BG-Твърдица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Твърдица, пл. Свобода №1, За: Атанас Атанасов, България 8890, Твърдица, Тел.: 0454 42311, E-mail: oba_tv@abv.bg, Факс: 0454 44049

Място/места за контакт: Община Твърдица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tvarditsa.org/index2.php.

Адрес на профила на купувача: http://www.tvarditsa.org/index2.php?lang=bg&page=76.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Възлага се инженеринг за изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат на обект „ЦДГ „Слънчев ден“ гр. Шивачево, Община Твърдица“, при спазване принципите на енергийната ефективност и съгласно приложените към документацията технико-икономически параметри на мерките и количествената сметка.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обемът е съгласно публикуваните на интернет страница на община Твърдица типизирани мерки за повишаване на енергийната ефективност. Технико – икономически параметри на мерките и Количествена сметка (по образец за попълване от участниците)

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

180000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Твърдица

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Възложените дейности по изпълнение на инженеринга на енергоефективните дейности с гарантиран резултат (по договор за възлагане с гарантиран резултат) на .ЦДГ „Слънчев ден“ гр. Шивачево, Община Твърдица следва да бъде съобразено с принципите на енергийна ефективност. Финансирането на обекта и извършването на съответните енергоспестяващи мерки се осигурява от и за сметка на Изпълнителя чрез инвестиционен кредит от Фонд „Енергийна Ефективност и Възобновяеми Източници“. Съгласно чл. 49, ал. 3 от Закона за енергийната ефективност, избрания изпълнител на договора с гарантиран резултат трябва да осигури инвестицията за реализиране на предмета на договора. Възложителят ще изплати направената инвестиция за период от не по-малко от 60 месеца и при лихвен процент до 7 %. Техническия и финансовия риск от непостигане на гарантирания резултат по договора е за сметка на Изпълнителят. СМР да се изпълняват съобразно техническите изисквания: Срокът за изпълнение на СМР следва да бъде не по-късно от 180(сто и осемдесет) дни от сключване на договора. Място за изпълнение: ЦДГ „Слънчев ден“ гр. Шивачево, Община твърдица; Срокът за погасяване на задължението към Изпълнителя – не по-малко от 60 месеца (по представен в офертата на Изпълнителя погасителен план с включена лихва). Финансовият, технически и търговски риск за изпълнението на инженеринга е изцяло за Изпълнителя. Оферта, която не е изготвена, съгласно изискванията на Възложителя, се отстранява от разглеждане и оценяване.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/12/2013 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

http://www.tvarditsa.org/index2.php?lang=bg&page=76 Минимални изисквания към участниците: I.Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен негов представител. Всички разходи по подготовката и подаването на оферти са за сметка на участниците. Възложителят не носи отговорност за тези разходи, независимо от провеждането или изхода от провеждането й. Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на Община Твърдица, гр. Твърдица в запечатан непрозрачен плик, върху който да е изписан предмета на поръчката и наименованието на участника с посочване на адреса за кореспонденция; телефон и по възможност факс и електронен адрес, всеки работен ден от 08.00 ч до 17.00 часа до датата и часа, посочени в публичната покана. Поканата и документацията за участие, която е безплатна, може да бъде намерена на интернет адреса на Възложителя, в раздел „Профил на купувача.”(адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tvarditsa.org ; адрес на профила на купувача: http://www.tvarditsa.org/index2.php?lang=bg&page=76 II.Оценяването и класирането на постъпилите оферти ще се извърши от Комисия от длъжностни лица, която след проверка за съответствие с изискванията на Възложителя, извършва класиране на участниците, подали офертите си в срок, в надлежно запечатани пликове и с пълна документация, представена, съгласно условията на Възложителя, по критерий за предложена най-ниска цена, на база представена остойностена количествена сметка/КСС/. III. Офертата следва да съдържа предложение за изпълнение на изискванията на чл. 101 б, ал. 1, т. 3 от ЗОП и Ценово предложение, обвързващо участника за целия срок на изпълнение на договора; Офертата се предава окомплектована със следните документи: 1. Данни за лицето, което прави предложението (в случай, че лицето е търговец, вписан в Търговския регистър при агенция по вписванията, е достатъчно да се посочи ЕИК и/или електронна разпечатка от ТР за актуален правен статус); 2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника; 3. Административни сведения (по образец – приложение); 4. Копие, заверено от участника, от документ за регистрация на участника, по ДДС (идентификационен номер по ДДС) или декларация, че същият не е регистриран; 5. Описание на дейността на участника, представяне на обекти, изпълнени през последните 3 години в областта на енергийната ефективност и възобновяеми енергийни източници (участника следва да има минимум 3 изпълнени ЕСКО договора ( на обща стойност не по-малко от 600 000 лв.), които прилага към Описанието, като посочва датата на изпълнението на всеки един); 6. Декларация за подизпълнителя/ - ите, които няма/ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива, ведно с деклариране на тяхното техническо оборудване за осигуряване на качествено изпълнение на СМР (по образец - приложение); 7. Доказателства за търговската репутация на участника за последните 3 години – препоръки, касаещи вида дейност, за която се кандидатства - изпълнение на енергоефективни дейности с гарантиран резултат; 8. Попълнена, подписана и подпечатана Техническа оферта (Приложение по образец); 9. За удостоверяване на съгласие с предложения от Възложителя проект на договор, участникът го представя подписан и подпечатан на всяка страница (Приложение 9); 10. Други документи – по преценка на участника; 11. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Приложение по образец), към която участникът прилага и попълнена, подписана и подпечатана КСС, изготвена въз основа на КС на Възложителя и погасителен план с включена лихва; 12. Предложение относно създаване на условия за спазване изискванията по ЗБУТ, или План за безопасност и здраве; 13. Подписани и подпечатани декларации за липса на обстоятелствата по чл 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП (Приложения – по образец). 14. Участникът задължително прилага документ за осигурено финансирa от ФЕЕВИ. Оферта, която не е изготвена, съгласно изискванията на Възложителя, се отстранява от разглеждане и оценяване.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/12/2013