Версия за печат

BG-Пазарджик

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"МБАЛ Пазарджик" АД, ул. Болнична 15, За: Стоянка Михайлова, България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 408603, E-mail: mbal_pz_op@abv.bg, Факс: 034 408766

Място/места за контакт: Стоянка Михайлова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: mbal-pz.com.

Адрес на профила на купувача: mbal-pz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Доставка на рентгенова тръба – нова, за диагностична уредба GE PRESTIGE VH. Демонтаж на стара тръба, монтаж на нова и пускане в експлоатация на диагностична уредба GE PRESTIGE VH” съответстваща на техническите изисквания на Възложителя.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33100000

Описание:

Медицинско оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка, инсталиране и гаранционна поддръжка на един брой тръба. Да се достави нова рентгенова тръба, за замяна на дефектиралата такава в рентгенова графична уредба GE PRESTIGE VH. Предлаганата цена не може да бъде по- висока от 45 000 лв. без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

45000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

МБАЛ ПАЗАРДЖИК АД, гр. Пазарджик, ул. Болнична №15

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците следва да представят: Всеки кандидат може да представи само едно предложение, включващо цялостното изпълнение на поръчката - Фирмени данни за участника - Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от ЗТР - Валидно Разрешение търговия на едро с медицински изделия за участника издадено от ИАЛ; - Участникът трябва да осигури инсталацията, монтажа и пускането в експлоатация на апаратурата, като същият трябва да е лицензиран от АЯР и да притежава валиден лиценз за монтаж и техническа поддръжка на рентгенова апаратура съгласно чл.15, ал.3, т.4 на ЗБИИЯЕ - Валиден лиценз за монтаж и техническа поддръжка на рентгенова апаратура съгласно чл.15, ал.3, т.4 на ЗБИИЯЕ - Участникът трябва да докаже наличие на специалисти в региона с време на отзоваване при повреда до 6 /шест/ часа по време на гаранционния срок. - 3 броя референции / препоръки за добро изпълнение на договори за доставка на апаратура, сходна с предмета на поръчката, съдържащи информация, че апаратурата е пусната в действие. - Сертификат CE-mark /декларация за съответствие с Директива 93/42 ЕЕС за тръбата - Да предоставят оригинални каталози/брошури от производителя на предлаганата рентгенова тръба с маркирани / повдигнати / всички технически характеристики в пълно съответствие или по добро от това посочено в Техническата спецификация на Възложителя. - Да представят декларация, че тръбата е фабрично нова, неупотребявана, недемонстрационна – от производителя. - Техническа спецификация - образец с приложена подробна таблица на съответствие на тръбата с изискванията, относно техническите параметри на Възложителя - Образец оферта – техническо предложение - Образец Ценова оферта При установено несъответствие с минималните технически изисквания съответната оферта не се разглежда и не се допуска до класиране. На интернет адрес mbal-pz.com на Възложителя в Профила на купувача се намират : -Описание на поръчката - Техническа спецификация - образец - Техническа оферта - образец - Ценова оферта

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

- K1- Предложена цена– относителна тежест 70т. - K2- Срок доставка –относителна тежест 20 т. - К3 – Срок на гаранционно обслужване - относителна тежест 10 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/02/2014 13:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ на рентгенова тръба – нова, за диагностична уредба GE PRESTIGE VH Рентгенов излъчвател : 1 Рентгеновата тръба е с подходящо хаубе за закрепване към диагностична уредба GE PRESTIGE VH . 2 Голям фокус - 1.2 мм. 3 Малък фокус - 0.6 мм. 4 Мощност на големия фокус – 92 kW; 5 Мощност на малкиия фокус – 34 kW; 6 Максимален отоплителен ток – 5,5 А; 7 Материал на мишената (анода) – Волфрам; 8 Развъртане на анода – 10800 rpm, 180Hz 9 Максимален топлинен обем на анода – 600 000 Joules 10 Номинално високо напрежение – 150 kV; На интернет адрес mbal-pz.com на Възложителя в Профила на купувача се намират : -Описание на поръчката - Техническа спецификация - образец - Техническа оферта - образец - Ценова оферта

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/02/2014