Версия за печат

BG-Балчик

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Балчик, пл. ,,21-ви септември", № 6, За: Милен Йорданов - ст. юрисконсулт, Република България 9600, Балчик, Тел.: 0579 71036, E-mail: mayor@balchik.bg

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.balchik.bg.

Адрес на профила на купувача: www.balchik.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Периодични доставки на ел. материали за нуждите на Община Балчик”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31500000

Описание:

Осветителни уреди и електрически лампи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Периодична доставка на електрически материали за поддръжка и ремонт на територията на Община Балчик.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Балчик

NUTS:

BG33

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

• Всеки участник може да подава оферта , която да е съобразена с изискванията на Възложителя, • Ел. материалите да са произведени в страни от ЕС. Да имат сертификат за произход и качество - преведен и легализиран. • Участникът трябва да притежава необходимия капацитет и професионален опит за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката: - да има изпълнен поне 1 договор за последните три години ( 2011 г., 2012 г., 2013 г.) на стойност минимум 20 000 (двадесет хиляди) лева без ДДС, с предмет , сходен с предмета на настоящата поръчка. / под сходни договори да се разбират договори с предмет доставка на ел. материали/. Всички доказателства следва да бъдат заверени от участника. - Ценовото предложение да е със следната стойност – единична цена на всеки артикул и обща цена на офертата. • Срок на валидност на офертата на участника следва да бъде минимум 60 дни от датата, която е посочена за дата на получаване на офертите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

- Предложена цена – 50 точки; - Срок на изпълнение на доставката в работни дни от получаване на заявката подадена от Възложителя – 30 точки - Срок на плащане – 20 точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/04/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

www.balchik.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/04/2014