Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Маркетинг и ОП", стая 15

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извършване на независим финансов одит на годишният финансов отчет на В и К за 2014 г. и 2015 г., изготвен в съответствие с изискванията на Международните счетоводни стандарти, приети за прилагане в ЕС -избор на компания, която да извърши независим финансов одит на годишните финансови отчети на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр.Стара Загора за 2014 г. и 2015 г година. Същите следва да бъдат изготвени в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети, приети от комисията на Европейския Съюз. Така ще бъде направен и избор на дипломиран експерт – счетоводител, който да провери и завери ГФО за 2014 г. и 2015 г. година съобразно нормативните изисквания. Договорът с избрания изпълнител ще бъде сключен след спазването на процедура по утвърждаването му от министъра на РР. Срок за изпълнение на поръчката – 2 /две/ години.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79212000

Описание:

Одиторски услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

- „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора е дружество със 100% държавно участие; - Предмет на дейност – "Водоснабдяване, канализация, пречистване на отпадъчни води и инженерингови дейности”. - Представляващ дружеството - Управителят инж. Радостин Иванов Миланов. - Разположение на мрежата обслужвана от "В и К" ЕООД – област Стара Загора + община Тополовград. - Приблизително Броят на абонатите на „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора за 2013г. – население – 182000, обществен сектор – 15000 ; - Финансовата и счетоводна отчетност се извършват само и изцяло в Централно управление на "В и К" ЕООД, гр. Стара Загора. В Дружеството са обособени 5 експлоатационни района и 1 помощно стопанство (ПСД), които нямат самостоятелна юридическа и счетоводна обособеност; - Приблизително Средномесечният брой на входящи фактури за 2013г. по регистъра за ДДС - приблизително 650 бр.; - Приблизително Средномесечният брой изходящи фактури за 2013г. по регистъра за ДДС - приблизително 6 600 бр.; - Приблизително Средномесечният брой на изходящите приходни квитанции за население за 2013г. - приблизително 116 000 бр.; - Приблизително Средномесечен брой на банкови операции за 2013г.- 4000 бр.; - Приблизително Средномесечен брой на касови операции за 2013г. – 580 бр. – без касови операции от вноски на паричен салон; - Приблизително Средно-списъчен състав на персонала към 31.12.2013г. е 800 души, в т.ч. 1 ръководител ФСД и 10 бр . счетоводители; - Финансово счетоводен софтуер - наличен. ; - Номенклатурата на основните услуги и дейности е доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води; - Номенклатура на имоти, машини и оборудване (дълготрайни активи) – по групи и брой позиции от инвентарната книга приблизително 7000 актива: земя; сгради; съоръжения; машини и оборудване; компютри; трансп. средства; софтуер; други ДА Срок за изпълнение на поръчката – 2 /две/ години.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЦУ на "В и К" ЕООД, гр. Стара Загора

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Срок за изпълнение: -Одиторският доклад трябва да бъде изпълнен в два варианта: На Български език до 10.03.2015г., съответно до 10.03.2016г. На Английски език до 20.04.2015г., съответно до 20.04.2016 г. 2. Начин на плащане По банкова сметка на изпълнителя, както следва: 2.1. 30% авансово плащане от сумата за съответната финансова година, като авансовото плащане за първата година е при подписване на договора, а за втората финансова година авансовото плащане ще е на датата съответстваща на датата на договор; 2.2. 30% по време на изпълнение на ангажимента до 31.12.2014 год. и съответно до 31.12.2015 год. 2.3. 40% след представяне на одиторския доклад върху финансовия отчет за 2014г. и съответно за 2015г., в срок до 30 календарни дни, след издаване на фактура, в която задължително се посочват №, дата и предмет на договора. 3. Качество на услугата – Изпълнителите на поръчката да са вписани в регистъра на регистрираните одитори на Института на дипломираните експерт – счетоводители в България и в списъка на одиторите, приемливи за Банката /ЕБВР/ . - Одиторският доклад трябва да има и версия на английски език. - Заедно с одиторския доклад следва да бъде изготвено и „Management letter”, в което да бъде изразено мнение и направено заключение дали по време на одита има открити проблеми при управлението на Дружеството (съгл. изискванията на ЕБВР). 4.Квалификационни изисквания и технически критерии: утвърдено специализирано одиторско предприятие, регистрирано по ЗНФО; положителен финансов резултат от дейността за всяка от предходните 3 (три) години (обстоятелството се доказва със заверени от участника копия на финансовите отчети от последните 3 години и справка по видове услуги с данни за годишния оборот за последните 3 години, заверена от участника); в екипа на СОП да има най-малко трима регистрирани одитори и дипломирани експерт- счетоводители (обстоятелството се доказва със заверени от участника копия на дипломи от ИДЕС и удостоверения от ИДЕС); професионален опит в одита на дружества от сектор водоснабдяване и канализация. (доказва се със списък на основните договори за услуги, отговарящи на предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, придружен с референции); членство в одиторска мрежа по смисъла на ЗНФО, (обстоятелството се доказва със заверено от участника копие на документи доказващи членството). 5.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, съдържащ следните документи, доказващи икономическото и финансово състояние на участника и техническата възможност за изпълнение на предмета на услугата, а именно: 5.1.удостоверение за актуално състояние; 5.2.документи, доказващи регистрацията на участника в регистъра на регистрираните одитори на Института на дипломираните експерт – счетоводители в България и в списъка на одиторите, приемливи за Банката /ЕБВР/; 5.3.документи, доказващи изпълнение на изискванията и критериите по т. 4; 5.4.предлагана цена в лева без ДДС – подписана и подпечатана от представляващия дружеството; 5.5.проект на договор; 5.6.срок на валидност на офертата - /минимум 90 календарни дни/. 5.7.работни часове на година за проверка и заверка с място на изпълнение седалището на Възложителя. 5.8.работни часове на година за консултации с място на изпълнение седалището на Възложителя 6.Начин на образуване на цената – Цената е в български лева за цялостно извършване на услугата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

При следната методика: КО = К1 х 0,60 + К2 х 0,20 + К3 х 0,20 К1 – Предлагана цена с относителна тежест 0,60 К1 = най-ниска цена/ ценово предложение х 100 К2 – Работни часове на година за проверка и заверка с място на изпълнение седалището на Възложителя с относителна тежест 0,20 К2 = Разгл. брой часове/ най-голям брой часове х 100 К3 – Работни часове на година за консултации с място на изп-е седалището на Възложителя с относителна тежест 0,20 К3 = Разгл. бр. часове/най-голям брой часове х100

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/01/2014 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците имат право да представят само една оферта, като не се допуска представянето на варианти. Документи, сертификати и др., които не са на български език се представят преведени. Възложителят информира за резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, само класирания на първо място участник. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Всички копия на документи в офертата и тези представени при сключване на договора, следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл.313 от НК.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/01/2014