BG-Ямбол

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Ямбол, ул."Г. С. Раковски" № 7, За: Цветелина Атанасова, РБългария 8600, Ямбол, Тел.: 046 681410, E-mail: tsvetelina_atanassova@abv.bg, Факс: 046 662247

Място/места за контакт: Дирекция "Стратегии и програми"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.yambol.bg.

Адрес на профила на купувача: www.yambol.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Избор на изпълнител за изготвяне на тръжни документации и провеждане на обществени обсъждания по проект „Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период”, ДБФП BG161PO001/5-02/2012/020”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79342400, 79131000, 98000000

Описание:

Тръжни услуги
Услуги по подготовка и изготвяне на документи
Други обществени, социални и персонални услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Екипът от експерти на Изпълнителя трябва да разработи и изготви пълни тръжни документации за избор на изпълнители за следните процедури: А) Тръжна документация за избор на изпълнител за изготвяне на технически паспорти на сградите, по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки за следните обекти: • Художествена галерия Жорж Папазов”, с обща застроена площ 2 205 м2 и прилежащо пространство от 618 м2, находяща се на ул. „Цар Самуил”; • Детска ясла "Мечо пух", с обща застроена площ 1 384 м2 и прилежащо дворно пространство 620 м2, находяща се на ул.”Кара Кольо” 11; • Детска ясла "Слънчево детство", с обща застроена площ 1 308 м2 и прилежащо дворно пространство от 2 037 м2, находяща се на ул.”Янко Сакъзов” 28; • Целодневна детска градина "Свобода", с обща застроена площ 1 237 м2 и прилежащо дворно пространство от 2 000 м2, находяща се на ул.”Александър Стамболийски” 78; Една тръжна документация с обособени позиции за всеки от обектите. Б) Тръжна документация за избор на изпълнител за изготвяне на работни проекти по реда на чл. 14, ал. 3 от Закона за обществените поръчки за следните обекти: • Централна градска част 1 - Част от площадно пространство на площад "Oсвобождение", представляващо парк, каре между източна част на площад "Освобождение" и ул. "Бяло море" и ул. "Търговска" и ул. "Г. С. Раковски"- пешеходна зона и зелени площи; пешеходна ул. "Г.С. Раковски" , ограничена от ул. "Преслав" и ул. "Генерал Заимов"; • Централна градска част 2 - Част от ул. "Кара Кольо", ведно с тротоари, ограничена от ул. "Преслав" и ул. "Богомил"; част от ул. "Стефан Караджа", ведно с тротоари, ограничена от ул. "Търговска" и ул "Г. С. Раковски"; част от ул. "Стефан Стамболов", ведно с тротоари, ограничена от ул. "Стефан Караджа" и ул. "Богомил"; част от ул. "Търговска", ведно с тротоари и зелени площи, ограничена от ул. "Богомил", ул. "Срем" и ул;. "Граф Игнатиев"; • Участък от ул. "Преслав" и междублокови пространства находящи се в ж.к. "Г. Бенковски" - Участък от ул. "Преслав" на север от ул. "Димитър Благоев", от осова точка 1337 до осова точка 702; междублокови пространства в ж.к. "Г. Бенковски" м/у: бл. 18 и 19; м/у бл. 8 и бл.9; м/у бл. 13 и бл. 14. • Художествена галерия Жорж Папазов”; • Детска ясла "Мечо пух"; • Детска ясла "Слънчево детство"; • Целодневна детска градина "Свобода". Една тръжна документация с обособени позиции за всеки от обектите. 1.2 Провеждане на кръгли маси и обществени обсъждания След като Изпълнителят разработи тръжните документации за избор на изпълнители за изготвяне на техническите паспорти на сградите и работните проекти, те трябва да се съгласуват с Община Ямбол. Изпълнителят трябва да представи в подходящ формат изготвените техн. спецификации за проектиране на обектите, с цел публикуването им на сайта на Възложителя в срок най-малко 7 календарни дни от предвижданата дата за провеждане на общ. обсъждания. След публикуване на техн.спецификации на сайта на Община Ямбол и след като гражданите на общината се запознаят с тях, трябва да се проведат обществени събития с всички заинтересовани страни, с оглед осигуряване на широка обществена подкрепа за предлаганите технически задания за проектиране и избор на идея за обемно/ пространствено решение за обектите предмет на проектното бъдещо проектиране: • Провеждане и отчитане на 2 (два) броя кръгли маси с представителите на архитектите и проектантите в община Ямбол; • Провеждане и отчитане на 1 (един) брой широко общ. обсъждане с граждани, съсловни организации, медии и др. 1.3 След провеждане на обществените събития Изп. трябва да отрази направените препоръки, като преработи където е необходимо техн. спецификации за проектиране на обектите. 1.4 Преработка на изготвените тръжни документации с оглед отразяване на получените забележки от УО на ОПРР ***Подробна информация за това изискване се съдържа в Техническата спецификация по Приложение 8, с която участниците следва да се съобразят при подаване на своите оферти.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

