Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Областна администрация Варна, ул."Преслав" №26, За: Kремена Даскалова, България 9000, Варна, Тел.: 052 688318, E-mail: kdaskalova@vn.government.bg, Факс: 052 632365

Място/места за контакт: Областна администрация Варна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vn.government.bg.

Адрес на профила на купувача: www.vn.government.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Избор на изпълнител за организация и провеждане на обучения за служители от Областна администрация Варна на 7 обособени позиции” за реализацията на проект: "Ние можем повече- по- ефективна и компетентна администрация за област Варна", по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO002/12/2.2-08, Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Провеждане на обучение на тема „Въведение в социалната работа и нормативна уредба на социалните услуги” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ (OП) № 2: Провеждане на обучение „Основи на проектирането с AutoCAD” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ (OП)№ 3: Провеждане на обучение „ Основи на проектирането със Civil 3D част геодезия” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ (OП)№ 4: Базов курс по общ английски език ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ (OП)№ 5: Обучение по ключови компетенции ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ (OП)№ 6: Онлайн обучение по ключови компетенции ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ (OП)№ 7: Обучение за обучители Всеки участник може да подаде оферта за една или повече обособени позиции.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80000000, 80500000, 80580000, 80570000

Описание:

Образователни и учебно-тренировъчни услуги
Услуги по обучение
Осигуряване на курсове по чужди езици
Услуги по обучение за повишаване квалификацията на персонала


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

OП № 1: Провеждане на обучение на тема „Въведение в социалната работа и нормативна уредба на социалните услуги”- целева група 5 човека, продължителност 32 часа (4х8 часа), присъствено обучение, максимална стойност- 1750 лева без ДДС.Всички служители ще получат сертификат за преминат курс на обучение. Минималните изисквания към Изпълнителя са посочени в приложение към настоящата покана. OП № 2: Провеждане на обучение „Основи на проектирането с AutoCAD”- целева група 5 човека, продължителност 20 часа (3 дни), присъствено обучение, максимална стойност- 1500 лева без ДДС.Всички служители ще получат сертификат за преминат курс на обучение. Минималните изисквания към Изпълнителя са посочени в приложение към настоящата покана.OП № 3: Провеждане на обучение „ Основи на проектирането със Civil 3D част геодезия”- целева група 5 човека, продължителност 20 часа (3 дни), присъствено обучение, максимална стойност- 1750 лева без ДДС. Всички служители ще получат сертификат за преминат курс на обучение. Минималните изисквания към Изпълнителя са посочени в приложение към настоящата покана.OП № 4: Базов курс по общ английски език- целева група 26 човека, продължителност минимум 100 часа, без откъсване от работния процес , извън работно време, максимална стойност- 10083 лева без ДДС.Всички служители ще получат сертификат за преминат курс на обучение. Минималните изисквания към Изпълнителя са посочени в приложение към настоящата покана.OП № 5: Обучение по ключови компетенции- целева група 40 човека (3 групи), продължителност 16 часа (2 дни), присъствено обучение, максимална стойност- 10083 лева без ДДС.Всички служители ще получат сертификат за преминат курс на обучение. Минималните изисквания към Изпълнителя са посочени в приложение към настоящата покана.OП № 6: Онлайн обучение по ключови компетенции- целева група 40 човека, продължителност 36 часа , дистанционно извън работно време, максимална стойност- 4833 лева без ДДС.Всички служители ще получат сертификат за преминат курс на обучение. Минималните изисквания към Изпълнителя са посочени в приложение към настоящата покана. OП № 7: Обучение за обучители- целева група 2 човека, продължителност 16 часа (2 дни), присъствено обучение, максимална стойност- 3317 лева без ДДС.Всички служители ще получат сертификат за преминат курс на обучение. Минималните изисквания към Изпълнителя са посочени в приложение към настоящата покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

