Версия за печат

BG-Велико Търново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, ул. Ниш № 1, За: Здравка Михайлова - икономист обществени поръчки, Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 640922, E-mail: mobal_sch@yahoo.com, Факс: 062 640829

Място/места за контакт: МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mobaltarnovo.com.

Адрес на профила на купувача: www.mobaltarnovo.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет: „Ежедневна стерилизация на инструментариум и материали (операционно бельо и облекло, хирургични материали), необходими за дейността на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ – гр. Велико Търново“. Срокът на изпълнение на поръчката до пускане в експлоатация на стерилизацията в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД или не по - късно от 31.03.2014г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90921000

Описание:

Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозната стойност е в лева, без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Велико Търново, област Велико Търново

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнението следва да се извърши на основание техническо задание за предмета, одобрено със Заповед № 31/ 14.01.2014 г. на Изп. Директор. В техническото задание са посочени характеристиките на услугата и изисквания за изпълнение. Всяка оферта трябва да съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника; 2.Оферта по чл. 101а, ал. 2 за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП – Образец № 1; 3. Административни сведения – Образец № 2; 4. Заверено копие на документ за регистрация или документ/декларация, съдържаща Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Участникът прилага удостоверение за актуално състояние, само в случай, че не е представил ЕИК. Ако е посочен ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и да не представя актове, обявени в търговския регистър, с изключение на всички други обстоятелства невписани в Търговския регистър. В тези случаи в списъка на документите се посочва „не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР”; 5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47 ал. 1, т. 1 от ЗОП - Образец № 3; 6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Образец № 4; 7. Документ, разрешаващ извършването на стерилизация, издаден от компетентните органи. 8. Копие от трудовия договор или копие от граждански договор и диплом за завършено медицинско образование на лицето, извършващо контрол по стерилизацията. 9. Декларация /свободен текст/ от Изпълнителя, че ще предостави за безвъзмездно ползване барабани за стерилизация – 90 бр. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация 1. Разрешително за извършване на стерилизация, издаден от компетентните органи. 2. Извършващото контрола по стерилизацията лице трябва да е на договор към Изпълнителя и да е със завършено медицинско образование. 3. Възможност да предостави безвъзмездно на Възложителя за ползване барабани за стерилизация – 90 бр.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/01/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Настоящата публична покана, заповед № 31 от 13.01.2014 г. на Изп. Директор на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ , техническото задание и указанията за подготовка на офертата са публикувани на адреса на профила на купувача - интернет адрес: www.mobaltarnovo.com, меню "Обществени поръчки". Образците на документацията за участие в настоящата процедура могат да бъдат изтеглени от сайта на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ – гр. Велико Търново: www.mobaltarnovo.com, меню "Обществени поръчки". Офертата се представя в непрозрачен запечатан плик в Деловодството на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ – гр. Велико Търново, ул. Ниш № 1 от участника или упълномощен негов представител лично, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер. Върху плика следва да се посочи предмета на поръчката, името на участника, седалище и адрес на управление (за физическо лице - постоянен адрес), адрес за кореспонденция, телефон, факс и адрес на електронна поща.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/01/2014