Версия за печат

BG-Братя Даскалови

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Тържище с. Плодовитово" ЕООД, с. Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" 55, За: Яна Стайкова Колева, Република България 6250, Братя Даскалови, Тел.: 0884 465635, E-mail: tarjishteplodovitovo@gmail.com

Място/места за контакт: административната сграда на "Тържище с. Плодовитово" ЕООД, село Плодовитово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tarjishteplodovitovo.com.

Адрес на профила на купувача: www.tarjishteplodovitovo.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата поръчка е изграждане на пътна връзка и локално платно, чрез които да се осъществява вход и изход на имотите, собственост на "Тържище с. Плодовитово" ЕООД. Пътната връзка предвижда двустранно обслужване от южната страна на имотите на път II-66, като се устройват забавителни шлюзове за ляво-завиващи и дясно-завиващи МПС, от които се влиза в локално платно. С пътната връзка се предвижда изграждането на два изхода: първи изход в югозападния ъгъл на имот 010025 – на път II-66, и втори изход – в североизточния ъгъл на имот 010027 – на път III-588. Изгражда се локално платно успоредно на път II-66, от което се осъществява влизането в имотите.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233222

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка от павета и асфалтова настилка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Услугата се възлага за срок от 60 /шестдесет/ дни. Строително-монтажните работи са описани по видове и количества в приложената количествена сметка и одобрената техническа документация. Поръчката включва закупуване, доставка и полагане на материали до и на мястото на изпълнение. Поръчката следва да бъде изпълнена в пълно съответствие с изискванията на възложителя и одобрената техническа документация.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

260000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

6257 с. Плодовитово, община Братя Даскалови

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участник може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, включително техни обединения, които отговарят на изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката. 2. За участника да не са налице обстоятелствата в чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки. Доказва се с попълване и представяне на декларации. 3. Участникът трябва да е реализирал общ оборот сумарно за последните три финансови години /2011, 2012 и 2013г./, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, в размер на минимум 800 000 лв. /осемстотин хиляди лева/, без ДДС. 4. Участникът трябва да е реализирал минимален оборот от извършване на СМР на обекти, сходни с предмета на поръчката сумарно за последните три финансови години /2011, 2012 и 2013 г./, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, в размер на минимум 400 000 лв. /словом: четиристотин хиляди лева/, без ДДС. Под „сходни с обекта на поръчката” следва да се разбират СМР по изграждане, ремонт, рехабилитация и/или реконструкция на пътища. 5. Участникът трябва има да има опит в изпълнението на договори за СМР на сходни обекти, като през последните три години /2011, 2012 и 2013г./ следва да има изпълнени минимум 2 /два/ договора за строителни обекти, сходни с предмета на поръчката. Прилагат се Препоръки/референции за добро изпълнение на основните договори за извършване на СМР, сходни с предмета на настоящата поръчка, от предишни възложители. 6. Участниците следва да притежават валидно Удостоверение и талон за вписване на участника в Централния професионален регистър на строителя, както следва: „Първа категория”, на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредба 1 от 30.07.2003 г. за Номенклатурата на видовете строежи, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „Втора група”, на основание чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПРВВЦПРС. Ако участника е чуждестранно лице, представя удостоверение за вписване в съответен регистър на държава-членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство с подобен обхват. Възложителят изисква всеки участник да докаже регистрацията си в професионален регистър на държавата, в която е установен, за изпълнение на строителни работи, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон. 7. Сертификат ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството или еквивалентен. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 8. Сертификат ISO 14001:2004 или еквивалентен. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда. 9. Участникът трябва да има Застрахователна полица за сключена задължителна застраховка за професионална отговорност на участника или неговите подизпълнители /ако се предвиждат такива/ по чл. 171 от ЗУТ или еквивалентна за чуждестранни лица. Същата трябва да е в сила минимум 30 /тридесет/ календарни дни след изтичане срока на валидност на офертата. Изискванията за изпълнение на поръчката са подробно изложени на профила на купувача на възложителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показател П1 – предлагана цена за изпълнение – тежест в комплексната оценка 30%, максимум 30 точки. Показател П2 – техническо предложение – тежест в комплексната оценка 70%, максимум 70 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/04/2014 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съдържание на офертата: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата. 2. Заявление за участие /образец № 1/ 3. Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност за физическо лице; Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите се представят в легализиран превод. Когато участника е обединение на физически и/или юридически лица тези документи се представят от всички членове в обединението, включително оригинал или нотариално заверено копие от договора за създаване на обединението, в който задължително се посочва представляващият обединението; 4. Административни сведения /образец № 2/; 5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП /образец № 3/; 6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП /образец № 4/; 7. Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители, или че няма да ползва подизпълнители /образец № 5/; 8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /образец № 6/ - попълва се в случай, че участникът предвижда подизпълнител/и/, подписва се от управляващия подизпълнителя и се подпечатва; 9. Декларация за приемане на условията на проекто-договора /образец № 7/; 10. Декларация за посещение на обекта /образец № 8/; 11. Декларация за валидност на офертата /образец № 9/; 12. Списък на изпълнени договори за СМР, включително и с предмет сходен с предмета на поръчката за периода през последните пет години, придружен от референции/препоръки/ за добро изпълнение /образец № 12/. 13. Удостоверение и талон за вписване на участника в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентни. 14. Сертификат ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството или еквивалентен. 15. Сертификат ISO 14001:2004 или еквивалентен. 16. Справка за оборота за последните три години (2011, 2012 и 2013 год.) или от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си /Образец № 13/. 17. Застрахователна полица за сключена задължителна застраховка за професионална отговорност на участника или неговите подизпълнители /ако се предвиждат такива/ по чл. 171 от ЗУТ или еквивалентна за чуждестранни лица. 18. Техническа оферта /Образец № 10/ с приложени към нея: 18.1 Линеен график. 18.2 График за разпределение на работната ръка. 19. Ценово предложение /образец № 11/ за изпълнение на поръчката. 19.1 Количествено стойностна сметка.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/04/2014