Версия за печат

BG-Свищов

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и Канализация - Свищов ЕАД, ул. Хемус, №41, За: Габриела Петкова, Р. България 5250, Свищов, Тел.: 0631 60191, E-mail: vik@svishtov.com, Факс: 0631 60181

Място/места за контакт: Водоснабдяване и Канализация - Свищов ЕАД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://vik.svishtov.com/.

Адрес на профила на купувача: http://vik.svishtov.com/?pg=orders.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката е: “Доставка на тръби за нуждите на „В и К - Свищов” ЕАД” със следните позиции: Позиция № 1: „Доставка на полиетиленови тръби висока плътност за питейно-битово водоснабдяване и канализационни тръби от РVС (НПВХ, РЕ, РР)” и Позиция № 2 – „Доставка на стоманени и поцинковани тръби”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44162000

Описание:

Тръби


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обемът на поръчкат е посочен в т. 2 от "УКАЗАНИЯ за подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА " , които са достъпни на Интернет адрес: http://vik.svishtov.com/?pg=orders. Посоченото количество за всяка от позициите е прогнозно и ориентировъчно и не обвързва Възложителя със закупуване в пълен обем.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

франко склад на Възложителя, гр. Свищов, ул. Хемус, №41

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участниците да отговарят на посочените изисквания за изпълнение на поръчката, подробно описани на Интернет адрес: http://vik.svishtov.com/?pg=orders ; 2. Всеки Участник в поръчката има право да представи само една оферта. Не се приемат варианти. Всеки Участник може да подава оферта за цялостно изпълнение на поръчката 3. Офертата трябва да съдържа: 3.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата; 3.2. Данни за лицето, отправило предложението (наименование, седалище и адрес на управление на фирмата; е-mail; телефони за връзка; лице за контакти); 3.3. Копия от документа за регистрация или единен идентификационен код,съгласно чл.23 ат Закона за търговския регистър,когато участника е юридическо лице или едноличен търговец; 3.4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47 ал.1 и ал. 5 от ЗОП; 3.5. Списък на основните договори за доставки изпълнени през последните 3 години, включително стойностите, метрите, датите и получателите, придружени с препоръки за добро изпълнение; 3.6. Декларации за съответствие; 3.7. Декларация, че полиетиленовите тръби висока плътност за питейно-битово водоснабдяване, описани в позиция №1, са произведени в ЕС и са от еднородна (едноцветна ) структура; 3.8. Каталози на български език или ако в оригинал езикът е различен от български, придружени с превод на български език, с техническите данни на продуктите; 3.8. Каталози на български език или ако в оригинал езикът е различен от български, придружени с превод на български език, с техническите данни на продуктите; 3.9. Документ от производителя за гаранционният срок на предлаганите изделия, който следва да е оригинал или нотариално заверено копие; / За позиция №1 /; 3.10. Оторизиращо писмо или декларация от производителя за дейността на изпълнителя (оригинал или в превод); 3.11. Сертификат за съответствие на строителния продукт и декларация на производителя за съответствие на качеството съгласно Наредбата за съществени изисквания и оценяване на строителните продукти. Декларация за съответствие. /За Позиция №1/; 3.12. Сертификат ISO 9001: 2008 на производителя за внедрена система за качество или еквивалентен сертификат на производителя преведени на български език. /За позиция №1/; 3.13. Сертификат на производителя на изделията; 3.14. Сертификат ISO на участника в процедурата; 3.15. Техническа оферта; 3.16. Ценово предложение, заедно с попълнената количествено - стойностна сметка. Ценовото предложение е фиксирано и не подлежи на промяна в процеса на оценяване на предложенията и възлагане на изпълнението.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите за оценка са както следва:предложена цена ПЦ- тежест: 60 точки; предлаган гаранционен срок ПГС-тежест:20 точки; предлаган срок на отложено плащане СОП-тежест: 10 точки; предлаган срок на доставка ПСД-тежест: 10 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/01/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Пълни указанията за участие, изисквания за изпълнение и образци са посочени в "УКАЗАНИЯ за подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА " , които са достъпни на Интернет адрес: http://vik.svishtov.com/?pg=orders

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/01/2014