Версия за печат

BG-с. Кранево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Помощно училище интернат Академик Тодор Смодумов, ул. Шипка 12, За: Мима Миткова Сапунджиева, България 9649, с. Кранево, Тел.: 0579 66502, E-mail: puikranevo@abv.bg, Факс: 0579 66502

Място/места за контакт: с. Кранево

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.balchik.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на хранителни продукти за целодневно хранене на учениците от I до Х клас при ПУИ Ак. Т. Самодумов с. Кранево по следните обособени позиции 1.Хляб и хлебни изделия - позиция 1 2.Месо и месни продукти и риба - позиция2 3.Основни хранителни продукти, мляко, млечни продукти - позиция 3 4.Плодове, зеленчуци и консерви - позиция 4

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15811100, 15113000, 15800000, 15300000

Описание:

Хляб
Свинско месо
Различни хранителни продукти
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съгласно документацията

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ПУИ Академик Тодор Самодумов с. Кранево

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

3.1. Доставките да се извършват при спазване на всички санитарно – хигиенни изисквания, предвидени в нормативни актове. 3.2. Срок за изпълнение на доставката - не по-късно от 07:00 часа на следващия ден, след направена заявка. 3.3. Доставените продукти да отговарят на изискванията на Закона за храните, подзаконовите нормативни актове, регламентите от ЕС и са с остатъчен срок на годност – не по-малко от 50% 3.4. Участниците да са обвързани с размера на предложената от тях отстъпка спрямо средната цена на “САПИ” ЕООД . “САПИ” или Система за агропазарна информация е фирма, която представя независима и обективна информация при провеждане на търгове и обществени поръчки. Базата данни и информацията, която се събира дава възможност да се правят справки по региони, които са представителни и официални. Определения за изпълнител участник, следва да сключи договор с регионално бюро “САПИ” гр.Варна, ул.”Алеко Константинов” №17, тел/факс: 052 6212 99; e-mail: sapi_vn@mbox.infotel.bg, за осигуряване на ежемесечни справки, тъй като цената ще се определя по представена от изпълнителя за съответния месец справка за средната цена на артикулите за регион Добрич.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/01/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

www.balchik.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/01/2014