Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална финансово-стопанска гимназия, ул.Розова долина 1, За: ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ ГЪЛЪБОВ, Р.България 1421, София, Тел.: 02 8665930, E-mail: office@nfsg.online.bg

Място/места за контакт: ул.Розова долина 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nfsg.online.bg.

Адрес на профила на купувача: www.nfsg.online.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания за нуждите на Националната финансово-стопанска гимназия

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

63512000

Описание:

Продажба на пътнически билети, резервации за настаняване и туристически пакети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съобразно необходимостта, за срок от две години

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

страната и чужбина

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът да осигури възможност за приемане и изпълнение на заявки в рамките от 10.00 до 16.00, а при необходимост и извън работното време, в почивни и празнични дни. Участникът описва подробно в предложението ангажиментите, които поема за изпълнение на изискванията на възложителя, организацията на работата си по приемането и отговора на заявки. 2. Участникът да предлага на възложителя вариант за директен полет винаги, когато това е възможно. В случаите, когато маршрутите са комбинирани, той да предлага най-краткия или икономически най-изгодния маршрут и възможно най-ниските тарифи на авиокомпаниите, съобразно заявката на възложителя. Участникът да предоставя на възложителя билети, съобразени с всички валидни към датата на пътуването промоции на авиокомпаниите при наличието на свободни места. При изрично искане от страна на възложителя, участникът да предлага цени на билети за изрично посочени полети, включително изпълнявани от ниско бюджетни авиокомпании. Билетите задължително да бъдат изпращани от сървъра на резервационната система директно на посочения от Националната финансово-стопанска гимназия електронен адрес в момента на издаване на билета. 3. Срокът за потвърждаване на заявки за резервации, включително при извънредни обстоятелства (извънработно време, почивни и празнични дни) е до 1 час. 4. Участникът трябва да даде потвърждения на самолетна резервация в срок до един работен ден от окончателния избор на възложителя на вариант за пътуването.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите за оценка на офертите и техните относителни тежести в комплексната оценка на офертите са: Ц - предложена цена - тегловен коефициент – 40 %, С-срок за извършване на промени в параметрите на резервацията с тегловен коефициент -30%;С1 - срок за анулиране на заявена резервация с тегловен коефициент - 30%; Методиката за оценяване на офертите е представена в документацията за участие.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/02/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Изискуеми документи: 1. Документ за регистрация на участника или Единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. Когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност – заверено от участника копие. Ако участниците са юридически лица или еднолични търговци и не са посочили ЕИК се представя удостоверение за актуално състояние, издаден не по-рано от 2 (два) месеца преди датата на представяне на офертата за участие. 2.Документ за регистрация, съгласно чл.17 от Закона за туризма за туроператор. 3.Документ, удостоверяващ членство или сертификат за акредитация в IATA (превод на документа на български език, в оригинал, както и копия на оригиналния документ). 4.Документ, че участникът притежава оторизация за работа с BSP или еквивалент (превод на документа на български език, в оригинал, както и копия на оригиналния документ). 5.Сертификат /и за работа с резервационната система „Амадеус“ или с друга резервационна система(копие). 6.Декларация за наличието на представителство от страна на участника на територията на гр. София с посочване на точния адрес и телефон (оригинал). 7.Списък на основните договори, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен с най-малко три препоръки за добро изпълнение за три от договорите, включени в списъка. От датата на публикуването на настоящата покана пълен достъп до документацията за участие в процедурата се предоставя на интернет адрес www.nfsg.online.bg Офертите задължително трябва да се поставят в запечатан непрозрачен плик, като няма изискване да се прилагат правилата за комплектоване на офертите в три отделни плика. Офертите се подават в НФСГ,УЛ.РОЗОВА ДОЛИНА 1, СТАЯ №34 ОТ 10,00 ДО 16,00 ЧАСА

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/02/2014