BG-БРЕЗОВО

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА БРЕЗОВО, ул."Г.Димитров" №25, За: инж.Борис Стоянов Гърков, Р.БЪЛГАРИЯ 4160, БРЕЗОВО, Тел.: 03191 2708, E-mail: oba_brezovo@abv.bg, Факс: 03191 2031

Място/места за контакт: Сградата на Общинска администрация

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.brezovo.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обществената поръчка се провежда с цел избор на изпълнител на обект: „Реконструкция на съществуваща сграда – читалище в УПИ I-233, читалище и озеленяване в кв.25 по ЗРП на с.Пъдарско, общ.Брезово ”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45261910, 45421000

Описание:

Ремонт на покривни конструкции
Монтажни работи на дограма


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видовете дейности, които се предвижда да се изпълнят са описани в количествената сметка към работния проект на обекта. Количествената сметка е публикувана в «Профила на Купувача» на интернет- сайта на Възложителя. Прогнозната стойност на обекта е 127 500 лв. с ДДС .

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

127500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с.Пъдарско, община Брезово

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът трябва да представи оферта, напълно съответстваща на Указанията за подготовка, съдържание и подаване на офертите, публикувани на «Профила на Купувача» на интернет- сайта на Възложителя. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Пликът съдържа минимум следните документите: 1. Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. 2. Декларация по чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП - Приложение № 1. 3. Декларация по чл.47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 и т.5 от ЗОП - Приложение № 2. 4. Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП - Приложение № 3. 6. Декларация за приемане условията на Договора - Приложение № 4 7. Декларация за извършен оглед на обекта и запознаване с работния проект - Приложение № 5 8. При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. 9. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация 9.1. Декларация – списък на основните договори за строителство сходно с предмета на поръчката, изпълнени от участника през последните 3 (три) години - Приложение № 6. 9.2. Участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Регистрацията трябва да отговаря на Първа група, Четвърта категория.9.3. Участниците трябва да притежават следните сертификати: • валиден акредитиран сертификат за внедрена система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат, издаден от акредитиран сертифициращ орган, с обхват дейности в строителството. • валиден акредитиран сертификат за внедрена система за управление на околната среда 14001:2004 или еквивалентен сертификат, издаден от акредитиран сертифициращ орган, с обхват дейности в строителството. • валиден акредитиран сертификат за внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентен сертификат, издаден от акредитиран сертифициращ орган, с обхват дейности в строителството. 10. Доказателства за икономическото и финансовото състояние 10.1. Информация за общия оборот и оборота за строителство сходно с предмета на поръчката за последните 3 (три) години (2011, 2012, 2013г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - Приложение № 7 11. Техническо предложение - Приложение № 8; 12. Ценова оферта - Приложение № 9; 13. Количествено - стойностна сметка - Приложение № 10; 14. Административни сведения - Приложение № 11; 15. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. Максималният срок за изпълнение на СМР- предмет на договора е до 120 календарни дни от датата на откриване на строителната площадка с протокол образец 2 и определяне на строителна линия и ниво.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценката на представените оферти ще се извършва по методиката на «икономически най-изгодно предложение», при следните показатели: К = Ц х 40% + Т х 60%, където: Ц – Ценови критерий – Ценовият критерий определя най-доброто ценово предложение. Преценява се най-изгодното за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предложение, което ще има за своя последица най–малък бюджетен разход. Най-доброто предложение, което предлага най-малък бюджетен разход – най-ниска обща цена без ДДС, получава 100 т., а всяко следващо по-малко добро предложение с 10 т. по-малко от предхождащото го. По ценовия критерий предложенията се степенуват в низходящ ред, като всяко по-малко добро предложение получава с 10 т. по-малко от непосредствено предходното от него по-добро предложение. Т – Техническа оценка на кандидата – оценка на представената от участника обяснителна записка, технология и възможности за изпълнение на поръчката - план за организацията и реализация на работите, включваща: Т = Т1 + Т2, където: Т1 – по строителната част - пълно описание на процесите и тяхната последователност, точна технология за всички видове работи в обхвата на поръчката, техническо изпълнение и всичко необходимо за изпълнението на вида работа до етап на пълна завършеност. Предложението, което включва в обяснителната записка пълно описание на технологията по видове работи и пълно описание на организацията, получава 50 т., а всяко следващо предложение, в което не са изчерпателно отразени някои от елементите на обяснителната записка се оценява както следва: При липса или непълнота на един елемент по отношение на техн. изпълнение – 20 т. При липса или непълнота на два елемента от техн. изпълнение – 15 т. При липса или непълнота на три елемента от техн. изпълнение – 10 т. и т.н. Всички участници след петия получават 1 т. Т 2 – показател, отразяващ необходимите материали и технически пособия – представя се пълно описание на основните материали и необходимите технически пособия. Предложението, което включва в обяснителната записка пълно и всеобхватно описание на необходимите за влагане материали и технически пособия, получава 50 т., а всяко следващо предложение, в което не са изчерпателно отразени някои от необходимите такива получава съответно: При липса на един от необходимите материали или техническо пособие – 20 т., при липса на два от необходимите материали или техн. пособия – 15 т., при липса на три от необходимите материали или техн. пособия – 10 т. и т.н. Всички участници след петия получават 1 т. Получените оценки се умножават с число (%), представляващо относителна тежест на съответния показател. Резултатът представлява получените от участника точки за показателя. Сборът от точките по всички показатели е крайният коефициент „К”, на базата на който се получава класирането на отделните участници. Участникът събрал най–много точки се класира на първо място, като по низходящ ред се класират всички останали участници. „К” варира в границите от 1 до 100. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за иконом. най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна ст-ст по този показател. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на 1-во място оферти, ако поръчката се възлага по критерий иконом. най-изгодна оферта, но тази оферта не може да се определи по реда на чл. 71, ал. 4 от ЗОП.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/02/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Проектната документация на обекта е на разположение /до 28.02.2014 г. вкл./ за разглеждане в административната сграда на Община Брезово всеки работен ден от 8:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:30 часа. Участниците в процедурата следва да се запознаят на място с работния проект на обекта и да удостоверят това с попълнено и подписано Приложение № 5. Приложенията към публичната покана могат да се получат чрез "профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/02/2014