Версия за печат

BG-Балчик

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Балчик, пл. "21-ви септември" №6, За: Димитрин Димитров, Република България 9600, Балчик, Тел.: 0579 71053, E-mail: dimitrov@balchik.bg, Факс: 0579 74117

Място/места за контакт: Община Балчик

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.balchik.bg.

Адрес на профила на купувача: http://balchik.bg/bg/infopage/1056-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Община Балчик реализира проект: „Повишаване квалификацията на служителите в Община Балчик”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., по Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-11. Общата цел на проекта е повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация, кметовете на кметства и кметските наместници в община Балчик чрез обучение в страната. Общата цел на проекта ще бъде постигната чрез две специфични цели: 1. Повишаване капацитета на служителите за ефективно изпълнение на задълженията. Целта кореспондира с целта на подприоритет 2.2, а именно „подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията. Целта ще способства и за постигане на цел 2: „Развитие на професионална държавна служба” на Стратегия за управление на човешките ресурси в държавната администрация 2006-2013 г. 2. Усъвършенстване на съществуващите и придобиване на нови ключови компетентности на служителите в община Балчик. Постигането на целта ще способства за постигане на цел 5 „Мотивиране на служителите за постигане на необходимото качество и ефективност на влагания труд” на Стратегия за управление на човешките ресурси в държавната администрация 2006-2013 г. В изпълнение на: Дейност №2: „Обучение по ключови компетентности”, Община Балчик ще възложи поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител с предмет: „Организиране и провеждане на обучения по ключови компетентности във връзка с изпълнение на договор №13-22-59 от 16.12.2013 г. за проект "Повишаване квалификацията на служителите в Община Балчик”, по Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администация”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-11, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80500000, 80570000

Описание:

Услуги по обучение
Услуги по обучение за повишаване квалификацията на персонала


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изпълнението на предмета на настоящата публична покана включва осъществяване на Обучения по ключови компетентности, включващи три подобучения, а именно: „Развитие на умения за лична ефективност“, "Етика в администрацията, социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти" и „Обучение за работа с хора със специфични потребности“. Целевата група на предвидените обучения са служителите на общинската администрация, кметовете на кметства и кметските наместници. В изпълнение на дейността, предмет на настоящата публична покана, избраният за изпълнител участник следва да извърши три обучения по теми, както следва: Поддейност №1: Обучение на тема „Развитие на умения за лична ефективност“; Поддейност №2: Обучение на тема „Етика в администрацията, социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти“; Поддейност №3: Обучение на тема „Обучение за работа с хора със специфични потребности“ Обученията следва да бъдат изнесени, извън работното място, което позволява максимална концентрация върху предложената тематика. Обученията ще се осъществяват на групи. Избраният за изпълнител участник трябва да осигури зали, техника, лектори за обученията, транспорт, настаняване, материали за участниците и други дейности или материали, необходими за нормалното протичане на обученията. •Поддейност №1: В обучението ще бъдат включени общо 40 служители, кметове на кметства и кметски наместници в община Балчик. Същото е с продължителност 3 дни, 20 учебни часа и следва да се проведе на две групи. Минималните изисквания, заложени от възложителя са посочени в Указанията за участие към настоящата публична покана, Раздел 2 Техническа спецификация. •Поддейност №2: Обучението е предназначено за всички служители в администрацията предвид важността на темата за създаване на добър психо-социален климат, който от своя страна е предпоставка за ефективността на работа. В него ще се включат общо 40 служителя, кметове на кметства и кметски наместници в община Балчик. Обучението ще е с продължителност 20 учебни часа, за 3 дни. Минималните изисквания, заложени от възложителя са посочени в Указанията за участие към настоящата публична покана, Раздел 2 Техническа спецификация. •Поддейност №3: Обучението е предвидено за служителите от центъра за услуги и информация на гражданите, кметовете и кметските наместници по населени места, които осъществяват административното обслужване на населението по места, други служители, имащи отношение към административното обслужване на гражданите /гражданска регистрация, устройство на територията и др./. В него ще се включат общо 20 служителя, кметове на кметства и кметски наместници в община Балчик. Обучението ще е с продължителност 20 учебни часа. Минималните изисквания, заложени от възложителя са посочени в Указанията за участие към настоящата публична покана, Раздел 2 Техническа спецификация. Прогнозната стойност на поръчката е 59 333,34 лв. без ДДС, която се явява и максимална обща стойност за офериране от участниците при подаване на оферта.Предлаганата цена по всяка предвидена за изпълнение поддейност не може да надхвърля следните пределни стойности без ДДС: За поддейност №1 - 23 666,67 лв.; За поддейност №2 - 23 666,67 лв; За поддейност №3 - 12 000,00 лв. Ценовото предложение на участниците не може да надхвърля горепосочената максимална обща стойност на поръчката, както като цяло, така и по отделните поддейности към дейността по публичната покана. Оферти, надвишаващи посочената обща стойност на обществената поръчка, както като цяло, така и по отделните поддейности към дейността по публичната покана, ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат допуснати до оценка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

