Версия за печат

BG-Девня

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Девня, бул. "Съединение" №78, За: Велина Андреева, РБългария 9162, Девня, Тел.: 0519 47021, E-mail: velina-1973@abg.bg, Факс: 0519 47012

Място/места за контакт: община Девня

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.devnia.

Адрес на профила на купувача: www.devnia.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТ: „ПОДОБРЯВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ – ДЕВНЯ“, ДОГОВОР ЗА БФП НА ОБЩИНА ДЕВНЯ № 13-11-50/28.08.2013 ГОД.”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22120000, 22150000, 72413000, 79952000

Описание:

Публикации
Брошури
Услуги по уебдизайн
Услуги, свързани с организирането на събития


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поръчката включва:1.Провеждане на начална пресконференция 2.Провеждане на заключителна пресконференция 3.Изработване на банер с формат 2/2 м. в залите за провеждане на обучение и пресконференции 4.Изработване на брошури по проекта - 200 броя с Формат А4, обем 4 страници; 5.Публикации в пресата 6.Изработване и поставяне на интернет банер на сайта на Община Девня

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

3000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Девня, Община Девня, област Варна

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Настоящата поръчка включва дейности в изпълнението на мерките за информация и публичност по проекта, като изработването на предвидените информационни материали и събития ще бъдат възлагани, както е описано в „Дейност 9 Информация и публичност " от проекта. Дейността ще се изпълнява с цел информиране на обществеността за изпълнявания проект, предвидените дейности и резултати и популяризиране на финансовата помощ от Европейския социален фонд. Тя ще допринесе за изграждане на позитивен имидж на проекта и огласяване на финансовия принос на общността за постигане на проектните резултати.С оглед осигуряване на публичност и информираност за проекта и в изпълнение на насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициента, в случая Възложителят по настоящата процедура във връзка с реализиране на проект „Подобряване ефективността на Общинската администрация – Девня“, договор за БФП на Община Девня № 13-11-50/28.08.2013 год.” е необходимо да бъдат осъществени: 1.Провеждане на начална пресконференция-Пресконференцията ще бъде организирана в зала в град Девня;Техническо обезпечаване на залата: осигуряване на оборудване;Регистрацията на участниците в деня на провеждане на пресконференцията; Осигуряване на снимков материал от проведеното събитие. 2.Провеждане на заключителна пресконференция-Пресконференцията ще бъде организирана в зала в град Девня;Техническо обезпечаване на залата: осигуряване на оборудване;Регистрацията на участниците в деня на провеждане на пресконференцията;Осигуряване на снимков материал от проведеното събитие. 3.Изработване на банер с формат 2/2 м. в залите за провеждане на обучение и пресконференции ,съгласно изискванията на ОПАК за информираност и публичност. 4.Изработване на брошури по проекта-200 броя; •Формат А4, две сгъвки; •Цветност 4+4; •130/150 гр. Гланц; Брандиране със запазената марка на програмата: 4 цвята; да бъдат отпечатани на лицевата страна; наименованието на проекта „Оптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на администрацията на община Девня“ и долу флага на ЕС, с лого и слоган на ЕСФ, с лого и слоган на ОПАК в синьо и текстът „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 5.Публикации в регионалните средства за масово осведомяване визуализирани съгласно изискванията на ОПАК за информираност и публичност. 6.Изработване и поставяне на интернет банер на сайта на Община Девня, визуализиран съгласно изискванията на ОПАК за информираност и публичност.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/12/2013 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие и образците са публикувани на интернет страницата на общината-www.devnia.bg, в рубриката "Обществени поръчки, Профил на купувача". Всяка оферта се представя в деловодството на общината, намиращо се в Център за административно обслужване на граждани (лично от участника или упълномощено от него лице, чрез куриер, или по пощата с обратна разписка, с административен адрес:гр. Девня, бул. "Съединение" №78) до датата и часа публикувани в публичната покана запечатани в непрозрачен плик. Офертата за участие в процедурата трябва да съдържа:1. Списък на документите за участие – свободен формат; 2. Оферта – Образец № 1; 3. Административни сведения – Образец № 2; 4. Ценова оферта – Образец № 3; 5. Техническо предложение – Образец № 4; 6. Декларация по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП- Образец №5 7. Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1от ЗОП- Образец №6 8. Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 и ал.5, т.1 от ЗОП – Образец № 7; 9. Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.2 и т.3 и ал.5, т.2 от ЗОП – Образец № 8; 9.Декларация за участие или неучастие на подизпълнител – Образец № 9; 10.Декларация от Подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата и като какъв – Образец № 10; 11.Декларация от участник в обединение – Образец № 11; 12.Декларация за приемане на условията в проекта на договор – Образец № 12; 13.Проект на договор – Образец № 13. 14. Регистрационни документи на участника: а) копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър; б) когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност; в) когато участникът е обединение, което не е юридическо лице – нотариално заверено споразумение за създаване на обединението – оригинал или нотариално заверен препис. 15. Декларация в оригинал – свободен текст, че участникът в процедурата не се представлява от лице, работещо на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган по ОПАК или което през последната една година, считано от датата на подаване на офертата, е било назначено на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган на ОПАК; 16. Декларация в оригинал – свободен текст, че участникът в процедурата няма сключен трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице, работещо по трудово или служебно правоотношение в УО на ОПАК, или което през последната една година, считано от датата на подаване на офертата, е било назначено на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган на ОПАК; 17. Декларация в оригинал – свободен текст, че лице, работещо на трудово или служебно правоотношение в УО на ОПАК, или което през последната една година, считано от датата на подаване на офертата, е било назначено на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган на ОПАК, не притежава дялове от капитала на участника в процедурата за възлагане на обществена поръчка по ОПАК; 18. Декларация в оригинал – свободен текст, че участникът в процедурата не е сключил договор за консултантски услуги с лице, работещо на трудово или служебно правоотношение в УО на ОПАК, или което през последната една година, считано от датата на подаване на офертата, е било назначено на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган на ОПАК. Образците за попълване от участниците, са публикувани на адреса на потребителя на електронната страница на Възложителя : www.devnia.bg /рубрика: "Обществени поръчки.Профил на купувача“/

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/12/2013