Версия за печат

BG-Бяла Слатина

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" 68, За: Цветелина Страшимирова, Цветелина Андровска, Република България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" 68

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: www.byala-slatina.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата публична покана е „Избор на изпълнител за разработване на вътрешни правила за мониторинг, контрол и оценка на общински политики и провеждане на обучение за прилагането им” и включва изпълнение на следните дейности: 1. Разработване и въвеждане на вътрешни правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на конкретни местни политики - 1 бр. в областта на околната среда и 1 бр. в областта на социалната сфера; Дейността предвижда разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на общински политики. Правилата ще описват стъпките и механизмите на мониторинг и контрол, с цел усъвършенстване на практиките за оптимизиране на консултативния механизъм за участие на заинтересованите страни в разработването и изпълнението на местни политики. Разработените и въведени за провеждане на мониторинг и контрол при прилагането на законодателството и местните политики трябва да допринесат не само за оценка на нуждата от подобряване им, но и за по-добър контрол върху процеса на тяхното изпълнение. 2. Провеждане на съпътстващо обучение за работа с разработените вътрешни правила за мониторинг, контрол и оценка на конкретни политики (в областта на околната среда и социалната сфера), прилагани от общинската администрация, в това число: подготовка на обучителни материали; цялостна логистика по провеждане на обучението; провеждане на обучение за 16 участника за 1 ден; изготвяне на доклад с резултатите от проведеното обучение.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79400000, 71620000, 80500000

Описание:

Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги
Услуги, свързани с анализи
Услуги по обучение


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

• Разработени и въведени вътрешни правила за мониторинг, контрол и оценка на конкретни политики (в областта на околната среда и социалната сфера), прилагани от общинската администрация – 2 броя; • Обучени служители от администрацията на Община Бяла Слатина за ефективна работа с въведените вътрешни правила за мониторинг, контрол и оценка на конкретни политики (в областта на околната среда и социалната сфера), прилагани от общинската администрация – 16 броя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

27143 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Бяла Слатина

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка могат да участват български и/или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения. По отношение на участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 1, б. "а", "б", "в", "г", "д", т. 2 и т. 3 и ал. 5 от ЗОП и чл. 52, чл. 93, чл. 94 и чл. 96 от Регламент №1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности. Учасникът се задължава да спазва следните изисквания за избягване на конфликт на интереси при изпълнение на дейностите на проекта, както следва: участникът в процедурата по възлагане на обществената поръчка да не се представлява от лице, работещо на трудово или служебно правоотношение в управляващия орган или което през последната една година, считано от датата на подаване на офертата от участника, е било назначено на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган (УО); учасникът в процедурата по възлагане на обществената поръчка да няма слючен трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице, работещо по трудово или служебно правоотношение в УО или което през последната една година, считано от датата на подаване на офертата от участника, е било назначено на трудово или служебно правоотношение в УО; лице, работещо на трудово или служебно правоотношение в УО, или което през последната една година, считано от датата на подаване на офертата от участника е било назначено на трудово или служебно правоотношение в УО, не може да притежава дялове от капитала на участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка по ОПАК; учасникът в процедурата по възлагане на обществената поръчка да не е сключил договор за консултантски услуги с лице, работещо трудово или служебно правоотношение в УО или което през последната една година, считано от датата на подаване на офертата от участника е било назначено на трудово или служебно правоотношение в УО. При изпълнение на поръчката Изпълнителят е длъжен да предвиди действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност на плана.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” – (КО), като сума от индивидуалните оценки по предварително определените от Възложителя показатели, както следва: КО = ТО x 70% + ФО x 30%, където: КО – комплексна оценка на n-тата оферта, ТО – оценка на сроковете, оферирани от участника, получена като сбор от: ТО = С 1 + С 2, където: С 1 – е оценка на предложения от участника срок в календарни дни за изпълнение на дейността по разработване и въвеждане на вътрешни правила за мониторинг, контрол и оценка на конкретни местни политики, след получаване на възлагателно писмо от Възложителя (но не по – късно от 25.06.2014 г.) – Дейност 1, изчислено по следната формула: С 1 = С 1 min/ С 1 n x 80 С 1 min – e най – краткия предложен срок за изпълнение на Дейност 1; С 1 n – е предложения срок на участника за изпълнение на Дейност 1; С 2 – е оценка на предложения от участника срок в календарни дни за организиране на съпътстващо обучение за работа с разработените вътрешни правила за мониторинг, контрол и оценка на конкретни политики (в областта на околната среда и социалната сфера), прилагани от общинската администрация, след получаване на възлагателно писмо от Възложителя (но не по – късно от 25.06.2014 г.) - Дейност 2, изчислено по следната формула: С 2 = С 2 min/С 2 n x 20 С 2 min – e най – краткия предложен срок за изпълнение на Дейност 2; С 2 n – е предложения срок на участника за изпълнение на Дейност 2; Участниците следва да предложат срокове за изпълнение, които не трябва да бъдат по- кратки от: - 20 (двадесет) календарни дни - за осъщестяване на Дейност 1; - 3 (три) календарни дни - за организиране на съпътстващо обучение. ФО – финансовата оценка на оферираните от участника единични цени без ДДС за Дейност 1 и Дейност 2. ФО = Ф 1 + Ф 2, където: Ф 1- е оценка на предложената от участника единична цена без ДДС за изпълнение на Дейност 1, изчислено по следната формула: Ф 1 = Ф 1 min/Ф 1 n x 50 Ф 1 min – e най – ниската предложена единична цена без ДДС за изпълнение на Дейност 1; Ф 1 n – е предложената от участника едична цена без ДДС за изпълнение на Дейност 1; Ф 2 - е оценка на предложената от участника единична цена без ДДС за изпълнение на Дейност 2, изчислената по следната формула: Ф 2 = Ф 2 min/Ф 2 n x 50 Ф 2 min – e най – ниската предложена единична цена без ДДС за изпълнение на Дейност 2; Ф 2 n – е предложената от участника едична цена без ДДС за изпълнение на Дейност 2;

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/02/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

На интернет страницата на Община Бяла Слатина: http://www.byala-slatina.com, в раздел „Профил на купувача“ е публикувана и може да бъде изтеглена цялата документация за участие в настоящата обществена поръчка с указания към участниците, както и всички необходими образци на документи. Заинтересованите лица могат да се запознаят с документацията за участие и на адреса на Община Бяла Слатина: гр. Бяла Слатина 3200, ул. "Климент Охридски" № 68 всеки работен ден, в рамките на работното време на общината не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана, като при желание от страна на кандидатите документацията може да им бъде предоставена безплатно на хартиен носител. При поискване от заинтересованото лице, Възложителят е длъжен да изпрати документацията за участие в обществената поръчка за сметка на лицето, отправило искането.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/02/2014