BG-БРЕЗОВО

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА БРЕЗОВО, ул."Г.Димитров" №25, За: инж. Борис Стоянов Гърков, Р. БЪЛГАРИЯ 4160, БРЕЗОВО, Тел.: 03191 2708, E-mail: oba_brezovo@abv.bg, Факс: 03191 2031

Място/места за контакт: Сградата на Общинска администрация

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.brezovo.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обществената поръчка включва ремонт на: общинската пътна мрежа; републиканската пътна мрежа в регулацията на гр.Брезово и ремонт улична мрежа в населените места на Община Брезово

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Ремонт на общинска пътна мрежа - приблизителна стойност на СМР - 189 000 лв. без ДДС Ремонт на улична мрежа/ изграждане на трошенокаменна настилка, тротоари и др./ - приблизителна обща стойност на СМР - 67 000 лв. без ДДС. Ремонт на републиканска пътна мрежа в регулацията на гр.Брезово - приблизителна стойност на СМР- 5 000 лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

261000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На територията на Община Брезово

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Кандидатите следва да представят: 1. Попълнен, подписан и подпечатан образец на Предложение за изпълнение изискванията на чл.101б, ал.1, т.3 от ЗОП с приложения - съгласно образеца в профила на купувача. В списъка на изпълнените подобни поръчки през последните три години кандидатите следва да посочат обекти, чиято обща стойност да е минимум 650 000 лева без ДДС. 2.Попълнен, подписан и подпечатан образец на Ценово предложение по чл.101в,ал.1,т.3 от ЗОП с приложения : предлаганите единични цени без ДДС на видовете СМР; анализи на единичните офертни цени и декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда - съгласно образеца в профила на купувача. Участник, представил непълна оферта, в която липсват документи посочени в горните образци, ще бъде отстранен от комисията и неговото предложение няма да участва в класирането. Съгласно разпоредбите на чл.47,ал.10 от ЗОП, преди подписване на договора, спечелилият кандидат следва да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1 и обстоятелствата по чл.47,ал.2,т.1,2,3 и 5. Документите се представят в оригинал или нотариално заверени копия. Преди подписване на договор за изпълнение на предвидените СМР, определения за изпълнител кандидат представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 200 лв.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/03/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Кандатите в процедурата следва за изтеглят от профила на купувача / www.brezovo.bg / образците на Предложението по чл.101б,ал.1,т.3 и Ценовото предложение по чл.101в,ал.1,т.3 от ЗОП и да се информират за клаузите в проекта на договор, както и с методиката за оценка на офертите. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик с надпис: име на кандидата с точен адрес за кореспонденция,телефон , факс и ел.поща. Върху плика се изписва също и наименованието на обществената поръчка.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/03/2014