Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Български пощи" ЕАД, ул. "Акад. Ст. Младенов" 1 , бл. 31, За: Стойка Чоновска, България 1700, София, Тел.: 02 9493119, E-mail: Stoika.Chonovska@BGPOST.BG, Факс: 02 8683274

Място/места за контакт: Дирекция "Информационни и комуникационни технологии"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bgpost.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на блейд сървъри за нуждите на „Български пощи” ЕАД.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

48820000

Описание:

Сървъри


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

IBM Blade Center HS23 – 6 броя и допълнителни модули: Enhandsed blower module FRU: 68Y8205 – 2 броя и Qlogic 8GB Fibrе Channel Expansion Card (CIOv) for IBM BladeCenter – 4 броя

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр.София, ул.”Академик Стефан Младенов” 1, бл.31

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Поръчката да се изпълни при спазване изискванията на Възложителя, посочени в Техническите изисквания /Приложение№ 1/. Офертите се събират под формата на писмени предложения, изготвени в отговор на поканата на възложителя и трябва да съдържат: 1. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. Чуждестранно юридическо лице представя еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която е установено. 2. Копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:200х или еквивалентен такъв с обхват, покриващ изцяло предмета на настоящата поръчка и валиден към датата на подаване на офертата. 3. Предлаганото оборудване трябва да бъде произведено съгласно прилагането на стандарта за качество ISO 9001:200х или еквивалентен. Доказва се с приложен сертификат ISO 9001:200х или еквивалентен за съответния производител. 4. Да е оторизиран доставчик от производителя или производител на техниката. Изискването се доказва чрез оторизационно писмо от производителя. 5. Участникът трябва да декларира, че доставеното оборудване ще бъде ново, неупотребявано и придружено от сертификати за произход. 6. Участникът следва да декларира възможност за гаранционно, сервизно и извънгаранционно обслужване от сертифициран персонал за техническото оборудване. 7. Участникът трябва да декларира, че ще осигури гаранционна поддръжка на доставеното оборудване за срок не по-малък от заложения в Техническите изисквания (т.4). 8. Участникът следва да декларира, че разполага със собствен център за техническа поддръжка, работещ 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината, както и работеща система за проследяване на проблеми (trouble ticket) с ясна схема на реакция и своевременно отстраняване на възникнали проблеми. 9. Справка за образователната и професионална квалификация на техническите специалисти на участника, ангажирани с изпълнение на поръчката и на лицата, които ще отговарят за нейното изпълнение – прилага се справка и копия от сертификатите на служителите на участника, от които да е видно, че те притежават необходимата квалификация за специфицираните продукти, заедно с кратка автобиография на тези специалисти. 10. Техническо предложение на участника за изпълнение на техническите изисквания на Възложителя /Приложение №2/. В образеца на техническото предложение, участникът следва да декларира и опише в свободен текст техническите възможности и условията за изпълнението на поръчката. 11. Ценово предложение - участникът предлага цена за изпълнение на поръчката без ДДС, в съответствие с изискванията на Възложителя съгласно образеца на ценово предложение /Приложение №3/, което задължително съдържа: 11.1. Предлаганата обща цена, следва да бъде в лева, без ДДС, съгласно образец на ценовото предложение (Приложение № 3). 11.2. Общата цена на поръчката е твърда и не подлежи на преразглеждане за срока на договора. 11.3. Подателят на офертата носи отговорност за грешки или пропуски в изчисляването на предлаганата от него цена. 12. Административни сведения за участника съгласно образец (Приложение № 4). 13. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП съгласно образец (Приложение № 6). Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: 1. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на договора. 2. Документи съгласно чл.101е от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/02/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Възложителя осигурява пълен достъп по електронен път до всички приложения на публичната покана на интернет адреса си: www.bgpost.bg, в раздел " Профил на купувача"

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/02/2014