59333 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Балчик

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участник в настоящата публична покана може да бъдe българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения. Всеки от участниците в публичната покана се представлява от управителя/управителите или от други законно определени представители, или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. Преди сключване на договора определеният изпълнител следва да представи документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП. 1. Икономически и финансови възможности: Участникът да е реализирал специал. оборот от извършвана дейност,с предмет,сходен на предмета на поръчката,общо за последните 3 приключени фин. год. (2011,2012,2013), в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, в размер, равен или по-голям от 59 000 лв. без ДДС. 2.Техн. изисквания: 2.1.Участникът да е изпълнил мин. 1 договор с предмет,сходен на предмета на поръчката,през последните 3 год.,считано до датата на подаване на офертата от съответния участник (или от датата на учредяване/започване на дейността). Под "предмет, сходен на предмета на поръчка" се разбират услуги, свързани с организиране и провеждане на професионални обучения и квалификационни курсове. 2.2. Участникът да разполага,към мом. на подаване на офертата и за целия срок на изпълнение на договора, с Ръководител на екип: 1. Ръководител на екипа-изисквания: 1) образование - висше, с мин. образователна степен "магистър" в областта на Социални, стопански и правни науки, съгл. ПМС №125/24.06.2002 относно класификатора на областите на висшето образование и проф. направления; 2) трудов стаж – мин. 3 г.; 3) специф. опит: участие на ръководна позиция в организирането, управлението и провеждането на мин. 2 професионални обучения и/или квалификационни курсове; 2.3.Участникът да разполага,към мом. на подаване на офертата и за целия срок на изпълнение на договора, минимум с 1 лектор за всяко предвидено обучение по настоящата поръчка: 1. Лектор „Обучение по ключови компетентности” 1) образование - висше, с мин. образователна степен "магистър" в областта на Социалните,стопански и правни науки, проф. направление "Психология" и/или "Социални дейности" и/или „Администрация и управление”, съгл. ПМС №125/24.06.2002; 2) трудов стаж – мин. 3 г; 3) специф. опит - участие като лектор/обучител в мин. 2 професионални обучения и/или квалификационни курсове. Длъжностите за ръководителя на екипа и съответните предложени лектори не могат да се съвместяват от едно и също лице. За лица, завършили своето висше образование извън територията на РБ, отговарящи на заложените изисквания за образование,ще бъдат приемани такива завършили специалности в чуждо учебно заведение,които могат да се съотнесат към цитираните по-горе области и направления,съгласно ПМС №125/24.06.2002. Участникът може да посочи и др. лектори и/или експерти,които да включи при изпълнението на поръчката,отговарящи на същите минимални изисквания. В случай че участникът участва като обединение, което не е ЮЛ, горните изисквания се прилагат към обединението-участник. Оферта, която не отговаря на изискванията за участие или в нея липсват един или няколко от изисканите от Възложителя документи, не се оценява.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

