Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" Варна, ул."Марин Дринов" № 55, За: Иванка Кондова-Кръстева, Република България 9002, Варна, Тел.: 052 677035, E-mail: kondova@mu-varna.bg, Факс: 052 677080

Място/места за контакт: Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" Варна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mu-varna.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mu-varna.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Процедурата е за избор на изпълнител за доставка на един брой товарен автомобил 4+1 места за нуждите на МУ-Варна, съгласно приложена спецификация /Приложение № 2/.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34110000

Описание:

Леки автомобили


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Процедурата включва доставката на един брой товарен автомобил 4+1 места с минимални технически характеристики посочени в спецификацията към процедурата - Приложение № 2.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

28000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Варна

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изпълнение на поръчката участникът следва да достави нов и неупотребяван автомобил, който да няма явни или скрити дефекти. Предложението на Участника трябва да бъде с параметри идентични или по-добри от минималните изисквания на Възложителя посочени в спецификацията /Приложение № 2/. Предложената крайна цена да включва всички разходи на изпълнителя, свързани с изпълнението на поръчката, включително и доставка до гр.Варна. Цената не включва: съпътстващи разходи по дължим данък МПС, Такса регистрация и др. в КАТ, застраховка „Автокаско” за първата година и застраховка „Гражданска отговорност” за първата година. Срок за изпълнение на поръчката – не по-дълъг от 30 /тридесет/ календарни дни от сключване на договора. Гаранционен срок – не по-малък от 2 години без ограничени в изминатите километри. При предложен гаранционен срок по-дълъг от две години е допустимо поставяне на ограничение в изминатите километри, но не по-малко от 100 000 км. Гаранционното сервизно обслужване следва да се осъществява в сервизните бази в страната, една от които задължително следва да е на територията на гр.Варна. Изисквания към участниците: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията на Възложителя се прилагат и за подизпълнителите. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/02/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.Попълнена оферта по образец; 2.Техническо предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя. В предложението следва да са посочени техническите характеристики на предлагания автомобил, с параметри идентични или по-добри от минималните изисквания на Възложителя; 3.Ценова оферта по образец; 4. Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на участника/– оригинал или нотариално заверено копие; 5. Доказателства за наличието на фирмен сервиз на територията на гр.Варна. Участници, чиито оферти не отговорят на изискванията на Възложителя, посочени в публичната покана и документацията, няма да бъдат допуснати до оценяване и класиране. Оценяването на офертите ще се извършва по критерий „най-ниска цена“. Документите по т.1,2, 3 и 5 се представят подписани и подпечатани на всяка страница от представляващия Участника. Поканата, описанието, спецификацията,образец на оферта, образец на ценовата оферта и проекто-договора са публикувани на посочения в раздел І "адрес на профила на купувача". Офертите се подават от участника или негов представител в запечатан, непрозрачен плик, надписан с предмета на поръчката, име, адрес и телефон на участника на адрес: гр. Варна, ул.”Марин Дринов” №55, ет.4, стая № 423 до 17:00 часа на 28.02.2014 год. Оферта представена след изтичане на крайния срок или в плик с нарушена цялост, не се приема от Възложителя и се връща на участника, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра. Участниците ще бъдат уведомени за резултатите от класирането на офертите на интернет адреса на Възложителя посочен в раздел І.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/02/2014