Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Патентно ведомство на Република България, гр. София, бул."Д-р Г.М.Димитров" № 52 Б, За: ВЕРОНИКА ТОДОРОВА, НИКОЛАЙ СПАСОВ, Република България 1040, София, Тел.: 02 9701410, E-mail: vtodorova@bpo.bg

Място/места за контакт: Патентно ведомство на Република България, бул."Г.М.Димитров" № 52 Б

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: WWW.BPO.BG.

Адрес на профила на купувача: http://www1.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОЩЕНСКИ И КУРИЕРСКИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64112000, 64113000, 64114000

Описание:

Пощенски услуги, свързани с писма
Пощенски услуги, свързани с колетни пратки
Пощенски услуги на гише


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническата спецификация, част от документацията, публикувана в Профила на купувача на възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

35000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 Б и гр. Варна – „Център по индустриална собственост”, гр. Варна, ул. „Граф Игнатиев” № 29

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към участниците I. Общи изисквания В настоящата процедура по възлагане може да участва всяко физическо или юридическо лице, което отговаря на изискванията на ЗОП и на изискванията посочени в настоящата публична покана и документацията за участие, публикувана в Профила на купувача. Всеки от участниците се представлява от лицето или лицата, които имат право да го представляват, съгласно действащото законодателство или от изрично упълномощени лица. - не може да участва в настоящата процедура участник, който не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП. - Офертата се изготвя на български език, в писмен вид, на хартиен носител. - Всички документи, свързани с офертата, трябва да бъдат на български език. Ако в офертата са включени официални документи, препоръки или сертификати на чужд език, същите следва се представят и в превод на български език или с поставен апостил съгласно Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, когато не е предвиден по-облекчен ред съгласно договор за правна помощ, сключен между България и съответната държава. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документа за регистрация на участника се представя в официален превод на български език, а останалите документи, които са на чужд език се представят и в превод на български език. - Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта. Не се допуска представянето на варианти по офертата. - лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. - офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в публичната покана и документацията за участие и да бъдат оформени по приложените към нея образци. По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако не са заверени с подпис на лицето/лицата, представляващи законно или упълномощени от участника. - всички документи, за които не се изисква нотариална заверка, трябва да са заверени (когато са фотокопия) с гриф „Вярно с оригинала” и подпис на лицето/та, представляващ/и участника. - подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в настоящата публична покана и документацията за участие, при спазване на ЗОП и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Представянето на документи, различни от изискванията може да доведе до отстраняването на участника. II. Минимални изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците: В настоящата процедура може да участва лице, което отговаря на следните изисквания за финансово – икономическо състояние: - общ оборот, реализиран общо за последните три финансови години /2010, 2011 и 2012 г./, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си не по-малко от 130 000 (сто и тридесет хиляди) лева. - оборот, реализиран от услуги, сходни с предмета на настоящата поръчка, общо за последните три финансови години /2010, 2011, 2012 г./ в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си, да бъде не по-малко от 100 000 (сто хиляди) лева. III. Технически възможности и/или квалификация на участника. Участникът следва да отговаря на следните изисквания за технически възможности: - да е изпълнил минимум 3 договора с предмет, сходен с предмета на поръчката, през последните три години, считано до крайния срок за подаване на офертите, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Договори в процес на изпълнение няма да бъдат зачитани. Под "изпълнени договори" се разбират такива договори, които независимо от датата на сключването им, са приключили през посочения период до датата, определена за краен срок за подаване на офертите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/01/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация, съдържаща се в одобрената документация за участие в процедурата и образци на документи са публикувани на посочения интернет адрес. Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие на интернет страницата на Патентно ведомство, в рубриката "За нас", подрубрика "Профил на купувача", на адрес: http://www1.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420 Желаещите да получат документацията за участие могат да я изтеглят безплатно оттам. Офертите ще се разглеждат от 11 ч. на следващия ден, след изтичане на срока за получаването им.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/01/2014