Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Маркетинг и ОП", стая 15

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка и монтаж на устройства за определяне на проточните количествени параметри на напорни тръбопроводи за нуждите на „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора”.Срок на действие на договора е 12 месеца или при достигане на прогнозната стойност. Доставките ще се извършват по периодични заявки от страна на Възложителя, при възникнала потребност от тях.Описание на предмета на поръчката – доставка и монтаж на магнитноиндукционни устройства серия MAG-FLO, SIEMENS, за определяне на проточните количествени параметри на напорни тръбопроводи, отговарящи на техническата спецификация /приложение №1- 1 стр.- което може да бъде получено на горепосочения интернет адрес "Профил на купувача", опция "Публични покани". Монтажът да се извърши съгласно долуописаните условията на възложителя: • Прав участък, 5хDN преди входа и поне 3-5хDN след изхода; • Разстояние на напълно отворени клапани, бленди и помпи, 20хDN преди входа и поне 3-5xDN след изхода; • Мерният участък е с осигурен непрекъснат режим на пълен тръбопровод; • За монтаж на SONOKIT Възложителят ще осигури необходимото пространство около тръбопровода 1.20m и 0.30m под него.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

38421000

Описание:

Измервателни уреди за дебит


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно изисканите бройки, посочени в техническата спецификация /приложение №1 - 1 стр./

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Водоснабдителната система на гр. Стара Загора.

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Начин на образуване на цената: Сума от цените на общия брой устройства + цените за монтажа, пуска, настройката и програмирането. 2. Срок за изпълнение на доставката след заявка – 15 работни дни. 3. Гаранционен срок на доставените устрайства – 24 месеца. 4. Начин на плащане: Отложено плащане, 30 календарни дни след издаване на фактура, в която да са посочени №, датата и предмета на договора. 5.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, върху който участникът посочва: предмет на обществената поръчката, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, съдържащ следните документи: - Предлагана цена в лева без ДДС, по зададена техническата спецификация /приложение№1-1 стр/. подписана и подпечатана от представляващият дружеството. - Срок за изпълнение на доставката след заявка – 15 работни дни. - Гаранционен срок –24 месеца. - Срок на валидност на офертата - 60 календарни дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/12/2013 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Забележка: Участниците имат право да представят само една оферта, като не се допуска представянето на варианти. Документи, сертификати и др., които не са на български език се представят преведени. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Възложителят не приема за участие в поръчката оферти на участниците, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване. Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. Възложителят информира за резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, само класирания на първо място участник. За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл.313 от НК.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/12/2013