Версия за печат

BG-Свищов

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация - Свищов ЕАД, ул. Хемус, №41, За: Габриела Петкова, Р. България 5250, Свищов, Тел.: 0631 60191, E-mail: vik@svishtov.com, Факс: 0631 60181

Място/места за контакт: Водоснабдяване и канализация - Свищов ЕАД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://vik.svishtov.com/.

Адрес на профила на купувача: http://vik.svishtov.com/?pg=orders.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката е: "Доставка на центробежни помпени агрегати, предназначени за питейно-битово водоподаване”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

42122430

Описание:

Центробежни помпи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количествата на центробежните помпени агрегати са посочени в т.2 от УКАЗАНИЯ за подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана, които са достъпни на интернет адреса на Възложителя: http://vik.svishtov.com/?pg=orders. Посоченото количество за всяка от позициите е прогнозно и ориентировъчно и не обвързва Възложителя със закупуване в пълен обем.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65900 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

франко склад на Възложителя, гр. Свищов, ул. Хемус, №41

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участниците да отговарят на изискванията за изпълнение на поръчката, посочени в Указания за подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА; 2. Всеки участник трябва да подаде една оферта за всички позиции. Не се приемат Варианти. 3. Офертата трябва да съдържа: 3.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата; 3.2. Данни за лицето, отправило предложението; 3.3. Копие от документ за регистрация/удостоверение за актуалното състояние на участника. Документът следва да бъде издаден не по-късно от 3 месеца, преди датата на представяне на офертата за участие в обществената поръчка; 3.4. Копие от регистрацията по БУЛСТАТ; Удостоверение за регистрация по ЗДДС, когато е приложимо. 3.5. Декларация за съответствие на предлаганите изделия; 3.6.Каталог или извадка на технически данни от каталога на Участника за предложените изделия / За всеки центробежен агрегат трябва да се представят диаграми; 1) Q-H; 2) Q- КПД; 3)енергийна ефективност( kWh / m3) в работната точка. 3.7.Сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001 на участника или еквивалент; 3.8. Сертификат за внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 на производителя на предлаганите помпи или еквивалент; 3.9. Документ, издаден от производителя, удостоверяващ, че участникът е негов оторизиран дистрибутор на предлаганите центробежни помпени агрегати (представя се само ако самият участник не е производител); 3.10. Инструкция за експлоатация; 3.11. Декларация от Участника за приложимост на предлаганите центробежни помпени агрегати за питейно-битово водоподаване; 3.12. Декларация от Участника, че изделията са произведени в ЕС; 3.13. Техническа оферта; 3.14. Ценово предложение. Ценовото предложение е фиксирано и не подлежи на промяна в процеса на оценяване на предложенията и възлагане на изпълнението. 3.15. Декларация по чл.47, ал.1 от ЗОП; 3.16. Декларация по чл.47, ал. 5 от ЗОП; Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф “Вярно с оригинала”, с подпис и печат от лицето/лицата, които представляват Участника, съгласно представените документи за регистрация. Офертата се попълва на български език на компютър, пишеща машина или на ръка, без задрасквания и поправки. Документите и данните в офертата се подписват само от лицата с представителна власт, назовани в регистрацията или удостоверението за актуално състояние и/или изрично упълномощени за това лица, за което се изисква да се представи изрично нотариално заверено пълномощно. Пълномощното трябва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Определеният за изпълнител на поръчката Участник при сключване на договора трябва да представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите за оценка на офертите са както следва: Предложена цена - 50 точки, Коефициент на полезно действие (КПД) - 25 точки, Енергийна ефективност - 25 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/01/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата на всеки кандидат за изпълнител трябва да отговаря на нормативната уредба посочена в ЗОП - чл. 101 в. Допълнителна информация и указания за участие , съдържащи образци и документи , които са неразделна част от настоящата обществена поръчка, реализирана чрез публична покана са публикувани на сайта на В и К - Свищов ЕАД, профила на купувача: http://vik.svishtov.com/?pg=orders

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/01/2014