Версия за печат

BG-СЕЛО АНТОН

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА АНТОН, ПЛОЩАД СЪЕДИНЕНИЕ №1, За: ЦОНКА НИКОЛОВА ГЕШЕВА, БЪЛГАРИЯ 2089, СЕЛО АНТОН, Тел.: 07186 2300, E-mail: obanton@abv.bg, Факс: 07186 2500

Място/места за контакт: ЦОНКА НИКОЛОВА ГЕШЕВА

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.antonbg.com.

Адрес на профила на купувача: www.antonbg.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

ОБЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА И КЪТ ЗА ОТДИХ В КВАРТАЛ ГЕРЕНА", "ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА И КЪТ ЗА ОТДИХ В КВАРТАЛ ЧОТОВИЦА" И "КЪТ ЗА ОТДИХ ПРИ РЕКА ГУШЕВА", ФИНАНСИРАН ОТ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ, ПУБЛИЧНА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА „РАСТЕЖ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ОБЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА И КЪТ ЗА ОТДИХ В КВАРТАЛ ГЕРЕНА", "ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА И КЪТ ЗА ОТДИХ В КВАРТАЛ ЧОТОВИЦА" И "КЪТ ЗА ОТДИХ ПРИ РЕКА ГУШЕВА", ФИНАНСИРАН ОТ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ, ПУБЛИЧНА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА „РАСТЕЖ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ”

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

110000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

на територията на община Антон

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Заверено копие на: удостоверение за актуално състояние на участник или ЕИК по чл. 23 от ЗТР;Договор за създаване на обединение, когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице–оригинал или нотариално заверено копие, като задължително се посочва кой представлява обединението. В случай,че офертата е подадена от пълномощник да се представи нотариално заверено пълномощно на лицето което представлява участника в процедурата;Приложение №1–ОФЕРТА; Приложение №2 – Ценово предложение; Декларация по чл.47,ал. 2, т.1 и 3 от ЗОП; Декларация по чл.47, ал. 2, т.4 от ЗОП; Декларация по чл.47, ал. 1, т.1 и ал.5 т.1 от ЗОП; Декларация по чл.47, ал. 5 от ЗОП; Декларация за запознаване на условията на поръчката;Административни сведения;Декларация за участие като подизпълнител;Декларация от подизпълнител;Декларация от участника да спазва действащите;Декларация, че са спазени изискванията за минимална цена на труда; Доказателства за технически възможности чл.51, ал.1 от ЗОП;Декларация по чл.56, ал.1 т.11 от ЗОП; Доказателства за общия оборот и оборота за строителство сходен с предмета на порчката; Декларация за приемане на проекта договора за СМР; Декларация, ако бъде избран че няма да закупува друго обурудвануе освен вложеното в обекта за изпълнение на смр; Образец на банкова гаранция за участие в процедурата; Образец на Договор за строителство; Количествена сметка;Технически изисквания-участникът трябва да е има регистрация в Централния професионален регистър на строителя за минимум ІV категория строежи или еквивалентен/и документ/и, ако участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или тяхно обединение; Заверено копие на застраховка „Професионална отговорност” за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, следствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ; Изпълнителят трябва да осигури мин. необходима техника и механизация за точно и качествено изпълнение на поръчката, да разполага с квалифициран изпълнителски персонал за извършване на СМР на обекта. Да предприеме необходимите мерки за осигуряване безопасността на обектите. Всички материали, необходими за изпълнение на предмета на поръчката, трябва да бъдат нови продукти, придружени със сертификат за качество. При окончателно завършване на строително-ремонтните работи се прави основно почистване на обекта.Организирането на работната площадка и обекта като цяло се извършва съгласно изискванията за безопасни и здравословни условия на извършване на строително монтажните работи. Всяка оферта трябва да съдържа три запечатани непрозрачни плика: Плик №1 - документи за подбор Плик №2 - предложение за изпълнение на поръчката трябва да съдържа: Техническо предложение за изпълнение на поръчката.Плик №3-предлагана цена трябва да съдържа: ценово предложение за изпълнение на поръчката.Фин.и икон. възможности; Участникът трябва да е реализирал нетни приходи от изпълнение на строително-монтажни работи за предходните три приключили финансови години (2011 г., 2012 г., 2013 г.), в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, общо в размер на не по-малко от 200 000 лева без вкл. ДДС.Справка за общия оборот за предходните три приключили финансови години (2011 г., 2012 г., 2013 г.);Отчет за приходите и разходите за последните три приключени финансови години, (2011, 2012 и 2013 г.)Участникът трябва да е реализирал оборот от строителство на обекти, сходни с предмета на поръчката общо за предходните три финансови години (2011, 2012 и 2013 г.), в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си общо в размер на не по-малко от 150 000,00 (сто и петдесет хиляди) лева без вкл. ДДС.За „обекти с предмет, сходен с предмета на поръчката“ ще се приема:

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К=Ктп + Кг + Кц На първо място да бъде класиран участник получил най–висок коефициент К Показател - К (наименование) Максимално възможен брой точки (тежест на показателя) 1. Техническото предложение - Ктп 40 т, представляваща 40 % от К 2. Гаранционен срок (Кг) 10 т., представляваща 10 % от К 2. Предложена цена – Кц 50 т, представляаща 50 % от К Техническо предложение (ТП) К.1Обосновка на работна програма. Предлаган подход за изпълнение на поръчката. Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности. Участникът е описалстъпка по стъпка изпълнението на дейностите и основните компоненти, изброени по-горе, организацията, която ще се създаде за изпълнението им. К1=К1.1 + К1.2 + К1.3 К2 Времеви график за изпълнение на дейностите -съдържа описание в детайл на времевото съвместяване на описаните в работната програма дейности. Посочва точната последователност на изпълнение на дейностите, описани в обосновката на работната програма във времето, като се има предвид ангажираността на експертите от екипа и посочения от Възложителя срок за изпълнение на задачата К2=К2.1 + К2.2 + К2.3 К2 Времеви график за изпълнение на дейностите -съдържа описание в детайл на времевото съвместяване на описаните в работната програма дейности. Посочва точната последователност на изпълнение на дейностите, описани в обосновката на работната програма във времето, като се има предвид ангажираността на експертите от екипа и посочения от Възложителя срок за изпълнение на задачата К2=К2.1 + К2.2 + К2.3 К2 Времеви график за изпълнение на дейностите -съдържа описание в детайл на времевото съвместяване на описаните в работната програма дейности. Посочва точната последователност на изпълнение на дейностите, описани в обосновката на работната програма във времето, като се има предвид ангажираността на експертите от екипа и посочения от Възложителя срок за изпълнение на задачата К2=К2.1 + К2.2 + К2.3

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/02/2014 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие за ОБЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА И КЪТ ЗА ОТДИХ В КВАРТАЛ ГЕРЕНА", "ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА И КЪТ ЗА ОТДИХ В КВАРТАЛ ЧОТОВИЦА" И "КЪТ ЗА ОТДИХ ПРИ РЕКА ГУШЕВА", ФИНАНСИРАН ОТ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ, ПУБЛИЧНА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА „РАСТЕЖ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ” може да бъде изтеглена от официалния сайт на Община Антон www.antonbg.com

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/02/2014