Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Маркетинг и ОП", стая 15

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“, съгласно чл.15, ал.1, т.7 от ЗКС във връзка с чл. 171 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството.Застраховане на професионалната отговорност на „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора за извършване на дейност: „Строителство на водопроводни и канализационни мрежи и съоръженияна за строежи първа категория съгласно чл. 137, ал.1, т.1 от ЗУТ“. Агрегатният лимит на застраховката да е 600 000 лева за всички събития и 300 000 лева за едно събитие, без самоучастие и без ретроактивно действие. Необходимо е вписване на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора в Централен професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Строителство на водопроводни и канализационни мрежи и съоръженияна за строежи първа категория съгласно чл. 137, ал.1, т.1 от ЗУТ“. Агрегатният лимит на застраховката да е 600 000 лева за всички събития и 300 000 лева за едно събитие, без самоучастие и без ретроактивно действие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЦУ на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора, намиращо се на ул. „Христо Батев” №62.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Начин на образуване на цената: Цената е в български лева и се формира като обща сума от застрахователната премия с включен 2% данък ЗП; 2.Срок за изпълнение на услугата: Дванадесет месеца от датата на сключване на застраховката; 3.Начин на плащане: Еднократно по банков път; 4.Качество на услугата: Застраховката следва да бъде извършена от лицензиран застраховател, притежаващ нужния лиценз за дадения вид застраховка, в съответствие с действащия Закон за застраховане. 5.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, съдържащ следните документи: - Копие на лиценз за извършване на застрахователна дейност за дадения вид застраховка; -Общи условия за застраховане на професионалната отговорност в проектирането и строителството; - Предлагана цена – в лева , без ДДС, подпечатана и подписана от управляващия дружеството; - Срок на валидност на офертата- 90 календарни дни;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/02/2014 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците имат право да представят само една оферта, като не се допуска представянето на варианти. Документ, който не е на български език се представя преведен. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Възложителят не приема за участие в поръчката оферти на участниците, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване. Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. Възложителят информира за резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, само класирания на първо място участник. За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл.313 от НК.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/02/2014