Версия за печат

BG-Свищов

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация - Свищов" ЕАД, ул. "Хемус", №41, За: Габриела Петкова, Р. България 5250, Свищов, Тел.: 0631 60191, E-mail: vik@svishtov.com, Факс: 0631 60181

Място/места за контакт: "Водоснабдяване и Канализация - Свищов" ЕАД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://vik.svishtov.com/.

Адрес на профила на купувача: http://vik.svishtov.com/?pg=orders.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Периодични доставки на горива за автомобили и друга техника, собственост на „ВиК - Свищов” ЕАД в район І, включващ селата :Алеково, Александрово, Българско Сливово, Горна Студена, Драгомирово и Козловец; район ІІ, включващ селата: Деляновци, Морава, Овча Могила и Червена, според експлоатационните нужди на дружеството.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09100000

Описание:

Горива


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

25000 (двадесет и пет хиляди) литра. Посоченото количество е прогнозно и ориентировъчно и не обвързва Възложителя със задължение за закупуване в пълен обем. В хода на изпълнение на поръчката, количествата на закупените горива и съотношението между тях ще съответстват на реалните нужди на Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

на територията на община Свищов

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участниците да отговарят на посочените изисквания за изпълнение на поръчката, които са дистъпни на Интернет адрес: http://vik.svishtov.com/?pg=orders ; 2. Всеки Участник в поръчката има право да представи само една оферта. Не се приемат варианти. Участниците в процедурата участват за една или за двете обособени позиции.; 3. Офертата трябва да съдържа: 3.1.Списък на документите, съдържащи се в офертата; 3.2.Данни за лицето, отправило предложението (наименование, седалище и адрес на управление на фирмата; е-mail; телефони за връзка; лице за контакти) - Приложение №1; 3.3. Копие от документ за регистрация/удостоверение за актуалното състояние на участника. Документът следва да бъде издаден не по-късно от 3 месеца, преди датата на представяне на офертата за участие в обществената поръчка; 3.4.Копие от регистрацията по БУЛСТАТ; Удостоверение за регистрация по ЗДДС, когато е приложимо; 3.5. Документ за собственост на бензиностанция или договор за експлоатация на такава, със срок не по-кратък от срока на договора на настоящата поръчка, в зависимост от обособената позиция, за която се участва; 3.6. Декларация за продаваните видове горива на бензиностанциите на Участника; 3.7. Сертификат за качество, издаден от производителя за всеки вид гориво; 3.8.Декларация за съответствие за всеки вид гориво съгласно Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол; 3.9. Информация за общия оборот от доставки с предмет, аналогичен на настоящата обществена поръчка за последните три години – 2011, 2012 и 2013 год.; 3.10. Нотариално заверено пълномощно за представителство (в случаите, когато Участникът се представлява от лице, различно от посоченото в съдебната регистрация) - оригинал; 3.11. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и ал.5 от ЗОП – образец №4 и образец №5; 3.12. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за участие на подизпълнители /Приложение №6/; 3.13. Техническа оферта – приложение №2; 3.14. Ценова оферта – приложение №3.1 и/или приложение №3.2 в зависимост от обособената позиция, за която се участва.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

31/03/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Пълни указанията за участие, изисквания за изпълнение и образци са посочени в "УКАЗАНИЯ за подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА " , което може да бъдет намерено на Интернет адрес: http://vik.svishtov.com/?pg=orders

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

31/03/2014