BG-СТАРА ЗАГОРА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "НИАМЕД" ООД, УЛ. "СТЕФАН СТАМБОЛОВ" № 29, За: БОГДАНА ПАНЕВА, Р БЪЛГАРИЯ 6003, СТАРА ЗАГОРА, Тел.: 042 616600, E-mail: mbal_niamed@abv.bg, Факс: 042 611610

Място/места за контакт: ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.niamed.com.

Адрес на профила на купувача: www.niamed.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на медицински консумативи за нуждите на отделенията и Клинична лаборатория в МБАЛ "НиаМед" ООД през 2014 година, съобразно спецификация

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33140000

Описание:

Медицински консумативи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно спецификация

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Многопрофилна болница за активно лечение "НиаМед" ООД, град Стара Загора, ул. "Стефан Стамболов" № 29

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предмет на настоящата процедура е доставка на медицински консумативи за нуждите на болничните отделения и Клинична лаборатория на Възложителя. Видовете и количествата на тези продукти са конкретизирани в спецификация на хартиен и електронен носител, същите ще бъдат доставяни в срок от 12 месеца - броим от датата на сключване на договор за това. Основни изисквания: - Остатъчния срок за употреба на консумативите - не по - малко от 60% от отбелязания на опаковката - Цените на оферираните продукти не трябва да надвишават нормативно определените и регулативните такива, ако има цени от такъв характер - Офертата може да се отнася за всички или за част от продуктите, включени в спесификацията. Когато се предлагат продукти посочени в спецификацията за Клинична лаборатория, офертата следва да обхваща всички продукти включени в съответната обособена група - в противен случай няма да бъде разглеждана офертата за обособената група, от която е пропуснат дори един продукт. - Класирането и определянето на изпълнител се извършва по критерий "най-ниска цена" за всеки отделен продукт в спецификацията, за продукти на Клинична лаборатория критерият се отнася за всяка обособена група. - Условия за плащане - не по-рано от 60 дни от доставката и представяне на фактура за нея. Оферентът трябва да представи: 1. Оферта по образец - попълнена, подписана и подпечатана 2. Ценова оферта по образец - попълнена, подписана и подпечатана 3.Удостоверение за вписване в Търговски регистър на Агенцията по вписванията, издадено след 01.10.2012 год. 4. Декларация по образец по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП - подписана и подпечатана 5.Декларация по образец за приемане на условията в проекта на договор - подписан и подпечатан

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/01/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата документация, свързана с публичната покана може да бъде изтеглена от официалната страница на МБАЛ "НиаМед" ООД на адрес www.niamed.com и по- конкретно в меню "Профил на купувача", подменю "Публични покана"

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/01/2014