7000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Ямбол

NUTS:

BG343

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Оферта по Прил. 1 и списък на документите по Прил.1.1;2.Регистр. документи на участника:(ЕИК), съгласно чл. 23 от ЗТР или копие от документа за регистр.–копие заверено с подпис и печат на лицето определено по съдебна регистрация да представлява дружеството (за юридическо лице, което е регистрирано в България);Когато не е представен ЕИК,съгласно чл.23 от ЗТР,участниците–юл или ЕТ,прилагат и удост. за актуално състояние.Чуждестранните юл прилагат еквивалентен документ за регистрация на съд.или адм.орган от държавата, в която са установени,като документът бъде представен в офиц. превод-преведен на бълг. език и легализиран(за юл, което не е регистрирано в Бълг.);документа за самоличност(копие)за участник-фл; Копие от документа за регистрация по БУЛСТАТ за участници,к. не са рег. в Търг.Рег. към „Аг.Вп.”;Копие от удост. за регистрация по ЗДДС/ако участникът е регистриран/;3.Договор/Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице);4.Декл. за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал.5, т. 1 от ЗОП по образец( Прил. №.4);5.Декл.за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП по образец(Прил.№5);6.Декл. по чл.56,ал.1,т.8 от ЗОП за подизпълнители(Прил.6);7.Декл. за съгласие за участие като подизп.(Прил.7);8.Декл. за приемане на условията в проекта на договора(Прил. №10);9.Нот. зав. пълномощно от участника, упълномощаващо едно лице да представлява участника в процедурата (изисква се, когато избраното лице не представлява офиц. участника, съгл. документите за съд.регистрация)10.Адм. сведения(Прил.9);11.Проф.биографии(CV)на предложените експерти(Прил.13);12.Декл.за разположение на предложените експерти(Прил.14)13.Декл. по ЗЗЛД на предложените експерти(Прил.14А);14.Декл. със списък на изп. персонал,по чл.51,ал.1,т.4 и т.10 от ЗОП(Прил.12);15.Участникът да разполага с кл. експерти:а) Експерт „архитектура” с образователна степен „магистър” или еквивалент, професионална квалификация „архитект” или еквивалент и да има не по-малко от 2 години стаж по специалността;б) Правен експерт – магистър по право или еквивалент, придобита юридическа правоспособност; да има опит като член на екип за изготвяне на тръжни документации и/или в провеждане на обществени поръчки;16.Документи,доказващи представената инф. за изискуемото образ.,правосп.,стаж/опит и квалиф. на всеки от предложените експерти–заверени копия ”вярно с оригинала” на:дипломи съобразно изискванията на Раз.I,т.7 от указанията, сертификати, препоръки/референции за доказване на съответния опит/стаж и/или копие на тр./осиг. книжка и/или други документи,доказващи по безспорен начин фактите от CV;17.Нот. зав. пълномощни от всички членове на обед., упълномощаващи 1 лице да подаде офертата и да попълни и подпише документите,които са общи за обед.(изисква се когато участникът е обед., което не е юл и когато тази функция на лицето,подаващо офертата, не е изрично вписано в спораз.)18.Техн.предложение(Прил.2);19.Ценово предложение(Прил.3);*Забележка:Когато участн. предвижда участие на подизп. се прилагат докум. съгласно чл. 56,ал.2 от ЗОП;Когато участникът в процедурата е обед., което не е юл-представя документи съгл.чл.56,ал.3във вр. с чл.25,ал.8от ЗОП;Ког.изпълн.е обед.,то следва да спази чл.49 от ППЗОП;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/01/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.