Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Български пощи" ЕАД, ул. "Акад. Стефан Младенов" № 1, бл. 31, За: Ивелин Славов, Република България 1700, София, Тел.: 02 9493234, E-mail: i.slavov@bgpost.bg, Факс: 02 9625329

Място/места за контакт: Дирекция "Правна дейност"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bgpost.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на пликове С 6/5 с десен прозорец за производствените нужди на „Хибриден център” в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30000000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

”Доставка на пликове С 6/5 с десен прозорец за производствените нужди на „Хибриден център” в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД Максимална единична цена – не повече от 0,01385 лв. без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи“ ЕАД, находящо се на адрес: гр. София 1612, р-н Красно село, ул.„Хайдушка поляна“ № 8

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Поръчката да се изпълни при спазване на изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация към поканата ( Приложение 1). Към офертата, участниците трябва да представят: 1. Данни за лицето, което прави предложението – Справка за административни сведения за участника (Приложение 2); 2. Копие от документ за регистрация по чл. 23 от Търговския закон; 3. Техническо предложение на участника изготвено по приложен към поканата образец (Приложение 3); 4. Ценово предложение (без ДДС), в съответствие с предварително обявените от Възложителя условия, съгласно образец на ценово предложение (Приложение 4); 5. Подписана и подпечатана декларация за приемане на условията на проекта на договор (Приложение 6); 6. Сертификат за качество на пликовете С 6/5 с десен прозорец, предмет на поръчката, от производителя; 7. Мостра-един фабрично запечатан кашон за машинно тестване /технологични проби/; При подписване на договора: - Документи удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП; - Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на обществената поръчка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Икономически най-изгодна оферта, при следните показатели: 1. Предложена обща цена за изпълнение на поръчката. Тежест на показателя – 80 %; 2. Качество на представените мостри от участниците. Тежест на показателя - 20 %

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/03/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Възложителят осигурява пълен достъп, по електронен път до всички приложения на публичната покана на интернет адреса си: www.bgpost.bg, в Раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/03/2014