„Комплексната оценка” (КО) се определя на база следните показатели: 1. Срок за организация за провеждане на конкретното обучение (за поддейност №1, №2 и № 3) – О, тежест 35% 2. Срок за реакция при установени грешки в материалите и документите, както и установени нередности, свързани с провеждането на обучението (за поддейност №1 ,№2 и №3) - Р, тежест 35% 3. Ценово предложение – Ц, тежест 30% Класирането на офертите се извършва в низходящ ред на получената комплексна оценка по формулата: КО = О х 35% + Р х 35% + Ц х 30% 1. Предложен срок за организация за провеждане на конкретното обучение (за поддейност №1, №2 и №3)- изчислява се по следния начин: О = X1 + X2 + Х3 Числов израз на оценката по този показател (X1,2,3) са точките, които се изчисляват по следната формула – X1,2,3=К1,2,3хТ1,2,3 където: К1,2,3=Оmin/Оi (Оmin - най-кратък срок в офертите на участниците; Оi - предложен срок на оценяваната оферта;), а Т1,2,3= тегловния коефициент за всяка отд. поддейност. * Срокът на организация за провеждането на всяко едно от обученията представлява предложеният от участника срок, посочен в кал. дни, включващ времето от деня, следващ деня на получаване на Задание за организация на конкретното обучение от Изпълнителя, включително времето на същинската подготоква и организация, до момента на стартиране на конкретното обучение, за което се отнася заданието. 2. Срок за реакция при установени грешки в материалите и документите, както и установени нередности, свързани с провеждането на обучението- начин на изчисляване: Р = (Рmin/Рi)х100, където: Рi e предложеният срок за реакция, в календарни дни, съгласно Предложението за изпълнение на съответния участник и Рmin e минималният предложен срок за реакция, в календарни дни, съгласно Предложението за изпълнение на участника, предложил най-кратък срок. * Под срок за реакция при установени грешки в материалите и документите, както и установени нередности, свързани с провеждането на обучението се разбира предложеният от участника срок, посочен в календарни дни, включващ времето от получаване на Уведомление от Възложителя за установени грешки в материалите и документите, както и установени нередности, свързани с провеждането на обучението, до окончателното отстраняване на тези грешки и нередности и подписване на двустранен костативен протокол за действителното отстраняване на същите. Срок за реакция е общовалиден за всяко едно предвидено отделно обучение. 3. Предложена цена - изчислява се по формулата: Ц= (Цmin / Цi) x 100, където Цi e предложената крайна цена (в лева без ДДС), съгласно Ценовото предложение на съответния участник и Цmin e минималната предложена крайна цена (лева без ДДС) съгласно Ценовото предложение на участника, предложил най-ниска цена. Участникът следва да предложи цена за всяка отделна поддейност и обща цена за изпълнение на цялата дейност "Обучения по ключови компетентности", като предлаганите от него цени не бива да надвишават общите прогнозни, зададени от Възложителя. Участник оферирал цени по-високи от общите прогнозни ще бъде отстранен от участие. Преди извършване на оценката на ценовите предложения, същите се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в поръчката, което се удостоверява с протокол на комисията. При наличие на аритметични грешки в ценовата оферта на участника, същият се отстранява от участие в публичната покана. Недопустими са разяснения, които водят до промяна в предложената цена за изпълнение на поръчката. При открито несъответствие в Предложението за изпълнение на поръчката и/или в Ценовата оферта на участник между изписаното с думи и изписаното с цифри, се взема предвид изписаното с думи.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/03/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в запечатан непрозр. плик. Върху него се посочва наименованието на поръчката, адрес за кореспонденция, тел., факс и e-mail. Пликът трябва да съдържа: •Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; •Писмо към офертата; •Декларация за запознаване с условията на поръчката; •Административни сведения; •Декларация, че участникът ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката; •Документ за регистрация или посочване на ЕИК съгл. чл. 23 от ЗТъргР; •Декларация за участие на подизпълнител с посочени вида на работите, които подизпълнителите ще извършват и дела на тяхното участие;(ако е приложимо) •Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; (ако е приложимо) •Декларация от членовете на обединението за деклариране на ангажименти към изпълнението на поръчката; •Декларация за приемане на условията в проекта на договор; •При участник-обединение - Договор за създаване на обединението, в който е предвидено разпределението на дейностите на членовете на обединението по изпълнение на поръчката и е посочен представляващият; •Информация за реализирания специал. оборот от извършвани дейности, с предмет, сходен на предмета на поръчката, за последните 3 приключени фин. год. (2011, 2012, 2013), в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си; •Списък на изпълнени договори с предмет, сходен на предмета на поръчката за последните 3 год., считано до датата на подаване на офертата от съответния участник (или от датата на учредяване/започване на дейността му); •Референции за добро изпълнение към всеки договор, посочен в списъка. Референциите за договорите, доказващи изпълнението на критериите за допустимост са задължителни; •Списък на предложените от участника Ръководител на екип и лектори,ангажирани с изпълнението на поръчката; •Доказателства за покриване на минималните изисквания, заложени от Възложителя, за Ръководителя на екип - подробно описани в Указанията за участие към настоящата публична покана; •Доказателства за покриване на минималните изисквания, заложени от Възложителя, за предвидените лектори - подробно описани в Указанията за участие към настоящата публична покана; •Пълномощно на лицето, подписващо офертата (когато не е подписана от управляващия участника); •Декларация, свободен текст, в която участникът посочва, че ще има на свое разположение използваните ресурси - (само в случаите, когато участникът ще използва ресурси на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, съгл. чл. 51а от ЗОП); •Предложение за изпълнение на поръчката, придружено от Обяснителна записка; •Ценово предложение; Оферта, която не отговаря на изискванията за участие или в нея липсват един или няколко от изисканите от Възложителя документи, се отхвърля и не се оценява, като участникът не може да я коригира допълнително и да добавя липсващи или неправилно попълнени документи. Преди скл. на договора изпълнителят следва да представи документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Допълн. информация и документи, свързани с поръчката могат да се получат на интернет страницата на Община Балчик, http://www.balchik.bg, раздел "Обяви", подраздел "Публични покани".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/03/2014