Версия за печат

BG-БАЛЧИК

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА БАЛЧИК, ПЛ. "21 СЕПТЕМВРИ" № 6, За: Димитрин Димитров, БЪЛГАРИЯ 9600, БАЛЧИК, Тел.: 0579 72070, E-mail: dimitrov@balchik.bg, Факс: 0579 71053

Място/места за контакт: ПЛ. "21 СЕПТЕМВРИ" № 6

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.balchik.bg.

Адрес на профила на купувача: www.balchik.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставката на офис оборудване за нуждите на Община Балчик за изпълнението на Проект ”Cross Border Gardening Art by Black Sea” MIS ETC code 697, изпълняван по Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007 - 2013 За Община Балчик ще бъде закупено следното оборудване: 1. Мултифункцианално устройство 2. Преносим компютър (Лаптоп) 3. Мултимедиен проектор и прожекционен екран

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30200000

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Мултифункционално устройство – 1 с технически параметри:Цветно; Формат А3; скорост на копиране и принтиране - 30 стр. в минута за А4, 15 стр. в минута за А3; резолюция на копиране - 1200 х 1200 dpi; мащабиране - от 25% до 400%, със стъпка през 1%; двустранен печат с автоматичен дуплекс за двустранни копия; двустранен автоматичен подавач на оригинали А4/А3; интерфейси: USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, функция на мрежов принтер; мрежови протоколи: TCP/IP (IPv4/IPv6 поддръжка); TWAIN драйвер за сканиране през приложение; Оперативна памет – 2 GB; твърд диск – 160 GB консумативи за всеки цвят, поотделно за минимално 15 000 страници (барабан/ девелопер / тонер); Касети за хартия: една за формат А4/А3 (универсална) и една за формат А3 (две отделни) или две универсални; Автоматично превключване на тавите Сканирани страници да могат да се записват/изпращат в един от следните формати: TIFF, JPG, PDF, PDF с компресия; Функции за изпращане на сканираните страници по електронна поща; Функции за изпращане на сканираните страници в споделени папки на компютри в локалната мрежа ( SMB, FTP); Функции за запис на сканираните страници върху преносим носител (флашка); Директен печат от флашка на файлове във формат TIFF, JPEG, PDF, финишно устройство за брошури с възможност за подвързване и перфориране; Телчета – минимално 15000 броя; Основа (поставка) за машината с крачета; Софтуер за управление и наблюдение на устройството; Гаранция: 12 месеца 2. Преносим компютър /Лаптоп/– 1, - Процесор - Intel Core i5 или еквивалентен; Оперативна памет RAM – 4 GB DDR3; Твърд диск: SSD 256 GB; Размер на дисплея 13“; Разделителна способност на дисплея 1440 х 900 Безжична мрежа – 802.11 b/g/n/ac; USB-портове: 2 броя, като поне 1 брой е USB 3.0; HDMI порт (може и чрез преходник, който да е включен в конфигурацията); BlueTooth, четец за флаш-карти; WEB camera; БДС кирилизация на клавиатурата; Тегло: до 1,5 кг Гаранция: 24 месеца Безжична bluetooth мишка, Чанта за лаптоп - съобразена с размерите на лаптопа; 3. Мултимедиен проектор – 1 брой - с технически параметри: - яркост 2000 ANSI lumens, - контраст 10000:1; разделителна способност 1920х1080; - късофокусен; - входове Computer in (D-sub 15 pin), Composite Video in (RCA), S-Video in, Component video in, Audio in (Mini Jack), Audio L/R in (RCA); - изходи: Audio out; - HDMI – HDMI 1.4; - лампа 200W; - живот на лампата при нормален режим 4000 часа. Гаранция: 24 месеца Кабел HDMI 1.4 - 10 м. Лазерна показалка. Маса за проектора: с две платформи, една за проектор и една за лаптоп, сгъваема, минимална височина 110 см, капацитет до 30 кг., размерите на плотовете съобразени с проектора и с лаптопа. Важно: Навсякъде в техническите спецификации и техническото задание и на други места в документацията, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминирането на определени лица или стоки, да се чете и разбира "или еквивалентно".

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

15484 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Балчик

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставката на офис оборудване за проект ”Cross Border Gardening Art by Black Sea” MIS ETC code 697, предмет на възлагане в настоящата поръчка, е във връзка с дейностите на партньор №4 – Община Балчик. За участие в процедурата, участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и изискванията на настоящите указания и документацията за участие. Същата се представя в срока и на адреса, посочени в публичната покана, по реда, описан в настоящите указания. Всеки участник може да представи само една оферта. Офертата се представя на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, офертата се подава на български език. Необходими документи: 1. Оферта, по смисъла на чл. 28, ал. 1, т. 8 от ЗОП, попълнена по образец - Образец № 1 и Списък на документите; 2. Копие на документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 3. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви: „а”, „б”, „в”, „г” и „д” от Закона за обществените поръчки (Образец № 3) - оригинал; 4. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за обществените поръчки , попълнена по Образец № 4 – оригинал; 5. Декларация по чл. 47, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки (Образец № 5) оригинал; 6.Декларация по чл. 47, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки (Образец № 6) оригинал; 7. Декларация по чл. 47, ал. 2, т. 1 и 2а от Закона за обществените поръчки (Образец №7) оригинал; 8.Декларация по чл. 47, ал. 2, т. 3, 4 и 5 от Закона за обществените поръчки (Образец №8) оригинал; 9.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - (Образец № 9); 10.Техническото предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 и срок за изпълнение на поръчката, съгласно чл. Т, ал. 1, т. 9 от ЗОП се изготвя по (Образец № 10) оригинал; 11. Ценова оферта - попълнена по образец – (Образец № 11) към настоящата документация.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Показатели за формиране на комплексната оценка Оценяването и класирането на офертите се извършва, при отчитане на следните показатели: 1.1.1. (П1) – Срок на доставка и монтаж в дни. 1.1.2. (П2) - Предложена от участника крайна цена в лева. Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се получава въз основа на стойностите на показателите за доставка/монтаж и финансова оценка и се изчислява по формулата: (КО) = (П1) + (П2) Комплексната оценка има максимална стойност 100 точки. Участникът, събрал най-много точки на Комплексната оценка (КО) се класира на първо място. 2. Относителна тежест на показателите за оценяване: (П1) = 30% или 30 точки, максимална стойност. (П2) = 70% или 70 точки, максимална стойност.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/04/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и всички, свързани с поръчката приложения са публикувани на страницата на Община Балчик - www.balchik.bg - обяви - публични покани

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/04/2014