Версия за печат

BG-с.Оброчище

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СОУ "Христо Смирненски", ул."Мусала"№1, За: Мария Димитрова, РБългария 9630, с.Оброчище, Тел.: 0579 67091, E-mail: smirnenski_1923@abv.bg

Място/места за контакт: СОУ "Христо Смирненски"

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.balchik.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка, инсталиране, конфигуриране и пускане в употреба на 30 терминални устройства и 2 сървъра за изграждане на два компютърни кабинета в СОУ „ Христо Смирненски” Оброчище

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30000000 (DA42)

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети (Включително инсталиране )


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съгласно документацията

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25000 CYP

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

СОУ "Христо Смирненски" с.Оброчище

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

• Предложената техника ще се достави, инсталира, конфигурира и пусне в употреба като офертата включва всички необходими разходи. • .Офертата включва и обучение на отговорните за съответните кабинети лица, както и всички разходи по неговото обезпечаване. • Офертата, включва и всички разходи за лицензиран софтуер, необходим за функционирането на системата, извън софтуера, който се осигурява от МОН. • Офертата следва да има подробна ценова разбивка за всеки отделен компонент - хардуер, софтуер (ако не е осигурен от МОН), инсталация и обучение, като в рамките на гаранционния период при необходимост от допълнително заявяване на даден компонент (например повреда на монитор по вина на Възложителя) няма да се оферират по-високи цени от тези в офертата! • В офертата е включен необходимият брой лицензирани софтуери, нужни за да функционира кабинета съгласно изискванията, като за осигурените лицензи от МОН не се упоменава цена, а само се отбелязва „осигурени от МОН“! • Минимален гаранционен срок 36 месеца; • Срок на доставка и инсталация на оборудването: до 20 дни, но не по-късно от 28.02.2014г.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

съгласно документацията

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/02/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

www.balchik.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/02/2014