BG-с.Крушари

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Крушари, ул. "Девети септември"№3а, За: Веселина Иванова, Република България 9410, с.Крушари, Тел.: 05771 2024, E-mail: krushari@dobrich.net, Факс: 05771 2136

Място/места за контакт: Община Крушари, област Добрич

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.krushari.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.krushari.bg/pagelist.php?idd=432..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Възложител на настоящата поръчка е кметът на Община Крушари. Възлагането на обществената поръчка ще се извърши чрез публична покана на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, по реда и при условията на глава осма „а” от ЗОП във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Предмет на поръчката „ Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на община Крушари и обслужващите й звена” В рамките на обществената поръчка ще бъде извършена доставка чрез закупуване на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на общинска администрация Крушари, Дневен център за деца с увреждания Крушари, Дом за деца с умствена изостаналост „Св. Николай Чудотворец“ с. Крушари, Дом за стари хора „ Св. Петка“ с. Добрин, ЦДГ-та в селата Крушари, Лозенец, Телериг и Коритен, кметства и кметски наместничества на територията на община Крушари. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на предмета на доставката са посочени в техническото задание на настоящата документация. Обществената поръчка се отнася за периодични доставки на канцеларски материали и офис консумативи.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30192700

Описание:

Книжарски стоки


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Стойността на поръчката се определя в български лева, без включен ДДС и с включен ДДС. Офертите на участниците трябва да са съобразени с това обстоятелство. В единичната цена на всеки отделен артикул следва да бъдат включени всички разходи на участника за доставката му до мястото посочено от Възложителя, включително и разходите за транспорт, заплащане на мита и данъци и др. Предложените единични цени на отделните артикули не подлежат на увеличение за периода на изпълнение на поръчката. Участникът е единствено отговорен за всякакви грешки или пропуски в изчисляването на предлаганите цени. Максималната пределна прогнозна цена за изпълнение на поръчката е в размер на 28 404.50 (двадесет и осем хиляди читиристотин и четири лева и петдесет стоинки) лв. без ДДС и 34 085,40 (тридесет и четири хиляди и осемдесет и пет лева и четиридесет стотинки) лв. с ДДС Участници, които са предложили обща цена за изпълнение на общестнвената поръчка по-висока от максималната прогнозна цена на обществената поръчка, се отстраняват от участие в процедурата. Схема на плащане Поръчката се финансира от бюджета на Община Крушари. Плащанията при изпълнението на обществената поръчка ще се извършват в срок до 10 работни дни след всяка доставка и след представяне на: 1. Приемо-предавателен протокол / ППП/, подписан в два екземпляра, удостоверяващ извършената доставка. В протоколите се описва вида на извършената доставка и нейното съответствие с изискванията на Възложителя посочени в Техническото задание. 2. Оригинална фактура, издадена от Изпълнителя, в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, с изписан номер на договора за доставка. При доставките на канцеларски материали и консумативи се изготвят отделни фактури за всички подобекти със следния текст: „Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за общинска администрация- Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни", „Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за ЦДГ Телериг", „Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за ЦДГ Лозенец", „Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за ЦДГ Крушари", „Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за ЦДГ Коритен", „Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за Дневен център за деца с увреждания с. Крушари", „Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за Дом за деца с умствена изостаналост с. Крушари", „Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за Дом за стари хора с. Добрин" и „Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за общинска администрация". Плащанията се извършват в български лева по посочена от Изпълнителя банкова сметка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

28405 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

област Добрич

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в процедурата на настоящата поръчка се представлява от управителя/управителите си или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. 2. Не може да бъде участник при възлагането на тази обществена поръчка, който е: а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: - престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253- 260 от Наказателния кодекс; - подкуп по чл. 301- 307 от Наказателния кодекс; - участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; - престъпление против собствеността по чл. 194- 217 от Наказателния кодекс; - престъпление против стопанството по чл. 219- 252 от Наказателния кодекс; б) е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; в) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. г) при които лицата по чл. 47, ал.4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; д) които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Изискванията по т.2 се прилагат при спазване на чл.47, ал.4 от ЗОП. Преди сключване на договора определеният изпълнител следва да представи документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.5 от ЗОП. Минимални изисквания за технически възможности Участникът трябва да притежава необходимия капацитет и професионален опит за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката: Да има изпълнени минимум 2 договора за доставка за последните три години (2011г., 2012г., 2013г.) с предмет, сходни с предмета на обществената поръчка, приключили към крайния срок за подаване на офертата по настоящата процедура. Доказва се с декларация – списък на договорите, с посочени предмет на договора, възложител и обща стойност без ДДС и с представени референции за добро изпълнение, заверени с гриф „ Вярно с оригинала” и подпис на участника. Под договори, сходни с предмета на поръчката следва да се разбират: Доставка на канцеларски материали и офис консумативи. В референциите да бъдат изписани ясно предметите на договорите с оглед доказване на необходимия опит за изпълнение на поръчката. Всички доказателства следва да бъдат заверени от представляващия участника. Участникът може да използва ресурсите на други юридически или физически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси (чл. 51а от ЗОП) за срока на изпълнение на договора. При подаване на оферта от обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за обединението като цяло и документите за доказване на това изискване се представят само от тези участници, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал.2, т.6. При наличие на подизпълнител, изискването се прилага съобразно вида и дела на неговото участие, а документите за доказване на изпълнението на минималните изисквания се прилагат и от подизпълнителя. Документи за доказване на техническите възможности на участника: Списък на основните договори за доставка, изпълнени през последните 3 години, включително стойностите, датите и получателите, придружени от препоръки за добро изпълнение (Образец № 6). В случай, че референцията е издадена на името на изпълнител – обединение, участникът следва да представи копие от договор за разпределение на дейностите по съответната поръчка, за която е издадена референцията.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Основната цел при съставянето на методиката и критериите за оценяване е да бъде избрана икономически най-изгодната оферта, т.е. участник, чиято оферта в най-голяма степен отговаря на предварително обявените от възложителя изисквания. Показатели за оценка: •Предложена цена •Срок за доставка