33437 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предложението за изпълнение на поръчката и техническото описание трябва да бъдат съобразени с минималните параметри на техническите спецификации на възложителя. Ценовата оферта следва да бъде подготвена при спазване на задължителните указания за попълването й. Всички разходи за извършване на услугата трябва да бъдат включени в крайното ценово предложение. Оферта може да се подава за една или повече обособени позиции. Изпълението на договора следва да прииключи не по късно от 10 август 2014 г.Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик №1, който трябва да съдържа следните документи:1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Заявление – Образец №1;3.Декларация за запознаване с условията на поръчката - Образец №3;4.Административни сведения - Образец №2;5.Декларация, че участникът ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката - Образец №4;6.Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;7.Декларации по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП- Образец № 5,6,7;8.Декларация за участие на подизпълнител с посочени вида на работите, които подизпълнителите ще извършват, както и дела на тяхното участие - Образец №8;(ако е приложимо);9.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец №9; (ако е приложимо);10.Декларация от членовете на обединението/консорциума за деклариране на ангажименти към изпълнението на поръчката – ако е приложимо; 11.Декларация за приемане на условията в проекта на договор - попълва се Образец №10;12.При участник обединение, което не е юридическо лице - Договор за създаване на обединението, в който е предвидено разпределението на дейностите на членовете на обединението по изпълнение на поръчката и е посочен представляващият обединението;13.Списък на изпълнени договори с предмет, сходен на предмета на настоящата поръчка за последните 3 (три) години- 2011 г. , 2012 г. и 2013 г.- Образец №11;14.Референции за добро изпълнение; 15. Декларация за специализиран оборот през последните три години (2011г., 2012 г., 2013 г.)- Образец №16;16.Списък на предложения от участника екип, ангажиран в изпълнението на поръчката - Образец №12;17.Доказателства за покриване на минималните изисквания, заложени от Възложителя, за екипа от експерти, съгласно приложения Списък (Образец №12), в това число и Образец №13, Образец № 17, заверени копия на дипломи за завършено образование; копия от трудови/осигурителни книжки, списък на обученията, в провеждането, на които е участвал експертът, с посочване на темата на обучението, целевата група, както и дейността, която е изпълнявал съответният експерт в конкретното обучението, референции за добро изпълнение (издадени от работодател или възложител) за вписаните в него обучения. 18.Пълномощно с нотариална заверка на подписите, на лицето, подписващо офертата (когато не е подписана от управляващия участника);19.Декларация, в свободен текст, в която участникът посочва, че ще има на свое разположение необходимите ресурси (място на повеждане на всяко обучение- собствена или наета зала, необходимо оборудване, консумативи и материали и т.н.);20. декларации в свободен текст, че участникът в процедурата не е обвързан с лице работещо в Управляващия орган по ОПАК, съгласно дадените в раздел VIII, т.20- 23 задължителни указания. Плик № 2 трябва да съдържа:1.Предложение за изпълнение на поръчката - Образец №14 за всяка обособена позиция се изготвя отделно предложение, ведно с техническо описание;2. Ценово предложение - Образец №15 за всяка обособена позиция се изготвя отделно ценово предложение. Плик 2 се запечатва и се поставя в плик 1 с останалите документи.Срок на валидност на офертата- 90 дни от крайния срок на получаване на същите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ „Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: Показател – П 1. Срок на организация за провеждане на конкретното обучение – О Максимално възможен бр. точки- 100 Относителна тежест в КО- 35% 2. Срок за реакция при установени грешки в материалите и документите, както и установени нередности, свързани с провеждането на обучението - Р Максимално възможен бр. точки-100 Относителна тежест в КО- 35% 3. Ценово предложение – Ц Максимално възможен бр. точки-100 Относителна тежест в КО- 30% Класирането на офертите се извършва във възходящ ред на получената комплексна оценка по формулата: КО = О х 35% + Р х 35% + Ц х 30% Всеки един от показателите на техническата оценка се формира по следния начин и при следните условия. 1. Предложен срок на организация за провеждане на конкретното обучение (О) - Максимална оценка - 100 точки. Тегловен коефициент в оценката – 35%. Като О = (Оmin/Оi) x 100, където Оi e предложен срок в календарни дни за организация в предложението за изпълнение на поръчката на съответния участник и Оmin e минималния предложен срок в календарни дни за организация, съгласно предложението за изпълнение на поръчката на участника предложил най-кратък срок. * Срокът на организация за провеждането на обучението представлява предложеният от участника срок, посочен в календарни дни, включващ времето от получаване на Задание за организация на конкретното обучение от Изпълнителя, включително времето на същинската подготовка и организация до момента на стартиране на конкретното обучение, за което се отнася заданието. 2. Срок за реакция при установени грешки в материалите и документите, както и установени нередности, свързани с провеждането на обучението (Р) - Максимална оценка – 100 точки. Тегловен коефициент в оценката– 35%. Като Р = (Рmin/Рi) x 100, където Рi e предложеният срок за реакция, в календарни дни, съгласно Предложението за изпълнение на съответния участник и Рmin e минималният предложен срок за реакция, в календарни дни, съгласно Предложението за изпълнение на участника, предложил най-кратък срок. * Под срок за реакция при установени грешки в материалите и документите, както и установени нередности, свързани с провеждането на обучението се разбира предложеният от участника срок, посочен в календарни дни, включващ времето от получаване на Уведомление от Изпълнителя за установени грешки в материалите и документите, както и установени нередности, свързани с провеждането на обучението, до окончателното отстраняване на тези грешки и нередности и подписване на двустранен костативен протокол за действителното отстраняване на същите. 3. Предложена цена (Ц) - с тежест 30% в комплексната оценка - представлява предложена от участника крайна цена и оценката се формира по следния начин : Ц= (Цmin / Цi) x 100, където Цi e предложената крайна цена (в лева без ДДС), съгласно Ценовото предложение на съответния участник и Цmin e минималната предложена крайна цена (лева без ДДС) съгласно Ценовото предложение на участника, предложил най-ниска цена. Преди извършване на оценката на ценовите предложения, същите се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в поръчката. Констатираните аритметични грешки се отстраняват при спазване на следните правила: • при различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата;

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/03/2014 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Техническите спецификации и образците на документи са публикувани на интернет страницата на Областна администрация Варна www.vn.government.bg. Офертата се подава в деловодството на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул."Преслав" №26 в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, предмета на обществената поръчка и обособената позиция, за която подава оферта.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/03/2014