Версия за печат

BG-Свищов

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и Канализация - Свищов ЕАД, ул. Хемус, №41, За: Габриела Петкова, Р. България 5250, Свищов, Тел.: 0631 60191, E-mail: vik@svishtov.com, Факс: 0631 60181

Място/места за контакт: Водоснабдяване и Канализация - Свищов ЕАД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://vik.svishtov.com/.

Адрес на профила на купувача: http://vik.svishtov.com/?pg=orders.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката е: “Доставка на спирателна арматура”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

42131120, 42131270

Описание:

Шибърни кранове
Спирателни кранове


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

В хода на изпълнение на поръчката, количествата на закупуваната спирателна арматура и съотношението между нея ще съответства на реалните нужди на Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65900 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

франко склад на възложителя, гр. Свищов, ул. "Хемус" №41

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участниците да отговарят на посочените изисквания за изпълнение на поръчката, които са дистъпни на Интернет адрес: http://vik.svishtov.com/?pg=orders ; 2. Всеки Участник в поръчката има право да представи само една оферта за всички позиции. Не се приемат варианти; 3. Офертата трябва да съдържа: 3.1.Списък на документите, съдържащи се в офертата; 3.2.Данни за лицето, отправило предложението (наименование, седалище и адрес на управление на фирмата; е-mail; телефони за връзка; лице за контакти) – Приложение №3; 3.3.Актуално състояние или ЕИК; 3.4.Документи, доказващи, правоспособността на участника за предлаганите изделия: сертификат за въведена система за управление на качеството EN ISO 9001: 2008 или еквивалент на производителя; 3.5. Декларации за съответствие, издадени въз основа на валиден сертификат за съответствие на строителния продукт или СЕ декларация, издаден от оторизирано лице съгласно НСИОССП за позиция №1, позиция №2 и позиция №3; 3.6. Каталози на български език или ако в оригинал езикът е различен от български, придружени с превод на български език, с техническите данни на продуктите; 3.7. Каталожните номера на предлаганите от Участникът продукти, както и уеб страница на производителя, телефонни номера и e-mail за контакти с него; 3.8. Ръководство за монтаж и експлоатация на продуктите на български език с техническите данни на предлаганите продукти или ако в оригинал езикът е различен от български, придружени с превод на български език - за позиция №1 и за позиция №2; 3.9. Хигиенна оценка за контакт с питейна вода или санитарно разрешително - за позиция №1, позиция №2 и позиция №3; 3.10. СЕ декларации със сертификати за заводски производствен контрол (CPD) съгласно Директивата за строителните продукти 89/106/ EWG или сертификати за съответствие на продукта, издаден от оторизирано лице съгласно НСИОССП; 3.11. Сертификати за инсталации за нанасяне на епоксидно прахово покритие и сертификати за продукт с епоксидно прахово покритие, издадени от Асоциацията за контрол на качеството на силна антикорозионна защита на арматури и фитинги с прахообразно покритие – GSK (накратко Асоциацията за контрол на качеството GSK).- за позиция №1; 3.12. Сертификат EN ISO 9001:2008 или еквивалент на производителя. – за позиция №1 и за позиция №2; 3.13. Гаранция от производителя със срок и условия; оторизиращо писмо от производителя за дейността на изпълнителя - за позиция №1 и за позиция №2; 3.14. Сертификат EN ISO 9001:2008 или еквивалент на участника; 3.15. Техническо предложение - Приложение №1; 3.16. Ценово предложение- Приложение №2; 3.17.Декларации по чл. 47, ал.1 и чл.47, ал.5 от ЗОП – Приложение №4 и Приложение №5

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите за оценка са както следва: предложена цена ПЦ- тежест: 40 точки; предлаган гаранционен срок ПГС-тежест:30 точки; предлаган срок на доставка ПСД-тежест: 10 точки; предложен срок на отложено плащане - 20 точки;

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/02/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Пълни указанията за участие, изисквания за изпълнение и образци са посочени в "УКАЗАНИЯ за подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА " , което може да бъдет намерено на Интернет адрес: http://vik.svishtov.com/?pg=orders

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/02/2014