.bg, Факс: 052 677080

Място/места за контакт: Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" Варна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mu-varna.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mu-varna.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за доставка на специализирана научна литература, абонамент и доставка на специализирани научни списания и предоставяне на лицензи за специализиран софтуер за нуждите на МУ-Варна, съгласно приложени спецификации /Приложение № 2/. Поръчката е разделена на седем обособени позиции както следва: 1. Обособена позиция № 1 – Доставка на научна литература на български език. 2. Обособена позиция № 2 – Доставка на научна литература на чужд език. 3. Обособена позиция № 3 – Доставка на специализирани речници. 4. Обособена позиция № 4 – Абонамент за специализирани научни списания за срок от 3 години. 5. Обособена позиция № 5 – Софтуер за медицинска база данни с интерактивни атласи. 6. Обособена позиция № 6 – Доставка на специализирана литература – Европейска фармакопея. 7. Обособена позиция № 7 – Софтуер за лекарствени взаимодействия. Процедурата се осъществява с финансиране от Европейския социален фонд по следните схеми от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”: 1.Схема BG051PO001-3.3.06, проект BG051PO001-3.3.06-0028 „Повишаване на научния потенциал и възможностите за кариерно развитие в областта на медицината, здравеопазването и биотехнологиите” – по обособени позиции от № 1 до № 5 включително. 2. Схема BG051PO001-3.1.07, проект BG051PO001-3.1.07-0046 „Актуализиране и апробиране на учебните планове и програми на факултета по фармация при Медицински университет - Варна в съответствие с потребностите на фармацевтичния бизнес и изискванията на пазара на труда” – по обособени позиции № 6 и № 7. Всеки участник може да подаде оферта за една, няколко или всички обособени позиции. Договор за възлагане ще се сключи за всяка една от позициите по отделно. Всеки участник трябва да подаде оферта за всички номенклатури включени в спецификацията за съответната позиция /Приложение № 2/.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обособена позиция № 1 – Доставка на научна литература на български език. Количество:182 бр. от 89 заглавия. Обособена позиция № 2 – Доставка на научна литература на чужд език.Количество:77 бр. от 77 заглавия. Обособена позиция № 3 – Доставка на специализирани речници.Количество: 73 бр. от 23 заглавия. Обособена позиция № 4 – Абонамент за специализирани научни списания за срок от 3 години.Количество: 4 списания, общо 70 броя. Обособена позиция № 5 – Софтуер за медицинска база данни с интерактивни атласи. Обособена позиция № 6 – Доставка на специализирана литература – Европейска фармакопея. Количество: Печатна и електронна версия. Обособена позиция № 7 – Софтуер за лекарствени взаимодействия.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65590 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Варна

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изпълнение на поръчката участникът следва да достави за обособени позиции № 1, 2, 3, 4 и 6 нови, неупотребявани печатни издания, които да нямат явни или скрити дефекти. Правото на ползване на софтуерите по обособени позиции № 5 и 7 се предоставя за срок от 1 година, считано от датата на сключване на договора/ите. Предложението на Участника трябва да бъде с параметри идентични с изискванията на Възложителя посочени в спецификациите /Приложение № 2/ по отношение на библиографски данни и ISBN, както и изискваният софтуер. Не се допускат отклонения от това изискване. Предложената крайна цена да включва всички разходи на изпълнителя, свързани пряко или косвено с изпълнението на поръчката (за опаковка, доставка, данъци, такси, мита, транспортни и др.разходи до доставката на заявената стока на адреса на Възложителя и обратно). В случай, че предложената цена е във валута различна от BGN, участникът следва да посочи стойност и вид на валутата, както и левовата равностойност по курса на БНБ в деня на подаване на офертата. Срок за изпълнение на поръчката: За обособени позиции № 1, 2, 3 и 6 – не по-дълъг от 20 /двадесет/ календарни дни от сключване на договора. За обособена позиция № 4 – абонамент за период от 3 години, считано от датата на сключване на договора, като доставките са съобразени с периодичността на издаване на всяко едно от списанията посочени в техническата спецификация за тази позиция. За обособени позиции № 5 и 7 – правата за ползване на софтуера се предоставят за срок от 1 година, считано от датата на сключване на договора/ите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/04/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Документ за регистрация (заверено от участника копие) или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (при непредставяне на ЕИК се прилага удостоверение за актуално състояние), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице, а за чуждестранни физически лица–и официален превод на документа за самоличност. Чуждестранните лица представят документ за регистрация съобразно националното си законодателство в официален превод на български език. „Официален превод” е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. Неперсонифицираните обединения (напр. такива, които са възникнали по силата на договор по чл. 357 и сл. ЗЗД) са длъжни да представят оригинал или нотариално заверено копие на документа, по силата на който е възникнало обединението (напр. договор), в който договор или в друг документ е посочен представляващия го. 2.Попълнена оферта по образец; 3.Ценова оферта по образец с приложени Количествено-стойностни сметки за всяка една от позициите, за които се подава оферта – оригинал; 4. Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на участника/– оригинал или нотариално заверено копие; 5. Справка – декларация за оборота от общата дейност и оборота от сходна с предмета на поръчката дейност за последните три години – 2011, 2012 и 2013 г., в зависимост от дата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Минимално изискване: Участникът трябва да има за последните три години /2011, 2012 и 2013 г./, в зависимост от дата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си: общ оборот и специализиран оборот от дейност, сходна с предмета на поръчката не по малък от посоченият в раздел І от настоящето приложение. 6. Проект на договор за обособени позиции № 5 и 7.Поради специфичните условия за предоставяне на лиценз за специализиран софтуер по обособени позиции № 5 и № 7, договорът за всяка една от тези позиции ще бъде предоставен от избраният/ите за изпълнител/и участник/ци. Поканата, описанието,образец на оферта, образец на ценовата оферта, образец на декларация, проекто-договори за позиции № 1, 2, 3, 4 и 6 са публикувани на посочения в раздел І "адрес на профила на купувача". Офертите се подават от участника или негов представител в запечатан, непрозрачен плик, надписан с предмета на поръчката, № на обособената позиция, за която се участва, име, адрес и телефон на участника на адрес: гр. Варна, ул.”Марин Дринов” №55, ет.4, стая № 423 до 17:00 часа на 30.04.2014 год. Оферта представена след изтичане на крайния срок или в плик с нарушена цялост, не се приема от Възложителя и се връща на участника, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра. Участниците ще бъдат уведомени за резултатите от класирането на офертите на интернет адреса на Възложителя посочен в раздел І.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/04/2014