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/01/2014 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана, както и цялата документация на обществената поръчка могат да бъдат намерени на интернет страницата на община Крушари http://www.krushari.bg/pagelist.php?idd=432 в рубриката "Профила на купувача". Всяка оферта следва да съдържа: 1.Заявление към оферта – Образец № 1; 2.Списък на документите, съдържащи се в офертата – Образец № 2; 3.Заверено копие на удостоверение за актуално състояние или Декларация за първоначална регистрация или Декларация за пререгистрация в Агенцията по вписванията съгласно Закона за Търговския регистър, в случай че участникът е вписан в Търговския регистър при Агенцията по вписванията - за българско юридическо лице или ЕТ, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност; 4.Нотариално заверено пълномощно на лицата подписали офертата, в случай, че нямат представителни функции; 5.Споразумение за създаване на обединение, когато е приложимо; 6.Административни сведения – Образец № 3; 7.Декларация за участие на подизпълнители, ако участникът предвижда такива и делът на тяхното участие– Образец № 4; 8.Декларация за съгласие от подизпълнител - Образец № 5; 9.Справка – списък на основните договори за доставки, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години (2011г., 2012г. и 2013г.), приключени към датата на подаване на офертите, включително препоръки за добро изпълнение (заверени копия); – Образец № 6; 10.Декларация по чл.56, ал.1, т.9 от Закона за обществените поръчки- Образец № 7; 11.Декларация по чл.56 ал.1 т.12 от ЗОП, че участникът е съгласен с проекта на договор – Образец № 8; 12.Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър (Образец № 9). 13.Декларация по чл. 47, ал. 1, т.1 и ал.2, т.2 и т. 5 от Закона за обществените поръчки - Образец №10 14.Декларация чл. 47, ал. 5, т.1 и т.2 от Закона за обществените поръчки - Образец №11 15.Техническо предложение - Образец №12 ; 16.Ценово предложение - Образец №13; Ценовото предложение трябва да включва попълнен и подписан Образец № 13-оригинал, като крайното ценово предложение да не бъде закръглено, а да бъде изписано до стотинка /до втория знак след десетичната запетая/, да бъде посочена стойността без ДДС и стойността с ДДС. Ценовото предложение трябва да съответства на Техническото предложение по отношение на дейностите за изпълнение на поръчката. В противен случай, участникът се отстранява. Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки и пропуски в изчисленията на предложените от него цени, което удостоверява с подпис и печат на всеки един документ, включен в ценовото предложение. При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взима в предвид изписаната с думи. От участие се отстраняват оферти, които са непълни или не отговарят на предварително определените условия в тези Указания за участие. Изисквания за изпълнение на поръчката:Количествата по обществената поръчка са прогнозни. Възложителят си запазва правото да не възлага цялото количество. Периодичните доставки ще бъдат извършвани минимум на един месец, а при необходимост и на по- голям период от време, след писмена заявка от страна на Възложителя, изпратена по факс, па пощата или по електронен път съгласно Закона за електронните документи и електронния подпис. Доставките се осъществяват в сградата на общинска администрация Крушари при присъствието на Изпълнителя и Възложителя или упълномощено от него лице. При последната заявка Възложителят ще прецени необходимите количества и ще възложи само реално необходимите такива. Възложителят не гарантира достигането на максималните прогнозни количества!!! При функционална необходимост Възложителят си запазва правото да увеличи бройката на артикулите, предмет на настоящата обществена поръчка.При доставката на оригиналните офис консумативи за периферни компютърни устройства – тонер касети и глави, същите следва да бъдат доставени в оригинални неразпечатани картонени кутии.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/01/2014