Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Тракийски университет, Студентски град, За: инж. Лиляна Касаджикова, Страхил Илиев, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699241; 0887 900488; 042 699270; 0882 031663, E-mail: info@uni_sz.bg, Факс: 042 672009

Място/места за контакт: Тракийски университет, Студентски град, ст. 246

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.uni-sz.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осигуряване на достъп до Интернет за нуждите на Тракийски Университет гр. Стара Загора. Тракийски университет Стара Загора е разположен териториално в 5 бази: - Студентски град /Ректорат + Аграрен факултет + Ветеринарномедицински факултет + Стопански факултет/, - Студентски град – Библиотека и УОС, - Медицински факултет - Деканат, - Медицински факултет - Морфоблок, - Педагогически факултет + ДИПКУ + Медицински колеж. Общият брой свързани към Интернет работещи компютри в момента възлиза на над 1300 и с тенденция за разширяване на мрежата.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

72411000

Описание:

Доставчици на интернет услуги (ISP)


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

прогнозната стойност за срока на договора от 12 месеца е 45600,00лв. без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

45600 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

структурните звена на Тракийски университет гр. Стара Загора

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Осигуряване на достъп до Интернет за нуждите на Тракийски Университет гр. Стара Загора. Тракийски университет Стара Загора е разположен териториално в 5 бази: - Студентски град /Ректорат + Аграрен факултет + Ветеринарномедицински факултет + Стопански факултет/, - Студентски град – Библиотека и УОС, - Медицински факултет - Деканат, - Медицински факултет - Морфоблок, - Педагогически факултет + ДИПКУ + Медицински колеж. Общият брой свързани към Интернет и работещи компютри в момента възлиза на над 1300 и с тенденция за разширяване на мрежата. Срокът на реакция при възникнали проблеми е до 1 час след приемане на заявката. Трябва да се осигури симетричен канал с 100% гарантиран капацитет 200 Mbit/s, достъпен в 5-те описани в настоящата покана бази. Общата цена за осигуряване на достъпа до Интернет включва услугата за един месец, наем/цена за ползване на оборудването, инсталационна такса. Всеки участник задължително се съобразява с изистванията заложени в Техническото задание на Възложителя. В случай на неизпълнение на заложените показатели и/или представяне на решение, което не удовлетворява изисванията и критериите на Възложителя, офертата на този участник няма да се допусне до оценка и ще бъде отстранена. Всеки участник предсавя следните документи: 1. Удостоверение от търговска регистрация – Удостоверение за актуално състояние или ЕИК - документа се представя в оригинал или заверка „Вярно с оригинала” с подпис и печат на участника; 2. Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участника: - възможности за осигуряване на качество на предоставяне на услугата – оборудване, брой независими оптични връзки до доставчика /от гледна точка на резервираност/ и др., които участника счете за необходими; - да се предостави списък на квалифицирания състав от специалисти, отговарящи за извършване на поръчката, на основен трудов договор към фирмата в офиса в Стара Загора; - да предоставят доказателства за офис и сервизно обслужване в Стара Загора (копие от договор за наем или копие на документ за собственост, заверени с печат «Вярно с оригинал» и подпис на участника); - декларация, че срока за реакция при възникнали проблеми е до 1 час от приемане на заявката; - декларация, че участникът осигурява симетричен канал с 100% гарантиран капацитет 200 Mbit/s, достъпен в 5-те описани в настоящата покана бази.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Презложена цена с тежест ва комплексната оценка - 40; 2. Срок за изграждане на услугата (в календарни дни), с тежест в комплексната оценка - 30; 3. Отстраняване на проблема след диагностиране (в часове), с тежест в комплесната оценка - 30. Изцисляването на комплексната оценка е подробно описано в Техническото задание (Приложение № 1).

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/02/2014 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Настоящагта покана, както и всички прилажения към нея с необходимата информация са качени в официалния сайт на Тракийски университет гр. Стара Загора - http://www.uni-sz.bg/.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/02/2014