Версия за печат

BG-Шумен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса - Шумен, ул. "Цар Освободител" №102, За: д-р Йорданка Величкова Пенкова, България 9700, Шумен, Тел.: 054 850085, E-mail: shumen@nhif.bg, Факс: 054 850069

Място/места за контакт: Районна здравноосигурителна каса – Шумен, ул. "Цар Освободител" №102

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/124.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК - Шумен

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31681410, 31680000, 31300000, 44500000, 39715300

Описание:

Електрически материали
Електрически принадлежности и аксесоари
Изолирани жици и кабели
Инструменти, брави, ключове, панти, съединителни скоби, вериги и пружини
Водопроводно оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

130 артикула посочени в техническите изисквания, както и доставка на електро материали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар извън посочените в ценовото предложение, като изпълнителят е длъжен да ги доставя на продажни цени на магазина /складовата база. Прогнозна стойност на поръчката – в размер до 1500.00лв. /хиляда и петстотин лева/ с ДДС. Посочената прогнозна стойност, представлява и максималния финансов ресурс на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на предмета на настоящата поръчка. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма ангажимент да извършва поръчка за всички посочени артикули в Техническото предложение и Ценово предложение.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административната сграда на РЗОК – Шумен, адрес: гр. Шумен, ул. "Цар Освободител" №102 и обекта на изпълнителя в гр. Шумен

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Доставките следва да се осъществяват по подадена от възложителя заявка. Със заявката възложителя определя вида и количеството на конкретната доставка. Материалите и резервните части се приемат в обекта на изпълнителя или на адреса на РЗОК – Шумен в срок до 1/един/ ден или 24ч. след подадена заявка от възложителя /на място, по телефон, факс или е-майл/. 2.При необходимост възложителят ще формулира писмено конкретната заявка, а изпълнителя се задължава да извърши конкретната доставка по цената съгласно ценовото предложение. За артикули, които не са посочени в ценовото предложение, същите се доставят на цени, които са актуални към момента на закупуването им в обекта на изпълнителя. 3.Доставените стоки следва да бъдат с опаковки, обозначения, сертификати или декларации за съответствие съобразно изискванията на българското законодателство. 4.Заплащането на доставените артикули ще става чрез издадена от изпълнителя фактура след доставката на всички закупени от възложителя стоки. Доставените количества ще бъдат заплатени в срок от 5 /пет/ работни дни по банков път на посочената от изпълнителя банкова сметка или в брой в обекта на изпълнителя. 5.При установени разлики във вида, количеството или качеството на заявените стоки представители на двете страни следва да съставят „констативен протокол” по силата на който изпълнителя е длъжен да отстрани за своя сметка пропуска в максимален срок от 5/пет/ работни дни. В случай, че доставчика не се яви да подпише протокола в срок от 24 часа от надлежното му уведомяване, възложителя му изпраща едностранно изявление, в което описва своите констатации, което едностранно изявление има действие на „констативен протокол”. 6.Електроматериалите и резервните части да имат сертификат за произход и качество – преведен и легализиран, декларация за съответствие и указания за прилагане изготвени на български език. 7. Изпълнителя следва да притежава посочените в ценовата оферта материали и резервни части в обект /магазин или складова база/ в района на гр. Шумен, както и голям асортимент от електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар. Доставките следва да се осъществяват за сметка на изпълнителя. 8. При необходимост от доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар извън посочените в ценовото предложение, изпълнителят е длъжен да ги доставя на продажни цени на магазина/складовата база. 9. При доставка на луминисцентни лампи от възложителя да се изземват същото количество изгорели такива. 10. Кандидатите следва да подадат само един вариант на оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само част от нея. 11.Заявките за доставка ще се извършват според потребностите на възложителя. Възложителят няма ангажимент да извършва поръчка за всички посочени артикули в Технически изисквания и указания за офериране. Изискванията към доставчици и документи са посочени в Технически изисквания и указания за офериране.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/04/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие в процедурата се получава от интернет страницата на НЗОК http://www.nhif.bg, в рубриката „РЗОК”, подрубрика „РЗОК Шумен”. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа до обявения срок в деловодството на РЗОК Шумен, ул. „Цар Освободител” № 102 от кандидата или от упълномощен от него представител - лично, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Неразделна част от настоящата Публична покана са утвърдените от Възложителя Технически изисквания и указания за офериране, Приложения №№1,2,3,4,5, които са на разположение на оферентите на посочения интернет адрес.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/04/2014