Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Столична община - район "Надежда", ул. "Кирил Дрангов" 55, За: Гергана Пишманова, арх. Люба Лукова, България 1220, София, Тел.: 02 4951149; 02 4951143, E-mail: info@so-nadejda.com, Факс: 02 8376465

Място/места за контакт: София, ж.к. "Надежда", ул. "Кирил Дрангов" 55

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.so-nadejda.com.

Адрес на профила на купувача: www.so-nadejda.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

СО - район „Надежда” обявява процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Конструктивно и сеизмично укрепване на 171-во ОДЗ /бивша детска ясла/, находящо се на територията на Столична община - район „Надежда”, ул. „Петко Д. Петков” №14”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45262000, 45340000, 45320000

Описание:

Други специализирани строителни и монтажни работи, без покривни работи
Монтажни работи на огради, парапети и подобни предпазни ограждения
Изолационни строителни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предметът на настоящата обществена поръчка включва: 1.1. Сеизмично укрепване на сутерен на сградата на 171-во ОДЗ /бивша детска ясла/;1.2. Сеизмично укрепване на първи етаж на сградата на 171-во ОДЗ /бивша детска ясла/;1.3 Сеизмично укрепване на втори етаж на сградата на 171-во ОДЗ /бивша детска ясла/;1.4. Изграждане на външни тераси в сградата на 171-во ОДЗ /бивша детска ясла/;1.5. Изграждане на асансьорна шахта в сградата на 171-во ОДЗ /бивша детска ясла/;1.6. Изграждане на топла връзка в сградата на 171-во ОДЗ /бивша детска ясла/;1.7. Изграждане на рампа за инвалиди в сградата на 171-во ОДЗ /бивша детска ясла/.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

83333 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, район "Надежда"

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Всеки участник в настоящата процедура трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация: 1/ Участникът трябва да има опит в извършването на подобен вид строително - монтажни работи - през последните 5 /пет/ години /2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 / - към 31.12.2013 г., участникът следва да е изпълнил минимум 1 /един/ договор, на стойност без начислено ДДС не по-ниска от прогнозната стойност на настоящата поръчка и с предмет, сходен с предмета на поръчката.Забележка: Под „сходен” с предмета на настоящата поръчка договор се разбира договор за изграждане и извършване на строително монтажни работи на училища, детски заведения, детски градини или ясли, включително пристройки към такива. Изпълнените договор/и следва да имат за предмет извършването на строително - монтажни работи на училища, детски заведения, детски градини, ясли или пристройки към такива, като това обстоятелство следва да се докаже с констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15 към Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). За доказване на посоченото изискване участниците следва да представят декларация /свободен текст/, съдържаща списък с договори за извършени: минимум 1 /един/ договор, на стойност без начислено ДДС не по-ниска от прогнозната стойност на настоящата поръчка и с предмет, сходен с предмета на поръчката. Към декларацията се прилагат заверени копия на договорите и референции за тяхното изпълнение. 2/ Всеки участник следва да е внедрил система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна, с предметен обхват, съответстващ на предмета на настоящата обществена поръчка. Доказва се с представяне на сертификат – заверено копие за това обстоятелство на български език. 3/ Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за строежи първа група, ІІІ категория по ЗУТ.За доказване на посоченото обстоятелство участникът трябва да представи заверено копие на удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи първа група, ІІІ категория по ЗУТ. 4/ Всеки участник трябва да притежава валидна застраховка „професионална отговорност” като лице, изпълняващо строителна дейност за Трета категория строежи, съгласно чл. 137, ал. 1, т.3 от ЗУТ. За доказване на посоченото обстоятелство се представя заверено копие на валидна застрахователна полица. 2. Всеки участник в настоящата процедура трябва да отговаря на следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние: 1/ Да има минимален документално доказан общ оборот от извършени строително монтажни работи включени в предмета на настоящата обществена поръчка за предходните три приключили финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, в размер на 240 000.00 лв. /двеста и четиридесет хиляди лева/ без начислено ДДС – общо за трите години. Ако участникът е обединение, изискването важи за Обединението като цяло. Посоченото обстоятелство се доказва чрез представянето на: Заверени копия от годишните финансови отчети за последните 3 (три) приключили финансови години /2011г., 2012г. и 2013г./, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.Представянето на отчети за приходите и разходите и баланси не се изисква, когато същите са публикувани в Търговския регистър на Агенцията по вписванията. В последния случай съответното обстоятелство следва да бъде изрично посочено от участника.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодното за Възложителя предложение при максимален брой точки 100. Постъпилите оферти на кандидатите ще бъдат оценявани по следните показатели: 1. Предлагана цена – тежест 50 % 2. Срок на изпълнение в календарни дни - тежест 10 % 3. Оценка на техническото предложение – тежест 40 %

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/02/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи свързани с поръчката могат да бъдат получени на интернет страницата на възложителя: www.so-nadejda.com, на посочените телефони, както и на адрес: гр. София, ул. "Кирил Дрангов" 55, стая 310 и стая 205.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/02/2014