Прогнозната стойност на обществената поръчка съгласно одобреният бюджет по “Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, съфинансирана от националния бюджет и Европейския фонд за регионално развитие, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/020 за тази поръчка е до 7 000,00 лв. (седем хиляди лева) без ДДС, като за: 1. компонент „изготвяне на тръжни документации” предвиденият с бюджета на проекта финансов ресурс е до 5000,00 лв. (пет хиляди лева) без ДДС 2. компонент „провеждане на обществените обсъждания” предвиденият с бюджета на проекта финансов ресурс е до 2000,00 лв. (две хиляди лева) без ДДС. *Забележка: Ценовите оферти на участниците не трябва да надхвърлят общата прогнозна стойност, както и предвидената стойност за всеки отделен компонент поотделно, в противен случай участника ще бъде предложен за отстраняване от настоящата процедура. 2.Офертата се подава на бълг. език, като в случай на участие на чуждестранно фло или юл или техни обединения,документът по чл. 56,ал. 1,т.1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал.1,т.5,6 от ЗОП, които са на чужд език се представят в превод. 3.В случай, че Участникът участва като обединение (консорциум), което не е юл,съдружниците в него трябва да сключат договор за участие в откритата процедура. В случаите, когато съдружниците в обед. са сключили договор за участие в процедури за възлагане на общ. поръчки, участникът трябва да представи допълн. писм. споразумение към този договор. В този договор/ споразумение съдружниците са длъжни да определят с какви ресурси ще участва всеки съдружник в обед. (конс.) и какво е разпределението на дейностите на отделните съдружници, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за общ. поръчка. Участниците в обед. (кон.) трябва да са определили в договора/ споразумението или в отделно пълномощно едно лице, което да представлява обединението пред Възл. и трети лица, по време на изп. на поръчката. В споразумението те трябва да са определили и наименованието на участника. В договора/ споразумението задължително се посочва представляващия. Договорът/ споразумението трябва да бъде представено от участника в нотариално заверено копие. В случай, че участникът участва като обед./сдружение/конс., договорът/ споразумението между лицата, участващи в последното, следва да отговаря на следните изисквания: - всички членове на обед. да са солидарно отговорни, заедно и поотделно, по закон за качественото изпълнение на общ. поръчка, независимо от срока, за който е създадено обед.; - представителят на обед. да е упълномощен да поема задължения, да получава указания за и от името на всеки член на обед.; - всички членове на обед. да са задължени да останат в него за целия период на изп. на договора и състава му няма да се променя след подаването на офертата. - не се допускат никакви промени в състава на обед. след подаването на офертата.В процедурата по възлагане общ.поръчка едно фл или юл може да участва само в едно обед.Лице, което участва в обединение, не може да представя самостоятелна оферта. 4.препоръката за добро изпълнение трябва да съдържа информация за предмета на съответния договор, обхвата на извършената работа, както и дали той е извършен професионално и в какъв срок(начало и край на изпълнение). 5.Пълен достъп до настоящата документация е предоставен на официалната интернет страница на Община Ямбол – www.yambol.bg, раздел „Обществени поръчки”, откъдето същата може да бъде изтеглена. Възложителят не предвижда документацията да бъде продавана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/01/2014