Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" Варна, ул."Марин Дринов" № 55, За: Иванка Кондова-Кръстева, Република България 9002, Варна, Тел.: 052 677035, E-mail: kondova@mu-varna.bg, Факс: 052 677080

Място/места за контакт: Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" Варна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mu-varna.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mu-varna.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за извършване на строително-ремонтни и монтажни работи в сградата и двора на Ректорат и Медицински колеж към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна“, обособен в следните позиции: 1. Ремонт на Лаборатории 218 и 219 в Сграда Ректорат към МУ-Варна; 2. Ремонт на ограда и оформяне на кътове за отдих в двора на Сграда Ректорат и Медицински колеж към МУ-Варна;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 45214000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на учебни сгради и сгради за научни изследвания


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обособена позиция №1 Ремонт на Лаборатории 218 и 219 в Сграда Ректорат към МУ-Варна,включваща ремонтните дейности по части Архитектура, ВиК и Електрическа за Лаборатории 218 и 219 в Сграда Ректорат съгласно Техническите спецификации за обособената позиция ( Приложение №2); Обособена позиция №2: Ремонт на ограда и оформяне на кътове за отдих в двора на Сграда Ректорат и Медицински колеж към МУ-Варна, включваща ремонт на ограда, изграждане на кътове за отдих и тротоар, част Архитектура съгласно Техническа спецификации за обособената позиция (Приложение №2)

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

78000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Варна

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изпълнение на поръчката участникът да спазва техническите условия от процедурата и действащите национални “или еквивалентни” стандарти за качество.Да бъдат спазени техническите спецификации и изисквания на Възложителя. Предложението на Участника трябва да бъде с параметри идентични или по-добри от минималните изисквания на Възложителя посочени в спецификацията /Приложение № 2/.Срок за изпълнение на поръчката – при спазване на заложените от Възложителя параметри.За всяка една обособена позиция по отделно ценовата оферта заедно с Количествено-стойностните сметки към нея се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагана цена за обособена позиция №....”.Предложените от участника единични цени трябва да включват всички разходи за изпълнение на поръчката: за труд, материали, механизация, печалба, доставка, складиране, управление и всички други фактори, които влияят върху образуването на тези цени, включително и за поддържането на обекта по време на строителството и в нормативно определеният гаранционен срок. Непредвидени дейности, необходимостта от които е възникнала в хода на изпълнение на поръчката, се възлагат допълнително след представяне от Изпълнителя и приемане от Възложителя на допълнителна Количествено-стойностна сметка. Допълнително възникналите дейности се заплащат на база посочените в офертата на Изпълнителя единични цени за този вид дейност, а ако не са посочени такива – на база справочник СЕК за определяне на цени СМР за допълнителни дейности и утвърдени от Възложителя. В Ценовото си предложение всеки участник следва да зададе и следните елементи на ценообразуването:Часова ставка – лв./ч.ч.,Допълнителни разходи върху труда - %,Допълнителни разходи върху механизацията - %,Доставно – складови разходи върху материалите - %,Печалба - %.Извършените СМР следва да са съпроводени с гаранционен срок на изпълненото, не по-малък от посочените минимални гаранционни срокове по НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. За видовете работи, за които не е упоменат гаранционен срок в Наредба № 2 от 31.07.2003г., се определя гаранция от 2 години, считано от датата на приемане на съответните дейности от Възложителя. Изисквания към участниците: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения.Изисквания за икономически и финансови възможности на участниците: 1.Участникът следва да разполага с достатъчен финансов ресурс, позволяващ изпълнението на поръчката – обстоятелството се удостоверява с документ от обслужваща банка на участника;2.Участникът трябва да има специализиран оборот от дейност, сходна с предмета на поръчката минимум:за об.п. №1-70 000лв, за об.п. № 2 - 150 000 лв., за последните три години /2011, 2012 и 2013 г./, в зависимост от дата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. В случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически лица, изискването следва да бъде изпълнено общо от обединението.Изисквания за технически възможности на участника:1. Участникът трябва да е изпълнил през последните 5 години от датата, определена като краен срок за подаване на офертите поне 3 договора с предмет, сходен с предмета на поръчката, всеки един от които на обекти с РЗП над 800 кв.м. и стойностен обем на СМР за об.п. № 1 мин.26000лв.,об.п. № 2 мин.52000лв. Договорите трябва да са приключили към датата на подаване на офертата по настоящата поръчка.2.Участникът следва да разполага с техническо оборудване и инструменти, необходими за качественото изпълнение на дейностите, предмет на поръчката.Участникът трябва да разполага с минимум 10 души работници и служители, средносписъчен персонал за последните 3 години.Пълно описание на изискванията към участниците е посочено в Приложение № 1 към документацията.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Предложена цена – П 1, относително тегло-70 % (0,70),максимално възможен брой точки-10, символно означение-Тц 2.Срок за изпълнение– П 2, относително тегло-30 % (0,30),максимално възможен брой точки-10,символно означение-Т с

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/04/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Пълен достъп до документацията за участие в процедурата може да се получи на електронната страница на Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов"-Варна - профил на купувача, публични покани - http://mu-varna.bg/. Офертите се подават от участника или негов представител в запечатан, непрозрачен плик, надписан с предмета на поръчката и обособената позиция, за която се подава офертата, име, адрес и телефон на участника на адрес: гр. Варна, ул.”Марин Дринов” №55, ет.4, стая № 423 до 17:00 часа на 25.04.2014 год. Оферта представена след изтичане на крайния срок или в плик с нарушена цялост, не се приема от Възложителя и се връща на участника, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра. Участници, чиито оферти не отговорят на изискванията на Възложителя, посочени в публичната покана и документацията, няма да бъдат допуснати до оценяване и класиране. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на останалите участници по същия показател за оценка, длъжностните лица могат да изискат от него, в определен срок, подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Когато участникът не представи обосновката в определения срок или длъжностните лица преценят, че посочените обстоятелства не са обективни, офертата на участника не се допуска до оценка и класиране. Участниците ще бъдат уведомени за резултатите от класирането на офертите на интернет адреса на Възложителя посочен в раздел І.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/04/2014