Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Патентно ведомство на Република България, гр. София, бул."Д-р Г.М.Димитров" № 52 Б, За: ВЕРОНИКА ТОДОРОВА, НИКОЛАЙ СПАСОВ, Република България 1040, София, Тел.: 02 9701410, E-mail: vtodorova@bpo.bg, nspasov@bpo.bg, Факс: 02 8708325

Място/места за контакт: Патентно ведомство на Република България, бул."Г.М.Димитров" № 52 Б

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bpo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www1.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на тонер касети и консумативи за копирни и печатни устройства за нуждите на Патентно ведомство на Република България, за срок от една година. Стоките, предмет на обществената поръчка, са описани в Техническа спецификация, част от документацията към настоящата публична покана, публикувана в Профила на купувача на възложителя. Предметът на обществената поръчка включва доставката на тонер касети и консумативи за нуждите на Патентно ведомство – централно управление – гр. София.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30125100

Описание:

Касети с тонер


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно нуждите на възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 Б

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към участниците 1. Общи изисквания: • В настоящата процедура по възлагане може да участва всяко физическо или юридическо лице, което отговаря на изискванията на ЗОП и на изискванията посочени в публичната покана и настоящата документация. Всеки от участниците се представлява от лицето или лицата, които имат право да го представляват, съгласно действащото законодателство или от изрично упълномощени лица. • Не може да участва в настоящата процедура участник, който е : 1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2 от ЗОП; 2. обявен в несъстоятелност; 3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 4. в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; 5. виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 6. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 7. осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 8. лицата по чл. 47 ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 9. сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 10. лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност, свързана с изпълнението на предмета на поръчката съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 11. с наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години. В настоящата процедура може да участва лице, което отговаря на следните изисквания за финансово– икономическо състояние: Общ оборот, реализиран общо за последните три финансови години /2011, 2012 и 2013 г./, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си не по-малко от 75 000 лева. Оборот, реализиран от доставки, сходни с предмета на настоящата поръчка, общо за последните три финансови години /2011-2013 г./, да бъде не по-малко от 50 000 лева. Технически изисквания към участника: Участникът следва да е изпълнил минимум 3 договора с предмет, сходен с предмета на поръчката, през последните три години, считано до крайния срок за подаване на офертите, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Участникът следва да притежава валиден /с неизтекъл срок/ сертификат за ISO 9001:2008 за управление на качеството за дейности, сходни с предмета на поръчката или еквивалентен и да има право да разпространява и продава предлаганите стоки, съответстващи на предмета на поръчката, на територията на Република България.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/04/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация, съдържаща се в одобрената документация за участие в процедурата и образци на документи са публикувани на посочения интернет адрес. Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие на интернет страницата на Патентно ведомство, в рубриката "За нас", подрубрика "Профил на купувача", на адрес: http://www1.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420. Желаещите да получат документацията за участие могат да я изтеглят безплатно оттам. Офертите ще се разглеждат от 11 ч. на следващия ден, след изтичане на срока за получаването им.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/04/2014