Версия за печат

BG-Свищов

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация - Свищов ЕАД, ул. "Хемус", №41, За: Габриела Петкова, Р. България 5250, Свищов, Тел.: 0631 60191, E-mail: vik@svishtov.com, Факс: 0631 60181

Място/места за контакт: Водоснабдяване и канализация - Свищов ЕАД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://vik.svishtov.com/.

Адрес на профила на купувача: http://vik.svishtov.com/?pg=orders.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката е: „ Доставка на водомери за нуждите на „В и К - Свищов” ЕАД”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

38421100

Описание:

Водомери


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обемът на поръчката е посочен в т. 2 от "Указания за подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА" , които са достъпни на интернет адрес:http://vik.svishtov.com/?pg=orders. Посоченото количество за всяка от позициите е прогнозно и ориентировъчно и не обвързва Възложителя със закупуване в пълен обем.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

франко склад на Възложителя, гр. Свищов, ул. Хемус, №41

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участмиците да отговарят на посочените изисквания за изпълнение на поръчката, подробно посочени на Интернет адрес:http://vik.svishtov.com/?pg=orders; 2.Всеки учасрник в поръчката има право да подаде само една оферта. Не се приемат варианти. Всеки Участник може да подава оферта само за една позиция , или за всички позиции; 3.Офертата трябва да съдържа: 3.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата; 3.2. Данни за лицето, отправило предложението – приложение №3; 3.3. Актуално състояние или ЕИК; 3.4. Сертификат за качество на предлаганите изделия; 3.5.Декларации за съответствие на предлаганите изделия; 3.6. Декларация за гаранционен срок на предлаганите изделия не по-малък от 24 месеца; 3.7.Удостоверение за признаване на одобрен тип средство за измерване (клас на точност В) издадено от Държавната агенция по метрология и технически надзор; 3.8.Пълни технически характеристики на предлаганите водомери; 3.9.Техническа оферта- Приложение №1; 3.10. Декларации по чл.47, ал. 1 и чл.47, ал.5 от ЗОП – приложение №4 и приложение №5; 3.11. Ценово предложение - образец № 2.1, образец №2.2, образец №2.3 в зависимост от обособената позиция, за която се кандидатства. Ценовото предложение е фиксирано и не подлежи на промяна в процеса на оценяване на предложенията и възлагане на поръчката. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с граф "Вярно с оригинала", с подпис и печат от лицето/лицата, които представляват Участника, съгласно представените документи за регистрация. Офертата се попълва на български език на компютър, пишеща машина или на ръка, без задрасквания и поправки. Документите и данните в офертата се подписват само от лицата с представителна власт, назовани в регистрацията или удостоверението за актуално съсътояние и/или изрично упълномощени за това лица, за което се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Предлагана цена - 90 точки (мах. брой точки) Предлаган срок на отложено плащане - 10 точки (мах. брой точки)

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/04/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Пълни указания за участие, изисквания за изпълнение и образци са посочени в "Указания за подаване на оферта за възлагане на Обществена поръчка чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА ", които са достъпни Интеренет адрес : http://vik.svishtov.com/?pg=orders

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/04/2014