Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Маркетинг и ОП", стая 15

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на поплавъци за нуждите на „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора”. Доставка на поплавъци, предназначени за контролиране нивото на вода за питейно-битови нужди в отворени или затворени резервоари. Доставките ще се извършват след заявка от страна на Възложителя при възникнала потребност от тях и в зависимост от финансовите му възможности. В заявката ще се упоменава конкретния вид изделие, от което Възложителят има нужда, както и точното му количество. Заявката ще се връчва лично на упълномощен представител на изпълнителя, по пощата - чрез обратна разписка, на ръка срещу подпис или по факс. Доставката ще се осъществяви франко складовата база (помощно стопанство) на Възложителя в гр.Стара Загора, след връчена заявка. Срокът на действие на договора ще бъде една календарна година.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

42130000

Описание:

Кранове, клапани и подобни устройства


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

прогнозни количества: - Поплавък DN 50 – 1 бр. - Поплавък DN 65 – 15 бр. - Поплавък DN 80 – 10 бр. - Поплавък DN 100 – 2 бр. - Поплавък DN 125 – 1 бр. - Поплавък DN 150 – 1 бр. - Поплавък DN 200 – 4 бр. - Поплавък DN 250 – 1 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Складова база на „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предлаганите изделия да отговарят на долу посочените технически спецификации: 1.Изисквания към материалите:стебло на поплавъка от неръждаема стомана,подвижна част от неръждаема стомана,седло от неръждаема стомана,бутало от неръждаема стомана,плуваема част от неръждаема стомана,ос от неръждаема стомана,болтове и гайки от неръждаема стомана. 2.Необходими са следните работни параметри:работно налягане PN 0 – 16 bar;гарантирани стойности на дебита /при налично минимално налягане преди вентила 1 bar/ съответно:- за DN 50 – 2,5 л/сек; - за DN 65 – 6,0 л/сек;- за DN 80 – 10,0 л/сек; - за DN 100 – 15,0 л/сек;- за DN 125 – 20,0 л/сек;- за DN 150 – 35,0 л/сек;- за DN 200 – 70,0 л/сек;- за DN 250 – 75,0 л/сек. 3.Срок за изпълнение на доставката, след получена заявка: Максимум 30 календарни дни след връчена заявка; 4.Начин на образуване на цената: Цената е в български лева за брой, франко склада на Възложителя, без ДДС и се формира като сума от всички единични цени; 5.Начин на плащане: Отложено плащане, до 30 календарни дни след издаване на фактура, в която са посочени номер, дата и предмет на договора, като към фактурата се прилага двустранно подписан приемо-предавателния протокол. 6.Качество на доставката: Изделията трябва да са произведени и сертифицирани в съответствие с ISO 9001:2000 или еквивалентен. 6.1. Гаранционен срок на предлаганите изделия – минимум 24 /две, четири/ месеца. 7. За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, съдържащ следните документи: - Административни данни за лицето, което прави предложението; - Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2000 от производителя на предлаганите стоки или еквивалент; - Срок за изпълнение на доставката, след получена заявка – съгласно офертата на участника, посочен в календарни дни; - Гаранционен срок на предлаганите изделия - съгласно офертата на участника, посочен в месеци. - Предлагана цена – в лева, без ДДС подписана и подпечатана от управляващия дружеството; - Срок на валидност на офертата- 90 календарни дни;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/03/2014 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците имат право да представят само една оферта, като не се допуска представянето на варианти. Документ, който не е на български език се представя преведен. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Възложителят не приема за участие в поръчката оферти на участниците, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване. Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. Възложителят информира за резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, само класирания на първо място участник. За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл.313 от НК.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/03/2014