Версия за печат

BG-БРЕЗОВО

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА БРЕЗОВО, ул."Г.Димитров" №25, За: инж.Борис Стоянов Гърков, БЪЛГАРИЯ 4160, БРЕЗОВО, Тел.: 03191 2708, E-mail: oba_brezovo@abv.bg, Факс: 03191 2031

Място/места за контакт: Сградата на Общинска администрация

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.brezovo.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Упражняване на независим строителен надзор на обект „Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в с.Пъдарско, с.Чоба и с.Борец, Община Брезово,Пловдивска област”, Договор №16/322/00833 от 27.11.2012 год. между Държавен фонд „Земеделие” и Община Брезово за отпускане на финансова помощ по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Строителният надзор подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредбата на министъра на инвестиционното проектиране за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството. След приключване на строително-монтажните работи лицето, упражняващо строителен надзор, изготвя окончателен доклад до възложителя. Прогнозна стойност на поръчката- 19 800 лв. без ДДС.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71520000, 71521000

Описание:

Строителен надзор
Строителен надзор по време на строителството


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Упражняването на строителния надзор включва пълен контрол по време на строителството в следния задължителен обхват: а) Пълното и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, съгласно Наредба № 3 /обн. ДВ бр. 72 от 2003 год.; б) Изпълнение на строежа, съобразно одобрения технологичен проект и изискванията на чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ; в) Спазване на условията за безопасност на труда, в т.ч. съгласно проекта за организация и изпълнение на строителството; г) Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; д) Годност на строежа за въвеждане на обекта в експлоатация;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

19800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Брезово

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, за който е налице поне едно от посочените по-долу обстоятелства: 1. Е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: - престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл.253 - 260 от Наказателния кодекс; - подкуп по чл.301 - 307 от Наказателния кодекс; - участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Наказателния кодекс; - престъпление против собствеността по чл.194 - 217 от Наказателния кодекс; - престъпление против стопанството по чл.219 - 252 от Наказателния кодекс; 2. Е обявен в несъстоятелност; 3. Е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. Възложителят може да отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник: а/ който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; б) който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност - упражняване на независим строителен надзор, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; в) който има задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. г) който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години; д) който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/04/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Изисквания за икономическото и финансовото състояние на кандидата или участника За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура: -Участникът трябва да е реализирал общ оборот, сумарно през последните три години, или считано от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, минимум 49 500 лв. без ДДС /2,5 пъти прогнозната стойност на услугата/. Посоченият оборот през последните три години се отнасят и за чуждестранните участници. Посочените стойности в чуждестранна валута се преизчисляват по фиксинга на БНБ към датата на изготвяне на офертата. В случай, че участникът участва като обединение, изброените изисквания се прилагат за обединението като цяло. При наличие на подизпълнител, изискването се прилага съответно, според процентното участие на подизпълнителя, като стойността от общия оборот се умножава по процента на участие на подизпълнителя. Документи за доказване на икономическото и финансово състояние на участника. - копия от годишни отчети за приходите и разходите за последните три години, подписани и подпечатани от участника на всяка страница-за юридическите лица. За физическите лица- копия от годишните данъчни декларации, заверени от НАП. - Чуждестранните участници представят легализиран превод на документите, изготвени съгласно законодателството на страната, в която са регистрирани. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на горните изисквания. Изисквания за техническите възможности и квалификация на кандидата или участника Минимални изисквания за техническите възможности: За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, всеки участник следва да: - докаже опит при изпълнението на договори за строителен надзор през последните три години, или считано от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. За посочения период сумарната стойност на договорите за строителен надзор трябва да е минимум 39 600 лв. без ДДС /два пъти прогнозната стойност на услугата/. Документи за доказване на техническите възможности на участника. -кратка анотация за досегашната дейност на участника; - списък на изпълнените договори за строителен надзор, изпълнени през последните три години, придружен от препоръки за добро изпълнение; Минимални изисквания за професионална квалификация и опит. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, всеки участник следва да осигури екип за изпълнение на поръчката, не по малко от 3 /трима/ специалисти, които да имат професионален опит /надзор в строителството/ минимум 5 /пет/ години. Документи за доказване на професионалната квалификация и опита на екипа за изпълнение на поръчката. -автобиография, съдържаща и декларация за ангажираност на съответния специалист; - копия от дипломи и удостоверения за правоспособност/сертификати за доказване на професионалната квалификация и правоспособност; - трудови/служебни/осигурителни книжки – за доказване на професионалния опит. Всеки участник следва да представи валиден лиценз и застраховка за извършване на строителен надзор за минимум ІV /четвърта/ категория строежи или еквивалентни документи за чуждестранни участници.Посочените документи следва да бъдат валидни към крайната дата за подаване на офертите. В случай, че участникът участва като обединение, изброените изисквания ще се прилагат за обединението като цяло. Документите в офертата на чуждестранните участници в процедурата следва да бъдат придружени с превод на български език, извършен от заклет преводач. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/04/2014